Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπουργείο Εξωτερικών: «Καρατομήθηκε» ο εκπρόσωπος Τύπου μετά τις δηλώσεις στους «New York Times»

Με μία σύντο­μη ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών γνω­στο­ποί­η­σε πως ο εκπρό­σω­πος Τύπου του ΥΠΕΞ, Αλέ­ξαν­δρος Παπαϊ­ω­άν­νου, αντι­κα­τα­στά­θη­κε με εντο­λή του Νίκου Δέν­δια έπει­τα από τις δηλώ­σεις του στους «New York Times».

Η εξέ­λι­ξη αυτή έρχε­ται έπει­τα από χθε­σι­νό ρεπορ­τάζ της αμε­ρι­κα­νι­κής εφη­με­ρί­δας που απο­κά­λυ­πτε πως ο Αλέ­ξαν­δρος Παπαϊ­ω­άν­νου, από τη θέση του εκπρο­σώ­που του ελλη­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, επι­βε­βαί­ω­σε ότι αρμό­διο τμή­μα του υπουρ­γεί­ου είχε δώσει άδεια Intellexa, για εξα­γω­γή του λογι­σμι­κού Predator σε του­λά­χι­στον μια χώρα, τη Μαδαγασκάρη.

Συγκε­κρι­μέ­να, η δήλω­ση που είχε κάνει ο κ. Παπαϊ­ω­άν­νου ανέ­φε­ρε πως «το αρμό­διο τμή­μα του υπουρ­γεί­ου έδω­σε δύο άδειες εξα­γω­γής στην Intellexa στις 15 Νοεμ­βρί­ου 2021». Ο ίδιος ανέ­φε­ρε πως ο γενι­κός επι­θε­ω­ρη­τής του υπουρ­γεί­ου «ξεκί­νη­σε εσω­τε­ρι­κή έρευ­να μετά τις ανα­φο­ρές στον εγχώ­ριο Τύπο».

Όπως έγι­νε γνω­στό αντι­κα­τα­στά­της του είναι ο Γεώρ­γιος Αρναούτης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο