Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπερασπίζονται την υπονόμευση των δικαιωμάτων του παιδιού και την εμπορευματοποίηση της τεκνοποιίας — τεκνοθεσίας

Αμέ­σως μετά τη δημο­σί­ευ­ση της Από­φα­σης της ΚΕ του ΚΚΕ για τον γάμο και την τεκνο­θε­σία από ομό­φυ­λα ζευ­γά­ρια, διά­φο­ροι δημοσιολόγοι/δημοσιογράφοι του αστι­κού Τύπου και των μέσων κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης «έπια­σαν στα­σί­δι» στην επί­θε­ση. Με αφο­ρι­σμούς, απο­μο­νώ­νο­ντας φρά­σεις και αξιο­ποιώ­ντας ό,τι τους βολεύ­ει από το κεί­με­νο, επι­δί­δο­νται στο γνω­στό αντι­κομ­μου­νι­στι­κό τους παρα­λή­ρη­μα. «Παλιά τους τέχνη κόσκινο»…

Κοι­νή προ­σπά­θεια όλων (από τους πρω­ι­νούς ραδιο­κή­ρυ­κες του ΣΚΑΪ, μέχρι τους εξυ­πνα­κι­σμούς της ΕφΣυν και από τα ΝΕΑ του Συγκρο­τή­μα­τος Μαρι­νά­κη μέχρι την εφη­με­ρί­δα του ΣΥΡΙΖΑ «Αυγή») είναι να ταυ­τί­σουν την επι­στη­μο­νι­κή θέση του ΚΚΕ με την ανα­χρο­νι­στι­κή και σκο­τα­δι­στι­κή τοπο­θέ­τη­ση της Εκκλη­σί­ας. Ανα­κα­λύ­πτουν μάλι­στα ότι το ΚΚΕ ταυ­τί­ζε­ται με την Εκκλη­σία με βάση τον «ορι­σμό της οικογένειας».

Μάλ­λον τους «ξέφυ­γε» το σημείο της Από­φα­σης της ΚΕ που ανα­φέ­ρει ότι «χωρί­ζει άβυσ­σος την τοπο­θέ­τη­ση του ΚΚΕ από “ομο­φο­βι­κές” αντι­λή­ψεις και αντί­στοι­χες πρα­κτι­κές» στην κρι­τι­κή για τις από­ψεις της Εκκλη­σί­ας και αστι­κών πολι­τι­κών δυνά­με­ων, που «εκφρά­ζο­νται για να υπε­ρα­σπι­στούν τον γάμο ως “θεσμι­κό κου­κού­λι” της πυρη­νι­κής οικο­γέ­νειας ως θεμε­λια­κής οικο­νο­μι­κής — κοι­νω­νι­κής μονάδας».

Απο­σιω­πούν την κρι­τι­κή του ΚΚΕ στην πολι­τι­κή ΕΕ και κυβερ­νή­σε­ων, η οποία απο­κα­λύ­πτει ότι «το καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα εξα­κο­λου­θεί να χρειά­ζε­ται την “πυρη­νι­κή οικο­γέ­νεια” για να παίρ­νει σχε­δόν εξο­λο­κλή­ρου πάνω της τη φρο­ντί­δα των παι­διών, καλύ­πτο­ντας την έλλει­ψη ολό­πλευ­ρων και ποι­κι­λό­μορ­φων δωρε­άν κοι­νω­νι­κών δομών στή­ρι­ξης γονιών και παιδιών».

Ειδι­κά για τον ΣΥΡΙΖΑ, χρειά­ζε­ται περίσ­σιο θρά­σος να ταυ­τί­ζει τις θέσεις του ΚΚΕ με αυτές της Εκκλη­σί­ας, όταν ως κυβέρ­νη­ση δεν τόλ­μη­σε καν να προ­χω­ρή­σει στον δια­χω­ρι­σμό κρά­τους — Εκκλη­σί­ας, πρό­τα­ση που κατέ­θε­σε το ΚΚΕ στη συνταγ­μα­τι­κή ανα­θε­ώ­ρη­ση και απορ­ρί­φθη­κε από ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ.
* * *

Θέλο­ντας να βγά­λουν λάδι τη «λογι­κή» του «ατο­μι­κού δικαιω­μα­τι­σμού», που αρνεί­ται το κοι­νω­νι­κό περιε­χό­με­νο κάθε ατο­μι­κού δικαιώ­μα­τος και αξιο­ποιεί­ται για να νομι­μο­ποι­η­θεί στην πρά­ξη η ακραία εκμε­τάλ­λευ­ση και εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση του γυναι­κεί­ου σώμα­τος, δια­στρε­βλώ­νουν κατά­φω­ρα τις θέσεις του ΚΚΕ. Δεν μας εκπλήσ­σουν, καθώς πρό­κει­ται για σεση­μα­σμέ­νους υπο­στη­ρι­κτές της κυβερ­νη­τι­κής πολι­τι­κής της ΝΔ σε κομ­βι­κά ζητή­μα­τα της επί­θε­σης στους εργα­ζό­με­νους, στον λαό, στη νεολαία.

«Αξιος» πάντως ο μισθός τους στη στή­ρι­ξη της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ και του νομο­σχε­δί­ου της, που στο­χεύ­ει στην εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της τεκνο­θε­σί­ας και της τεκνο­ποί­η­σης, παρου­σιά­ζο­ντας τη συντή­ρη­ση και τη διαρ­κή αντι­δρα­στι­κο­ποί­η­ση του καπι­τα­λι­σμού ως «πρό­ο­δο». Σκο­τα­δι­σμός και συντή­ρη­ση, όμως, είναι να θεω­ρεί­ται η γυναί­κα μηχα­νή ανα­πα­ρα­γω­γής παι­διών. Και αυτή η λογι­κή έχει δύο όψεις: «Ελέω Θεού» ή «ελέω κέρ­δους», το «Πατρίς — Θρη­σκεία — Οικο­γέ­νεια» ή την εμπο­ρι­κή παρέν­θε­τη μητρότητα.

Συντή­ρη­ση είναι η γονι­κή σχέ­ση να ταυ­τί­ζε­ται απο­κλει­στι­κά με τη φρο­ντί­δα. Στον 21ο αιώ­να, τα παι­διά δεν χρειά­ζο­νται γενι­κά «φρο­ντι­στές». Εχουν ανά­γκη να περ­νά­νε δημιουρ­γι­κό χρό­νο με τους γονείς στο παι­χνί­δι, στη βόλ­τα, στο θέα­τρο, στον αθλη­τι­σμό. Και αυτόν τον δημιουρ­γι­κό χρό­νο στε­ρούν από τον σύγ­χρο­νο εργα­ζό­με­νο — γυναί­κα και άνδρα — δια­χρο­νι­κά οι κυβερ­νή­σεις, η ΕΕ, η καπι­τα­λι­στι­κή εργο­δο­σία με τα 12ωρα, τα σπα­στά και ακα­νό­νι­στα ωρά­ρια, ακό­μα και τη δου­λειά τις Κυρια­κές, για την έντα­ση της καπι­τα­λι­στι­κής εκμετάλλευσης.

Για να κατα­σκευά­σουν, τέλος, το προ­φίλ του «ομο­φο­βι­κού και συντη­ρη­τι­κού ΚΚΕ», ανα­κα­λύ­πτουν στην Από­φα­ση της ΚΕ ότι για το ΚΚΕ «η ομο­φυ­λο­φι­λία είναι αδυ­να­μία». Πέρα από την αυθαι­ρε­σία και τη συκο­φα­ντία, σκό­πι­μα απο­κρύ­πτουν τις νομο­θε­τι­κές προ­τά­σεις και πολι­τι­κές δρά­σεις του ΚΚΕ για να καταρ­γη­θεί οποιασ­δή­πο­τε μορ­φής απο­μό­νω­ση και για την κατα­δί­κη κάθε ρατσι­σμού απέ­να­ντι σε ανθρώ­πους με ομό­φυ­λο σεξουα­λι­κό προσανατολισμό.
* * *

Εκεί που …ντρέ­πε­ται και η ντρο­πή, όμως, είναι η περί­πτω­ση της «Αυγής», η οποία γρά­φει ότι το ΚΚΕ, για να απορ­ρί­ψει το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης, «κρύ­βε­ται πίσω» (!) από το «μεί­ζον ζήτη­μα της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της τεκνο­ποί­η­σης και της τεκνο­θε­σί­ας, που όμως ισχύ­ει και για τα ετε­ρό­φυ­λα ζευ­γά­ρια». Ανα­γνω­ρί­ζει δηλα­δή ότι είναι «μεί­ζον ζήτη­μα», αλλά δεν δικαιο­λο­γεί­ται ως βασι­κός λόγος για να απορ­ρι­φθεί το νομοσχέδιο!

Κάτι παρα­πά­νω θα ξέρουν εκεί στην «Αυγή» και στον ΣΥΡΙΖΑ για την παρα­πέ­ρα εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Ιατρι­κώς Υπο­βοη­θού­με­νης Ανα­πα­ρα­γω­γής (ΙΥΑ) και της παρέν­θε­της μητρό­τη­τας… Με την πρό­τα­ση νόμου που κατέ­θε­σε ο ΣΥΡΙΖΑ — θέλο­ντας να προ­λά­βει την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ — πρό­τει­νε την επέ­κτα­ση της εμπο­ρι­κής παρέν­θε­της μητρό­τη­τας, αυτής της ακραί­ας μορ­φής εκμε­τάλ­λευ­σης του γυναι­κεί­ου σώμα­τος, και για τους άντρες, τα ομό­φυ­λα ζευ­γά­ρια αντρών, στο όνο­μα της «μη διά­κρι­σης» και της «ισό­τη­τας».

Τρί­βουν τα χέρια τους οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι της ΙΥΑ με την πρό­τα­ση του ΣΥΡΙΖΑ, αφού ανα­μέ­νουν αύξη­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας με αντί­στοι­χη πελα­τεία από το εξω­τε­ρι­κό. Οπως δήλω­σε γνω­στός εκπρό­σω­πος ιδιω­τι­κού μεγα­θη­ρί­ου της ΙΥΑ, είναι ανά­γκη να υπάρ­ξουν ρυθ­μί­σεις στο σχε­τι­κό νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο, βλέ­πο­ντας την ευκαι­ρία να επε­κτα­θεί ο ανα­πα­ρα­γω­γι­κός ιατρι­κός του­ρι­σμός της Ελλά­δας σε σχέ­ση με άλλες χώρες. Εξάλ­λου, το νομο­σχέ­διο της ΝΔ, που υπε­ρα­σπί­ζε­ται τόσο σθε­να­ρά ο ΣΥΡΙΖΑ, ανοί­γει αυτόν τον δρόμο.

Μάλι­στα, ο ΣΥΡΙΖΑ το πήγε και ένα βήμα παρα­πέ­ρα, αντι­κα­θι­στώ­ντας στην πρό­τα­σή του τον όρο «παρέν­θε­τη μητρό­τη­τα» με το «πρό­σω­πο που κυο­φο­ρεί», αντι­με­τω­πί­ζο­ντας τη γυναί­κα ως «αντι­κεί­με­νο». Αλλά και ως κυβερ­νώ­ντες δια­τή­ρη­σαν νόμους των προη­γού­με­νων για την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της ΙΥΑ και την κατάρ­γη­ση των όποιων ασφα­λι­στι­κών δικλί­δων στη δια­δι­κα­σία της παρεν­θε­τό­τη­τας, που το ΚΚΕ κατα­ψή­φι­σε και για τα ετε­ρό­φυ­λα ζευγάρια.
* * *

Η «Αυγή» εγκα­λεί επί­σης το ΚΚΕ που επι­κα­λεί­ται«την παρά­καμ­ψη του κοι­νω­νι­κού δικαιώ­μα­τος του παι­διού στη σχέ­ση μητρό­τη­τας — πατρό­τη­τας ως μια βιο­κοι­νω­νι­κή σχέ­ση» και χαρα­κτη­ρί­ζει αυτό το δικαί­ω­μα «υπο­τι­θέ­με­νο». Κάτι ξέρει κι εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού ως κυβέρ­νη­ση και ως αντι­πο­λι­τευό­με­νη συμπο­λί­τευ­ση της ΝΔ έχουν τσα­κί­σει τα κοι­νω­νι­κά δικαιώ­μα­τα των παι­διών και των εργα­ζό­με­νων γονιών, τις ανά­γκες στην κοι­νω­νι­κή προ­στα­σία και στή­ρι­ξη της οικογένειας.

Αρα­γε, θεω­ρούν «υπο­τι­θέ­με­νο» και το δικαί­ω­μα στη ζωή των παι­διών του λαού της Παλαι­στί­νης που σφά­ζο­νται καθη­με­ρι­νά από το κρά­τος του Ισρα­ήλ, αφού ο …«δικαιω­μα­τι­σμός» τους φτά­νει μέχρι την ανα­γνώ­ρι­ση του «δικαιώ­μα­τος» του κρά­τους — δολο­φό­νου στην «αυτο­ά­μυ­να»; Αμφι­σβη­τούν το δικαί­ω­μα του παι­διού, την κοι­νω­νι­κή του ανά­γκη να έχει δεσμούς με την μητέ­ρα, τον πατέ­ρα; Αμφι­σβη­τούν την αντι­κει­με­νι­κή βάση της γονι­κής σχέ­σης, που έχει κοι­νω­νι­κό χαρα­κτή­ρα, περι­λαμ­βά­νο­ντας τη βιο­λο­γι­κή υπό­στα­σή της;

Ρητο­ρι­κά τα ερω­τή­μα­τα για τον ΣΥΡΙΖΑ, που δίνει τα ρέστα του ώστε να παρου­σιά­ζε­ται ως «θεμα­το­φύ­λα­κας των δικαιω­μά­των» η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και «προ­ο­δευ­τι­κή» η πολι­τι­κή της, ενώ τσα­κί­ζει τον λαό και τη νεο­λαία, τα δικαιώ­μα­τα και τις ανά­γκες τους.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο