Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπουργός είναι, κάτι παραπάνω θα ξέρει…

Τα ρέστα της δίνει η ισραη­λι­νή προ­πα­γάν­δα, προ­σπα­θώ­ντας να υπο­βι­βά­σει τα πλήγ­μα­τα από την ιρα­νι­κή επί­θε­ση και να εξυ­ψώ­σει τις αμυ­ντι­κές ικα­νό­τη­τες του Ισρα­ήλ. Αν όμως η επί­θε­ση που δέχτη­κε ήταν απο­τυ­χη­μέ­νη και περισ­σό­τε­ρο για λόγους εντυ­πω­σια­σμού, τότε για­τί επι­μέ­νει να δοθεί απά­ντη­ση, η οποία με βεβαιό­τη­τα θα προ­κα­λέ­σει νέο μεγα­λύ­τε­ρο πλήγ­μα από το Ιράν και γενί­κευ­ση του πολέ­μου; Κι αν οι αμυ­ντι­κές ικα­νό­τη­τες του Ισρα­ήλ έχουν για παι­χνι­δά­κι τα πολε­μι­κά συστή­μα­τα του Ιράν, τότε για­τί η κυβέρ­νη­ση Νετα­νιά­χου πανη­γυ­ρί­ζει για τη συμ­βο­λή των ΗΠΑ, της Βρε­τα­νί­ας, ακό­μα και της Γαλ­λί­ας στην από­κρου­ση της ιρα­νι­κής επί­θε­σης, την οποία προ­φα­νώς δεν θα μπο­ρού­σε να δια­χει­ρι­στεί μόνο του το Ισρα­ήλ; Κι αν τέλος όλοι οι υπό­λοι­ποι είμα­στε «κακο­προ­αί­ρε­τοι» απέ­να­ντι στο κρά­τος — δολο­φό­νο και στους ΝΑΤΟι­κούς συμ­μά­χους του, πώς σχο­λιά­ζουν οι «καλο­προ­αί­ρε­τοι» τη δήλω­ση του Ισραη­λι­νού υπουρ­γού Οικο­νο­μι­κών ότι οι ισραη­λι­νές αμυ­ντι­κές δυνά­μεις «χρειά­ζο­νται κάποια ενδο­σκό­πη­ση» πριν εγκρί­νει την αύξη­ση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για τον στρα­τό; Οπως είπε επί λέξει, «βαρέ­θη­κα να εμπι­στεύ­ο­μαι τον στρα­τό. Τους αγα­πώ, τους εκτι­μώ, τους υπο­στη­ρί­ζω, δεν είμαι έτοι­μος να τους δώσω λευ­κή επι­τα­γή (…) Η έννοια του μικρού και έξυ­πνου στρα­τού έχει καταρ­ρεύ­σει». Υπουρ­γός είναι, κάτι παρα­πά­νω θα ξέρει…

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο