Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπογράφτηκε σήμερα η συμφωνία για τα ουκρανικά σιτηρά — Νέες μπίζνες για τους Έλληνες εφοπλιστές

Υπε­γρά­φη σήμε­ρα στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, η συμ­φω­νία για την εξα­γω­γή ουκρα­νι­κών σιτη­ρών μέσω Μαύ­ρης Θάλασ­σας, από την Οδησ­σό και άλλα δύο κοντι­νά λιμά­νια (υπο­λο­γί­ζε­ται ότι περί­που 22 εκατ. τόνοι σιτα­ριού παρα­μέ­νουν στα σιλό).

Συμ­φω­νία για την ασφα­λή εξα­γω­γή σιτη­ρών από την Ουκρα­νία υπέ­γρα­ψαν το μεση­μέ­ρι της Παρα­σκευ­ής Κίε­βο και Μόσχα στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη μετά από έντο­να παζά­ρια το προη­γού­με­νο διάστημα,

Η συμ­φω­νία ‑υπε­γρά­φη παρου­σία του γγ του ΟΗΕ, Αντ. Γκου­τέ­ρες και του Τούρ­κου Προ­έ­δρου Ρ. Τ. Ερντο­γάν–  αφο­ρά την εξα­γω­γή σιτη­ρών από τα λιμά­νια της Μαύ­ρης Θάλασ­σας. Από την Ρωσία υπέ­γρα­ψε ο υπουρ­γός Αμυ­νας Σ. Σοϊ­γκού και από την Ουκρα­νία ο υπουρ­γός Υπο­δο­μών Ολ Κου­μπρά­κοφ, με τις δύο πλευ­ρές τυπι­κά να μην υπο­γρά­φουν μετα­ξύ τους ένα κοι­νό­έγ­γρα­φο. Τόσο η Ρωσία, όσο και η Ουκρα­νία υπέ­γρα­ψαν παράλ­λη­λες συμ­φω­νί­ες με την Τουρ­κία και τον ΟΗΕ. Κατ’ αυτόν τον τρό­πο, Ρωσία και Ουκρα­νία δεσμεύ­ο­νται μεν από το ίδιο κεί­με­νο, αλλά τυπι­κώς οι αντι­συμ­βαλ­λό­με­νοι για τη Μόσχα και το Κίε­βο είναι απο­κλει­στι­κά η Άγκυ­ρα και τα Ηνω­μέ­να Έθνη.

Σημειώ­νε­ται ότι στην τελε­τή υπο­γρα­φής της συμ­φω­νί­ας στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη ο Ρώσος υπουρ­γός Άμυ­νας Σοϊ­γκού και ο Ουκρα­νός υπουρ­γός Υπο­δο­μών δεν παρα­κά­θι­σαν καν στο ίδιο τρα­πέ­ζι. Πρώ­τα έβα­λε την υπο­γρα­φή του ο Σοϊ­γκού και στη συνέ­χεια απο­χώ­ρη­σε, για να τον δια­δε­χθεί στην ίδια πλευ­ρά του τρα­πε­ζιού ο Κουμπρακόφ.

Από ασφα­λείς δια­δρό­μους θα μπο­ρούν να μετα­κι­νού­νται τα εμπο­ρι­κά πλοία στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα και οι δύο πλευ­ρές (Ρωσία και Ουκρα­νία) δεσμεύ­ο­νται «να μην επι­τε­θούν», σύμ­φω­να με έναν αξιω­μα­τού­χο των Ηνω­μέ­νων Εθνών.

Ο στό­χος είναι να βγουν από την Ουκρα­νία 20–25 εκα­τομ­μύ­ρια τόνοι σιτη­ρών που βρί­σκο­νται σε σιλό στα λιμά­νια, την ώρα που πλη­σιά­ζει η νέα συγκομιδή.

Στο κέντρο συντο­νι­σμού και ελέγ­χου της επι­χεί­ρη­σης, που θα εδρεύ­ει στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, θα βρί­σκο­νται εκπρό­σω­ποι και των τεσ­σά­ρων πλευ­ρών (Ουκρα­νία, Ρωσία, Τουρ­κία, ΟΗΕ). Το κέντρο αυτό θα ορί­ζει το χρο­νο­διά­γραμ­μα των δρο­μο­λο­γί­ων των πλοί­ων στη Μαύ­ρη Θάλασσα.

Η συμ­φω­νία δεν προ­βλέ­πει απο­ναρ­κο­θέ­τη­ση των ουκρα­νι­κών λιμα­νιών, αλλά την πλεύ­ση μέσα από «ασφα­λείς δια­δρό­μους», καθώς και κοι­νούς ελέγ­χους στα πλοία που απο­πλέ­ουν ή κατα­πλέ­ουν στα ουκρα­νι­κά λιμά­νια της Μαύ­ρης Θάλασ­σας (όπως ζητού­σε η Ρωσία, για να απο­κλει­στεί η φόρ­τω­ση όπλων προς την Ουκρα­νία). Οι έλεγ­χοι, στο πλαί­σιο ενός Κοι­νού Συντο­νι­στι­κού Κέντρου, θα διε­νερ­γού­νται σε τουρ­κι­κά λιμά­νια. Η συμ­φω­νία έχει 4μηνη διάρ­κεια, με δυνα­τό­τη­τα ανα­νέ­ω­σης, ενώ η έναρ­ξή της ανα­μέ­νε­ται ότι θα απαι­τή­σει μερι­κές βδομάδες.

Η Ουκρα­νία θεω­ρεί ότι οι εξα­γω­γές μπο­ρούν να ξαναρ­χί­σουν από την Οδησ­σό και από τα «δορυ­φο­ρι­κά» λιμά­νια της, το Πιβ­ντέ­νι και το Τσορ­νο­μόρσκ. «Μιλά­με για ουκρα­νι­κό σιτά­ρι από τα ουκρα­νι­κά λιμά­νια που ελέγ­χο­νται από την Ουκρα­νία», είπε ο Πολ Του­ρέ, ο διευ­θυ­ντής του Ανω­τά­του Ινστι­τού­του Ναυ­τι­λια­κής Οικο­νο­μί­ας (Isemar), υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι η Μαριού­πο­λη εξαι­ρεί­ται, αφού ελέγ­χε­ται από τους Ρώσους.

«Για τον λόγο αυτόν δεν μιλά­με για θαλάσ­σιο εμπό­ριο αλλά για μια διε­θνή λύση στην επι­σι­τι­στι­κή κρί­ση», πρόσθεσε.

Παράλ­λη­λα, υπο­γρά­φη­κε ξεχω­ρι­στό μνη­μό­νιο που προ­βλέ­πει τη διευ­κό­λυν­ση της εξα­γω­γής ρωσι­κών τρο­φί­μων και λιπα­σμά­των. Τις προη­γού­με­νες μέρες, ΗΠΑ και ΕΕ ανα­κοί­νω­σαν ότι προ­χω­ρούν σε «διευ­κρι­νί­σεις» στις κυρώ­σεις κατά της Ρωσί­ας, ώστε να μην επη­ρε­ά­ζο­νται οι εν λόγω εξαγωγές.

Σε κάθε περί­πτω­ση, το κατά πόσο τα παρα­πά­νω θα εφαρ­μό­ζο­νται στην πρά­ξη, συν­δέ­ε­ται άμε­σα με την εξέ­λι­ξη της πολε­μι­κής σύγκρουσης.

Τι θα συμβεί με τις νάρκες;

Οι δια­πραγ­μα­τευ­τές εγκα­τέ­λει­ψαν την προ­σπά­θεια εκκα­θά­ρι­σης της Μαύ­ρης Θάλασ­σας από τις νάρ­κες που τοπο­θέ­τη­σαν κυρί­ως οι Ουκρα­νοί για να προ­στα­τεύ­σουν τα παρά­λιά τους. «Η απο­ναρ­κο­θέ­τη­ση θα έπαιρ­νε πάρα πολύ χρό­νο», εξή­γη­σε ο ΟΗΕ, διευ­κρι­νί­ζο­ντας ότι ουκρα­νι­κά πλοία-πιλό­τοι θα ανοί­γουν τον δρό­μο στα φορ­τη­γά στα χωρι­κά ύδα­τα της χώρας, ώστε να απο­φεύ­γουν τις νάρκες.

Η Τουρ­κία πάντως δήλω­σε «έτοι­μη» να βοη­θή­σει στην απο­ναρ­κο­θέ­τη­ση. «Σε περί­πτω­ση ανά­γκης, προ­βλέ­πε­ται (από τη συμ­φω­νία) ότι η απο­ναρ­κο­θέ­τη­ση μπο­ρεί να γίνει από τρί­τη χώρα. Η Τουρ­κία είναι έτοι­μη να προ­σφέ­ρει τη βοή­θειά της», είπε ο Ιμπρα­χίμ Καλίν, ο εκπρό­σω­πος της τουρ­κι­κής προ­ε­δρί­ας, μιλώ­ντας στο ιδιω­τι­κό κανά­λι NTV.

Με ποια πλοία;

Σύμ­φω­να με τον Του­ρέ, θα πλοία που θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν θα είναι κατά κύριο λόγο τουρ­κι­κά ή ελλη­νι­κά πλοία μετα­φο­ράς χύδην φορ­τί­ου αφού η Ελλά­δα, όπως υπεν­θύ­μι­σε, δια­θέ­τει τον μεγα­λύ­τε­ρο στό­λο. Τα πλοία αυτά μπο­ρούν να μετα­φέ­ρουν 20–70.000 τόνους το καθένα.

Θα μπο­ρού­σαν επί­σης να τεθούν στη διά­θε­ση των Ουκρα­νών και μεγά­λα, ευρω­παϊ­κά πλοία μετα­φο­ράς εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων, για τα προ­ϊ­ό­ντα των οποί­ων έχει ήδη γίνει η επε­ξερ­γα­σία σε ουκρα­νι­κά εργο­στά­σια (άλευ­ρα ή ζυμαρικά).

Τα πλοία αυτά θα επι­θε­ω­ρού­νται στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη προ­τού ανα­χω­ρή­σουν για την Ουκρα­νία, από τους εκπρο­σώ­πους των τεσ­σά­ρων μερών, για να δια­σφα­λι­στεί ότι δεν θα μετα­φέ­ρουν όπλα.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο