Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υποκλοπές: Σχόλιο του ΚΚΕ για τη συζήτηση στη Βουλή

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για τη χτε­σι­νή συζή­τη­ση στην Επι­τρο­πή Θεσμών και Δια­φά­νειας της Βουλής:

«Η χτε­σι­νή συζή­τη­ση στην Επι­τρο­πή Θεσμών και Δια­φά­νειας της Βου­λής επι­βε­βαί­ω­σε ότι τα περι­στα­τι­κά υπο­κλο­πών και παρα­κο­λού­θη­σης προ­σώ­πων από — εγχώ­ριες και ξένες — κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες και από άλλους μηχα­νι­σμούς γίνο­νται με βάση ένα διά­τρη­το θεσμι­κό πλαί­σιο, αλλά και με βάση δια­κρα­τι­κές συμ­φω­νί­ες που έχουν συνα­φθεί με ευθύ­νη όλων των κυβερνήσεων.

Αυτό το πλαί­σιο αξιο­ποιεί σήμε­ρα η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, που εξα­κο­λου­θεί να μη δίνει απα­ντή­σεις για όλες τις υπο­θέ­σεις που έχουν καταγ­γελ­θεί, ανά­με­σά τους και οι συνα­κρο­ά­σεις στο τηλε­φω­νι­κό κέντρο του ΚΚΕ, οι οποί­ες φυσι­κά απο­δει­κνύ­ουν πως το απόρ­ρη­το των επι­κοι­νω­νιών παρα­μέ­νει “κενό γράμμα”».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο