Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπουργείο Πολιτισμού: Διαψεύδει τις φήμες περί συμφωνίας Αθήνας-Λονδίνου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Δεν ισχύ­ει το δημο­σί­ευ­μα του Bloomberg ότι το Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο και το Μου­σείο Ακρό­πο­λης βρί­σκο­νται κοντά σε συμ­φω­νία που θα ανοί­ξει τον δρό­μο για τη στα­δια­κή επι­στρο­φή των Γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να στην Ελλά­δα στο πλαί­σιο μιας πολι­τι­στι­κής ανταλ­λα­γής, ανα­φέ­ρουν πηγές του Υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού και Αθλητισμού.

Σύμ­φω­να με το δημο­σί­ευ­μα, η συμ­φω­νία θα προ­βλέ­πει ένα μέρος των Γλυ­πτών να απο­στέλ­λε­ται από το Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο στην Αθή­να εκ περι­τρο­πής στα­δια­κά. Σε αντάλ­λαγ­μα, το Μου­σείο της Ακρό­πο­λης θα μπο­ρού­σε να δανεί­ζει άλλα αντι­κεί­με­να στο Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο ενώ η Βρε­τα­νία θα μπο­ρού­σε να πάρει και γύψι­να αντί­γρα­φα των Γλυ­πτών του Παρθενώνα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο