Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπογράφουμε, προωθούμε, διαδίδουμε, υψώνουμε και επεκτείνουμε τον τοίχο στο φασισμό

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Η δίκη του δημάρ­χου Πατραί­ων Κώστα Πλε­τί­δη μας αφο­ρά όλους, όσους εμφο­ρού­νται από το πνεύ­μα της Δημο­κρα­τί­ας και του ανθρωπισμού.

Η συμ­βο­λή με την υπο­γρα­φή μας στο κύμα συμπα­ρά­στα­σης και κατα­δί­κης της δικα­στι­κής δίω­ξης του δημάρ­χου συμ­βά­λει στην ακύ­ρω­ση της δίω­ξης απαι­τώ­ντας να στα­μα­τή­σει τώρα.

Είναι μια απά­ντη­ση σε όλους εκεί­νους που αγνο­ώ­ντας την ιστο­ρι­κή εμπει­ρία και ερμη­νεύ­ο­ντας την εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση της Χρυ­σής Αυγής  ως μεμο­νω­μέ­να περι­στα­τι­κά τα οποία θα αντι­με­τω­πί­σει η Δικαιο­σύ­νη, συμπε­ρι­φέ­ρο­νται στη Χρυ­σή Αυγή θεσμι­κά, ως ένα κόμ­μα της Βουλής.

Ουσια­στι­κά έτσι δια­σφα­λί­ζε­ται η ελευ­θε­ρία του φασι­σμού να σκο­τώ­νει. Δεν πρό­κει­ται για απρό­σκο­πτη δρά­ση ενός κόμ­μα­τος αλλά για δια­κί­νη­ση ιδε­ών που σκο­τώ­νουν, κυριο­λε­κτι­κά και μεταφορικά.

Είναι μια υπεν­θύ­μι­ση της εγκλη­μα­τι­κής δρά­σης της Χρυ­σής Αυγής και του φρι­κια­στι­κού παρελ­θό­ντος του φασισμού.

Δεν δίνου­με καμιά δυνα­τό­τη­τα – διευ­κό­λυν­ση στους φασί­στες να χύσουν το δηλη­τή­ριό τους, να διευ­ρύ­νουν την επιρ­ροή τους.

Είναι ένα μήνυ­μα προς κάθε θεσμό και πολι­τι­κό πρό­σω­πο για το πώς πρέ­πει να αντι­με­τω­πί­ζει τη Χρυ­σή Αυγή.

Η στή­ρι­ξη του Κ. Πελε­τί­δη είναι η μόνη στά­ση υπε­ρά­σπι­σης των αρχών του ανθρω­πι­σμού και της ανθρώ­πι­νης αξιοπρέπειας.

Δεν  παρα­χω­ρού­με  σπι­θα­μή ανθρω­πιάς, πνεύ­μα­τος, δημο­κρα­τί­ας, γης, σε υπε­ρα­σπι­στές του φασι­σμού. Οι φασί­στες «Δικοί σου εχθροί, δικοί μου εχθροί του σκε­φτό­με­νου ανθρώ­που είναι εχθροί» (Ν. Χικμέτ).

Η υπο­γρα­φή είναι η αφορ­μή να συνει­δη­το­ποι­ή­σου­με ότι «οι και­ροί ου μενε­τοί», πως είναι και δική μας ευθύ­νη η αντι­με­τώ­πι­ση της Χρυ­σής Αυγής, στη συνοι­κία, στο σωμα­τείο στη δου­λειά, στο σχο­λείο. Εκεί δίνο­νται οι πραγ­μα­τι­κές μάχες, εκεί θα κρι­θεί ο πόλεμος.

Υπο­γρά­φου­με το κεί­με­νο — κάλε­σμα των ιστο­σε­λί­δων atexnos.gr, imerodromos.gr, info-war.gr, nostimonimar.gr, toperiodiko.gr και του ραδιο­φώ­νου της ertopen.

Υψώ­νου­με και επε­κτεί­νου­με το τοί­χος απέ­να­ντι στο φασι­σμό. Γι΄ αυτό υπο­γρά­φου­με, προ­ω­θού­με, δια­δί­δου­με, στη­ρί­ζου­με τον Κ Πελετίδη.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο