Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπουργικό Συμβούλιο: Νέα κροκοδείλια δάκρυα και υπόσχεση για ένταση της πολιτικής που οδήγησε στο έγκλημα

Πιστή εφαρ­μο­γή και έντα­ση της πολι­τι­κής που οδή­γη­σε στο έγκλη­μα στα Τέμπη προ­α­νήγ­γει­λε ο πρω­θυ­πουρ­γός, μιλώ­ντας στη συνε­δρί­α­ση του υπουρ­γι­κού συμβουλίου.

Ο Κ. Μητσο­τά­κης, αφού έχυ­σε μερι­κά ακό­μα κρο­κο­δεί­λια δάκρυα, ζητώ­ντας «δημό­σια συγ­γνώ­μη στο όνο­μα όλων όσοι κυβέρ­νη­σαν», αλλά και «προ­σω­πι­κά», στη συνέ­χεια ανα­δί­πλω­σε την αρχι­κή θέση του, ότι επρό­κει­το για ανθρώ­πι­νο λάθος και κάτω από την πίε­ση των παλ­λαϊ­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων, ανα­γνώ­ρι­σε ευθύ­νες σε όλες τις μέχρι τώρα κυβερ­νή­σεις και την εταιρεία.

Με τη φρά­ση όμως «όλοι φταί­με», επι­χεί­ρη­σε να προ­χω­ρή­σει σε διά­χυ­ση ευθύ­νης και στους εργα­ζό­με­νους, οι οποί­οι βέβαια κατήγ­γει­λαν επα­νει­λημ­μέ­να τα κενά, τις ελλεί­ψεις και τα προ­βλή­μα­τα τα οποία προει­δο­ποιού­σαν για δυστύ­χη­μα. Πίσω από το «όλοι φταί­με» επι­διώ­κε­ται να οχυ­ρω­θεί όχι μόνο η κυβέρ­νη­ση, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που «έτρε­ξαν» ως κυβερ­νή­σεις την πολι­τι­κή απε­λευ­θέ­ρω­σης των μετα­φο­ρών, τη στιγ­μή που το ΚΚΕ στα­θε­ρά ανα­δεί­κνυε και τους στό­χους και τις συνέ­πειες που θα έχει αυτή η πολι­τι­κή. «Δεν πρέ­πει να κρυ­φτού­με πίσω από μία σει­ρά ανθρώ­πι­νων σφαλ­μά­των, καθώς αν η τηλε­διοί­κη­ση είχε ολο­κλη­ρω­θεί το δυστύ­χη­μα δεν θα είχε γίνει», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά. Ισχυ­ρί­στη­κε ότι «θα κινή­σει γη και ουρα­νό» ώστε το σύστη­μα τηλε­διοί­κη­σης να ολο­κλη­ρω­θεί μέχρι το καλοκαίρι.

Ακό­μα, θορυ­βη­μέ­νος από τις μαζι­κό­τα­τες κινη­το­ποι­ή­σεις, ο Κ. Μητσο­τά­κης, κάλε­σε «η οργή να μη γίνει σπί­θα νέου διχα­σμού», απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι το σύν­θη­μα «η οργή να γίνει οργα­νω­μέ­νος αγώ­νας», προ­κα­λεί τρό­μο στην κυβέρ­νη­ση. Ωστό­σο, όσον αφο­ρά στις υπο­σχέ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού για «άμε­σες πρω­το­βου­λί­ες για τη βελ­τί­ω­ση των σιδη­ρο­δρό­μων», επί της ουσί­ας υπο­σχέ­θη­κε συνέ­χι­ση και έντα­ση της πολι­τι­κής που οδή­γη­σε στο έγκλημα!

Αφε­νός, έκα­νε λόγο για άμε­σο μέτρο τοπο­θέ­τη­σης δύο σταθ­μαρ­χών σε κάθε βάρ­δια, χωρίς όμως να ανα­φερ­θεί σε προ­σλή­ψεις, πράγ­μα που σημαί­νει ότι οι ήδη λιγο­στοί εργα­ζό­με­νοι θα ανα­γκα­στούν να δου­λεύ­ουν σε ακό­μα πιο εξο­ντω­τι­κά ωρά­ρια! Μάλι­στα, ο Κ. Μητσο­τά­κης, δεν παρέ­λει­ψε να προ­α­ναγ­γεί­λει επί­θε­ση στους εργα­ζό­με­νους, καθώς, αξιο­ποιώ­ντας παρα­δείγ­μα­τα «εργα­το­πα­τέ­ρων», της «δικής μας παρά­τα­ξης», όπως ομο­λό­γη­σε, υπο­σχέ­θη­κε έντα­ση της αξιο­λό­γη­σης, η οποία όμως θα ελέγ­χει τη συμ­μόρ­φω­ση με τα κρι­τή­ρια του κόστους — οφέλους.

Επί­σης, ο πρω­θυ­πουρ­γός ζήτη­σε έκθε­ση από την Κομι­σιόν για την ασφά­λεια των τρέ­νων, την ώρα που η ίδια πολι­τι­κή της απε­λευ­θέ­ρω­σης, που είναι κύρια κατεύ­θυν­ση της ΕΕ, μόνο μέσα στο 2021 προ­κά­λε­σε σχε­δόν 1.400 σιδη­ρο­δρο­μι­κά ατυ­χή­μα­τα και δυστυ­χή­μα­τα στα κρά­τη — μέλη.

Πηγή: 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο