Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΥΠΟΘΕΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ Β. ΜΑΓΓΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ: Δίωξη σε 6 βασανιστές αστυνομικούς

Νέα τρο­πή παίρ­νει η υπό­θε­ση του βασα­νι­σμού του Βασί­λη Μάγ­γου — που πέθα­νε στις 13 Ιου­λί­ου του 2020, έναν μήνα μετά τον άγριο ξυλο­δαρ­μό του από αστυ­νο­μι­κούς — στον Βόλο, όταν συμ­με­τεί­χε σε συγκέ­ντρω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης για τους συλ­λη­φθέ­ντες σε κινη­το­ποί­η­ση ενά­ντια στην καύ­ση σκου­πι­διών από την ΑΓΕΤ. Με διά­τα­ξη του ανα­κρι­τή Πλημ­με­λειο­δι­κών Βόλου κατη­γο­ρού­νται έξι αστυ­νο­μι­κοί της Αστυ­νο­μι­κής Διεύ­θυν­σης Μαγνη­σί­ας (τέσ­σε­ρις της ΟΠΚΕ και δύο της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας) για τις αξιό­ποι­νες πρά­ξεις: Των βασα­νι­στη­ρί­ων κατά συναυ­τουρ­γία και κατά συρ­ροή, της επι­κίν­δυ­νης σωμα­τι­κής βλά­βης κατά συναυ­τουρ­γία και κατά συρ­ροή, της έκθε­σης κατά συναυ­τουρ­γία και της παρά­νο­μης κατα­κρά­τη­σης κατά συναυτουργία.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο