Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπερδνειστερία: «Στο κόκκινο» η ένταση στην περιοχή — Ανησυχία για επέκταση του πολέμου

Το Κρεμ­λί­νο παρα­κο­λου­θεί στε­νά τα γεγο­νό­τα στην απο­σχι­σθεί­σα από την Μολ­δα­βία φιλο­ρω­σι­κή περιο­χή της Υπερ­δνει­στε­ρί­ας δήλω­σε σήμε­ρα ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου Ντμί­τρι Πεσκόφ, προ­σθέ­το­ντας ότι τα νέα που έρχο­νται από την περιο­χή συνι­στούν λόγο σοβα­ρής ανησυχίας.

Από την πλευ­ρά του, το ρωσι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών ανα­κοί­νω­σε ότι η Ρωσία θα ήθε­λε να απο­φύ­γει ένα σενά­ριο σύμ­φω­να με το οποίο η Μόσχα θα έπρε­πε να επέμ­βει στην περιο­χή της Υπερ­δνει­στε­ρί­ας, μετέ­δω­σε το πρα­κτο­ρείο Reuters επι­κα­λού­με­νο το πρα­κτο­ρείο RIA.

Η Υπερ­δνει­στε­ρία δέχτη­κε σει­ρά επι­θέ­σε­ων τις τελευ­ταί­ες 24 ώρες, σύμ­φω­να με τις τοπι­κές αρχές, αφό­του στο­χο­ποι­ή­θη­κε μια στρα­τιω­τι­κή μονά­δα, εκρή­ξεις κατέ­στρε­ψαν το αρχη­γείο κρα­τι­κής ασφά­λειας της Υπερ­δνει­στε­ρί­ας και δύο εκρή­ξεις κατέ­στρε­ψαν κεραί­ες ραδιο­φώ­νου από τη σοβιε­τι­κή εποχή.

Η Υπερ­δνει­στε­ρία απο­σχί­σθη­κε από το κρά­τος της Μολ­δα­βί­ας έπει­τα από μια σύντο­μη εμφύ­λια σύρ­ρα­ξη μετά τη διά­λυ­ση της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης. Ο θύλα­κας, με πλη­θυ­σμό 500.000 κατοί­κων, εξαρ­τά­ται σχε­δόν πλή­ρως από τη Μόσχα, η οποία χορη­γεί δωρε­άν φυσι­κό αέριο και έχει ανα­πτύ­ξει εκεί δύνα­μη 1.500 στρα­τιω­τών. Από την άλλη η Μολ­δα­βία έχει στε­νές σχέ­σεις με τις ΗΠΑ.

Ανησυχία στη Μολδαβία

Στην Μολ­δα­βία συνήλ­θε εκτά­κτως σήμε­ρα το συμ­βού­λιο ασφα­λεί­ας. Η πρό­ε­δρος της χώρας δήλω­σε σήμε­ρα ότι οι επι­θέ­σεις στην υπο­στη­ρι­ζό­με­νη από τη Ρωσία περιο­χή ήταν μια προ­σπά­θεια από ομά­δες εντός του εδά­φους αυτού να αυξή­σουν τις εντά­σεις και το Κρεμ­λί­νο εξέ­φρα­σε σοβα­ρή ανησυχία.

Η πρό­ε­δρος της Μολ­δα­βί­ας, Μάια Σαντού, συγκά­λε­σε εκτά­κτως το Ανώ­τα­το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας, καθώς υπάρ­χει ανη­συ­χία πως δημιουρ­γεί­ται κλί­μα για να απο­τε­λέ­σει η χώρα αυτή τον επό­με­νο στό­χο των ρωσι­κών στρα­τιω­τι­κών επιχειρήσεων.

Η ανη­συ­χία ενι­σχύ­θη­κε την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα όταν Ρώσος στρα­τη­γός δήλω­σε ότι η Μόσχα επι­διώ­κει να κατα­λά­βει τη νότια Ουκρα­νία, που συνο­ρεύ­ει με την Υπερ­δνει­στε­ρία, ώστε να δια­σφα­λί­σει απευ­θεί­ας πρό­σβα­ση στον αυτο­νο­μι­στι­κό θύλα­κα που η Μόσχα υπο­στη­ρί­ζει οικο­νο­μι­κά και στρατιωτικά.

Ο επικεφαλής της αποσχισθείσας περιοχής της Υπερδνειστερίας δηλώνει ότι οι επιθέσεις στο έδαφος αυτό οδηγούν στην Ουκρανία

Ο επι­κε­φα­λής της μολ­δα­βι­κής απο­σχι­σθεί­σας περιο­χής της Υπερ­δνει­στε­ρί­ας δήλω­σε ότι οι επι­θέ­σεις στο έδα­φος αυτό θα μπο­ρού­σαν να εντο­πι­στούν πίσω στην Ουκρα­νία, μετέ­δω­σε σήμε­ρα το ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό πρα­κτο­ρείο TASS.

“Τα ίχνη αυτών των επι­θέ­σε­ων οδη­γούν στην Ουκρα­νία”, μετα­δί­δει το TASS επι­κα­λού­με­νο δήλω­ση του Βαντίμ Κρασ­νο­σέλ­σκι, του αυτο­α­πο­κα­λού­με­νου προ­έ­δρου της απο­σχι­σθεί­σας περιοχής.

“Υπο­θέ­τω ότι αυτοί που οργά­νω­σαν την επί­θε­ση αυτή έχουν στό­χο να σύρουν την Υπερ­δνει­στε­ρία στη σύγκρουση”.

Η Ουάσινγκτον δεν είναι σίγουρη για τα αίτια της βίας στην Υπερδνειστερία

Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες εξε­τά­ζουν τα αίτια των πρό­σφα­των περι­στα­τι­κών βίας που σημειώ­θη­καν στην απο­σχι­σθεί­σα από την Μολ­δα­βία και υπο­στη­ρι­ζό­με­νη από την Ρωσία περιο­χή της Υπερ­δνει­στε­ρί­ας, δήλω­σε σήμε­ρα Τρί­τη ο αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Άμυ­νας Λόιντ Όστιν.

«Δεν είμα­στε πράγ­μα­τι βέβαιοι τι σημαί­νουν όλα αυτά, αλλά είναι κάτι το οποίο στο οποίο θα εστιά­σου­με», δήλω­σε ο Όστιν.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο