Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπογράφτηκε από τη Δημοτικής Αρχή Καισαριανής η σύμβαση για την ανάπλαση του Σκοπευτηρίου

16 Απρι­λί­ου:
Υπε­γρά­φη η σύμ­βα­ση _δείτε εδώ
του Δήμου Καισαριανής
για την ανά­πλα­ση του Σκο­πευ­τη­ρί­ου

Μετά από πολύ­μορ­φους αγώ­νες δεκα­ε­τιών, που ξεκί­νη­σαν και οργα­νώ­θη­καν από τον αεί­μνη­στο δήμαρ­χο Πανα­γιώ­τη Μακρή και συνε­χί­στη­καν από επό­με­νες δημο­τι­κές αρχές με την καθο­ρι­στι­κή συμ­βο­λή του και­σα­ρια­νιώ­τι­κου λαού και των κατοί­κων, το σύνο­λο της έκτα­σης του πάρ­κου του Σκο­πευ­τη­ρί­ου περι­ήλ­θε ορι­στι­κά στον λαό και τις ανά­γκες του.

Τη στά­ση αυτή χωρίς ταλα­ντεύ­σεις ακο­λού­θη­σε η δημο­τι­κή αρχή και στην προη­γού­με­νη θητεία της 2015–2019:

  • Πρω­το­βου­λί­ες της οδή­γη­σαν στη νομο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση παρα­χώ­ρη­σης του «Πάρ­κου Ελευ­θε­ρί­ας» στον Δήμο Και­σα­ρια­νής τον Σεπτέμ­βριο του 2016.
  • Μπή­κε μπρο­στά στην δυνα­μι­κή κατά­λη­ψη που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σε συνέ­χεια μεγα­λειώ­δους συγκέ­ντρω­σης τον Σεπτέμ­βριο του 2017, με απο­τέ­λε­σμα να απο­βλη­θεί ορι­στι­κά η Σκο­πευ­τι­κή Εται­ρία και από τον τελευ­ταίο χώρο που κατα­πα­τού­σε μέσα στο πάρκο.
  • Διεκ­δι­κή­θη­κε και δια­σφα­λί­στη­κε η χρη­μα­το­δό­τη­ση ύψους 200.000 ευρώ από την Περι­φέ­ρεια Αττι­κής για την έγκαι­ρη υλο­ποί­η­ση της μελέ­της που εξα­σφά­λι­σε στη συνέ­χεια τη χρη­μα­το­δό­τη­ση του έργου.

Ορι­σμέ­νοι βασι­κοί ακό­μη σταθμοί:

  • Στις 19/06/2019 υπο­γρά­φε­ται η σύμ­βα­ση για τη μελέ­τη της ανά­πλα­σης του Σκο­πευ­τη­ρί­ου, βασι­σμέ­νη σε προ­με­λέ­τη της Τεχνι­κής Υπηρεσίας.
  • Στις 30/07/2019 εκδί­δε­ται και επί­ση­μα η Από­φα­ση του Ανώ­τα­του Ειδι­κού Δικα­στη­ρί­ου, με την οποία καταρ­ρί­πτο­νται ορι­στι­κά οι διεκ­δι­κή­σεις της Σκο­πευ­τι­κής Εται­ρί­ας επί του χώρου και επι­βε­βαιώ­νε­ται η παρα­χώ­ρη­σή της στον Δήμο Καισαριανής.

Η υπε­ρά­σπι­ση του χαρα­κτή­ρα και του περιε­χο­μέ­νου του ιστο­ρι­κού χώρου του Σκο­πευ­τη­ρί­ου ήταν και παρα­μέ­νει στα χέρια του λαού της πόλης. Το έργο της ανά­πλα­σης θα συμ­βά­λει στην ανά­δει­ξη της πλού­σιας ιστο­ρι­κής, πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς της Και­σα­ρια­νής και  στην καλύ­τε­ρη αξιο­ποί­η­ση του πάρ­κου ως ανά­σα για άθλη­ση, κοι­νω­νι­κο­ποί­η­ση και ανα­ψυ­χή του λαού και της νεολαίας.

ΠΑΜΕ: Όλοι στην απερ­γία την 1η Μάη, η Πρω­το­μα­γιά δεν είναι αργία!

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο