Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ — Απέρριψε τις τροπολογίες του ΚΚΕ ο υπουργός Οικονομικών

Απορ­ρί­φθη­καν από τον υπουρ­γό Οικο­νο­μι­κών Χρή­στο Σταϊ­κού­ρα οι τρο­πο­λο­γί­ες του ΚΚΕ για πραγ­μα­τι­κή ανα­κού­φι­ση των λαϊ­κών στρω­μά­των. Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, όπως έκα­νε και η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, αρνή­θη­κε την κατάρ­γη­ση του ΕΝΦΙΑ για τις λαϊ­κές οικο­γέ­νειες, τη δια­γρα­φή τόκων από χρέη στο Δημό­σιο αλλά και τη χορή­γη­ση επι­δό­μα­τος ανθυ­γιει­νής εργα­σί­ας στους εργα­ζό­με­νους των Ελλη­νι­κών Αμυ­ντι­κών Συστημάτων.

Οι τρο­πο­λο­γί­ες του ΚΚΕ είχαν κατα­τε­θεί στο φορο­λο­γι­κό νομο­σχέ­διο, το οποίο υπερ­ψη­φί­στη­κε στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής από τη ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και την Ελλη­νι­κή Λύση, ενώ το ΜΕΡΑ 25 κατα­ψή­φι­σε. Το ΚΚΕ ψήφι­σε «παρών».

Ο Χρή­στος Σταϊ­κού­ρας χωρίς να επι­χει­ρη­μα­το­λο­γή­σει ανέ­φε­ρε από το βήμα της Βου­λής ότι δεν γίνε­ται δεκτή καμία βου­λευ­τι­κή τρο­πο­λο­γία, απορ­ρί­πτο­ντας με τη δήλω­ση αυτή τις τρο­πο­λο­γί­ες που κατέ­θε­σε η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ. Είναι μια ακό­μα από­δει­ξη της αντι­λαϊ­κής ταύ­τι­σης της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ που και τα δύο κόμ­μα­τα ως κυβέρ­νη­ση έχουν απορ­ρί­ψει τις τρο­πο­λο­γί­ες του ΚΚΕ σχο­λί­α­σε ο βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος Χρή­στος Κατσώ­της.

Ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών προ­σπά­θη­σε να εμφα­νί­σει εξί­σου ωφε­λη­μέ­νους τόσο τους φτω­χούς όσο και τους πλού­σιους λέγο­ντας πως «η προ­τει­νό­με­νη μεί­ω­ση του ΕΝΦΙΑ δεν δίνει πολ­λά σε λίγους» αλλά αντί­θε­τα «δίνει πολ­λά στους πολ­λούς, κυρί­ως στους οικο­νο­μι­κά ασθε­νέ­στε­ρους και στη μεσαία τάξη». Ο ΕΝΦΙΑ, συνε­πώς, παρα­μέ­νει και καλεί­ται ο λαός να πλη­ρώ­νει για το σπί­τι του, ενώ η μεί­ω­ση είναι ελά­χι­στη για το λαό και σημα­ντι­κή για τους πλού­σιους, αφού για ακί­νη­τη περιου­σία έως 60.000 ευρώ το όφε­λος μεσο­σταθ­μι­κά είναι 95 ευρώ, όταν για ακί­νη­τη περιου­σία άνω του ενός εκα­τομ­μυ­ρί­ου ευρώ το όφε­λος είναι 1.550 ευρώ!

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι την τρο­πο­λο­γία του ΚΚΕ για την κατάρ­γη­ση του ΕΝΦΙΑ στις λαϊ­κές οικο­γέ­νειες δήλω­σε πως δεν στη­ρί­ζει ο πρό­ε­δρος του ΜΕΡΑ 25 Γιά­νης Βαρου­φά­κης με το επι­χεί­ρη­μα ότι καταρ­γεί τον ΕΝΦΙΑ και για τους πλού­σιους. Την τοπο­θέ­τη­ση του Γ. Βαρου­φά­κη απά­ντη­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος.

Επί­σης, τρο­πο­λο­γία για το Ελλη­νι­κό κατά­θε­σαν στο νομο­σχέ­διο τα υπουρ­γεία Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων και Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας. Σχε­τί­ζε­ται με το ύψος των κτι­ρί­ων που θα γίνουν στο Ελλη­νι­κό και τις μετα­ξύ τους απο­στά­σεις. Από το βήμα της Βου­λής ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης υπο­στή­ρι­ξε πως «τρο­πο­λο­γία αφο­ρά ουσια­στι­κά τους ουρα­νο­ξύ­στες που θα γίνουν στο Καζί­νο του Ελλη­νι­κού» και ότι «δεν απο­τε­λεί τρο­πο­ποί­η­ση ούτε της σύμ­βα­σης για την Επέν­δυ­ση του Ελλη­νι­κού ούτε του νόμου 2012 σχε­τι­κά με τον καθο­ρι­σμό των όρων δόμη­σης, παρά μόνο ερμη­νεία για το τι ορί­ζε­ται υψη­λό κτί­ριο». Η τρο­πο­λο­γία υπερ­ψη­φί­στε μόνο από τη ΝΔ.

Στην Ολο­μέ­λεια μίλη­σε και ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης και επα­νέ­λα­βε ότι στο δεύ­τε­ρο φορο­λο­γι­κό νομο­σχέ­διο η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ θα φέρει μεί­ω­ση φόρων στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και τρο­με­ρά κίνη­τρα, όπως είπε, για επεν­δύ­σεις.

Να μην περά­σει η παρα­πλά­νη­ση του λαού και να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας για ανά­κτη­ση των λαϊ­κών απω­λειών, επι­σή­μα­νε στην ομι­λία του ο Γιώρ­γος Μαρί­νος μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και βου­λευ­τής του κόμ­μα­τος. Ο ειδι­κός αγο­ρη­τής του ΚΚΕ Γιώρ­γος Λαμπρού­λης έκα­νε λόγο για ρυθ­μί­σεις-κοροϊ­δία που εμφα­νί­ζο­νται ως ελά­φρυν­ση για να νομι­μο­ποι­ή­σουν άδι­κους φόρους

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο