Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υποκρισίας το ανάγνωσμα

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // 

Οι ΦΩΤΟ είναι από τη σημε­ρι­νή (17/11) Λαϊ­κή Αγο­ράς της Βέροιας. Δεκά­δες πολί­τες ψωνί­ζουν τηρώ­ντας τα μέτρα υγιει­νής, όπως και οι παρα­γω­γοί-πωλη­τές το ίδιο.

veroia laiki

 

veroia laiki2

Την ίδια ώρα στη Βέροια και σε ολό­κλη­ρη την Ελλά­δα έχουν απα­γο­ρευ­τεί (για 4 μέρες) οι συγκε­ντρώ­σεις για το Πολυτεχνείο …

Φαί­νε­ται πως για τους «φωστή­ρες» της κυβέρ­νη­σης ο ιός δεν κολ­λά στις λαϊ­κές αγο­ρές αλλά μόνο στις συγκε­ντρώ­σεις του Πολυτεχνείου.

Επο­μέ­νως τα όσα λέει η κυβέρ­νη­ση και τα «εξα­πτέ­ρυ­γα της» για την αντι­δη­μο­κρα­τι­κή και αντι­συ­νταγ­μα­τι­κή απα­γό­ρευ­ση των συγκε­ντρώ­σε­ων για το Πολυ­τε­χνείο είναι απλά «προ­φά­σεις εν αμαρτίαις».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο