Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπουργείο Εσωτερικών: Τέλος από τα Δημοτικά Συμβούλια η συζήτηση για τα λαϊκά προβλήματα!

«Νόμος και τάξη, fast track δια­δι­κα­σί­ες και τα κεφά­λια μέσα (…) Σε λίγο θα απα­γο­ρεύ­σε­τε και την αρνη­τι­κή ψήφο σε θέμα­τα εντός ημε­ρή­σιας διά­τα­ξης στο όνο­μα του έννο­μου συμ­φέ­ρο­ντος. Εκεί πάει η δου­λειά και ήδη το έχε­τε κάνει. Ηδη ισχύ­ει με τους προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς». Τα παρα­πά­νω ανέ­φε­ρε ο ειδι­κός αγο­ρη­τής του ΚΚΕ, Μανώ­λης Συντυ­χά­κης, μιλώ­ντας στη συζή­τη­ση επί των άρθρων του αντι­δρα­στι­κού νομο­σχε­δί­ου του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών στην Επι­τρο­πή της Βου­λής, για το ποιες είναι οι στο­χεύ­σεις της κυβέρ­νη­σης με την κατά­πτυ­στη διά­τα­ξη που προ­βλέ­πει ότι καταρ­γεί­ται το δικαί­ω­μα των παρα­τά­ξε­ων να θέτουν θέμα­τα εκτός ημε­ρή­σιας διά­τα­ξης στα Δημο­τι­κά Συμβούλια.

Πρό­κει­ται για ένα πολυ­νο­μο­σχέ­διο — «σκού­πα» με πλή­θος αντι­δρα­στι­κών δια­τά­ξε­ων που αφο­ρούν από την επι­βο­λή της «άκρας του τάφου σιω­πής» στα Δημο­τι­κά Συμ­βού­λια μέχρι και τον έλεγ­χο στα εσω­τε­ρι­κά των κομ­μά­των με πρό­σχη­μα τα οικο­νο­μι­κά τους, το οποίο εισά­γε­ται την Πέμ­πτη στην Ολομέλεια.

Οπως τόνι­σε ο Μ. Συντυ­χά­κης, «αφού συρ­ρί­κνω­σε η κυβέρ­νη­ση βασι­κές αρμο­διό­τη­τες των Δημο­τι­κών Συμ­βου­λί­ων, τις οποί­ες μετέ­φε­ρε στις Οικο­νο­μι­κές και άλλες Επι­τρο­πές των δήμων, παρα­κάμ­πτο­ντας τα εκλεγ­μέ­να όργα­να στο όνο­μα της λεγό­με­νης κυβερ­νη­σι­μό­τη­τας, αλλα­γές οι οποί­ες, εκτός των άλλων, κρί­θη­καν και αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές, από το ΣτΕ, τώρα αφαι­ρεί και το δικαί­ω­μα να συζη­τούν θέμα­τα επι­και­ρό­τη­τας που μπο­ρεί να θέσει μία παρά­τα­ξη ή ένας φορέ­ας ή μία ομά­δα πολι­τών με βάση τον κανο­νι­σμό όταν κρί­νει ότι είναι κατε­πεί­γον και πρέ­πει να συζητηθεί».

Ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών, Μ. Βορί­δης, συνέ­χι­σε και αυτήν τη φορά να εξη­γεί προ­κλη­τι­κά ότι η κυβέρ­νη­ση φέρ­νει αυτήν τη διά­τα­ξη διό­τι με τις εκτός ημε­ρή­σιας διά­τα­ξης συζη­τή­σεις από την αντι­πο­λί­τευ­ση «ο στό­χος δεν είναι να συζη­τή­σουν τα των δημο­τι­κών αρχών. Ο στό­χος είναι το να γίνε­ται μια ζύμω­ση που δεν έχει καμία σχέ­ση με τις αρμο­διό­τη­τες των ΟΤΑ. Είναι να συζη­τά­με για το τι γίνε­ται στη Λωρί­δα της Γάζας, για το τι γίνε­ται στην Ουκρα­νία, στη Ρωσία (…) Είναι να συζη­τά­με την εκπαι­δευ­τι­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης, να συζη­τά­με την αγρο­τι­κή πολι­τι­κή. Οτι­δή­πο­τε άλλο εκτός από τις αρμο­διό­τη­τες των ΟΤΑ». Αυτό από μόνο του «φωτο­γρα­φί­ζει» και το ποιες είναι οι στο­χεύ­σεις τους, αφού παρεμ­βά­σεις που αφο­ρούν το σύνο­λο των λαϊ­κών προ­βλη­μά­των πλέ­ον δεν θα μπο­ρούν να συζη­τού­νται στα Δημο­τι­κά Συμβούλια.

Σχο­λιά­ζο­ντας ο Μ. Συντυ­χά­κης τις ανα­φο­ρές του υπουρ­γού σημεί­ω­σε: «Δηλα­δή αρνεί­στε τη δια­φο­ρε­τι­κή φωνή, τη δια­φο­ρε­τι­κή αντί­λη­ψη. Μπο­ρεί να είναι ένα εργα­σια­κό θέμα, μπο­ρεί να είναι θέμα­τα που αφο­ρούν τη χρη­μα­το­δό­τη­ση και τη λει­τουρ­γία των σχο­λι­κών επι­τρο­πών, ένα σχο­λείο, ένα έκτα­κτο πρό­βλη­μα που προ­έ­κυ­ψε από σει­σμούς, πλημ­μύ­ρες, μέχρι, ναι, για­τί όχι, για να πάρει θέση το πρώ­το όργα­νο της πόλης, το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο, για έναν πόλε­μο που διε­ξά­γε­ται, για έναν ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο ή για θέμα­τα αντιεκ­παι­δευ­τι­κής πολι­τι­κής». «Δηλα­δή, για τον υπουρ­γό, για τη ΝΔ», πρό­σθε­σε ο Μ. Συντυ­χά­κης, «είναι αδια­νό­η­τη η συζή­τη­ση θεμά­των που έστω και με την υπό­νοια μπο­ρεί να αμφι­σβη­τη­θεί ή να ασκη­θεί κρι­τι­κή στην εφαρ­μο­ζό­με­νη κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή; (…) Κάντε μία ανα­γω­γή, αν αυτό συμ­βεί σε κεντρι­κό πολι­τι­κό επί­πε­δο. Τι είναι αυτά που λέτε;». Απαί­τη­σε εκ νέου την από­συρ­ση της διά­τα­ξης αυτής που, όπως επι­σή­μα­νε, δεί­χνει πόσο αντι­δρα­στι­κή είναι η κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, που αρχι­κά εμφα­νί­στη­κε να έχει ανέ­βει στα κάγκε­λα για τη διά­τα­ξη αυτή, κατά τη συζή­τη­ση επί των άρθρων ο ειση­γη­τής του, Δ. Καλα­μα­τια­νός, το έρι­ξε στο παζά­ρι, όπως «να τεθούν κάποια χρο­νι­κά όρια στην τοπο­θέ­τη­ση ή κάποιο αριθ­μη­τι­κό πλαί­σιο, στο πόσα θέμα­τα τέτοια (εκτός ημε­ρή­σιας διά­τα­ξης) μπαί­νουν» κ.ο.κ. Να σημειω­θεί ότι έχει απο­δώ­σει τη διά­τα­ξη «σε μικρο­πο­λι­τι­κές σκο­πι­μό­τη­τες» της κυβέρ­νη­σης συσκο­τί­ζο­ντας έτσι τις πραγ­μα­τι­κές κυβερ­νη­τι­κές επιδιώξεις.

Στο ίδιο νομο­σχέ­διο περιέ­χο­νται και άλλες αντι­δρα­στι­κές ρυθ­μί­σεις, όπως είναι η προ­σπά­θεια ελέγ­χου στα εσω­τε­ρι­κά των κομ­μά­των, η αύξη­ση των προ­στί­μων για αφί­σες, αερο­πα­νό και άλλα τέτοια μέσα που έχουν ειδι­κά τα μικρό­τε­ρα κόμ­μα­τα να δια­δί­δουν τα μηνύ­μα­τά τους, ενώ προ­βλέ­πε­ται ότι οι δήμοι μέσα σε 5 μέρες θα πρέ­πει να έχουν «καθα­ρί­σει το περι­βάλ­λον», από αυτά τα «ρυπο­γό­να υλι­κά». Περιέ­χο­νται ακό­μα αντι­λαϊ­κές ρυθ­μί­σεις για τους Φορείς Δια­χεί­ρι­σης Στε­ρε­ών Απο­βλή­των (ΦΟΔΣΑ), για τις οποί­ες ο Μ. Συντυ­χά­κης θα τοπο­θε­τη­θεί στη σημε­ρι­νή και τελευ­ταία συζή­τη­ση του νομο­σχε­δί­ου στην Επιτροπή.

Ριζο­σπά­στης.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο