Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπουργός Εργασίας: Συνεχίζει την κοροϊδία για το αντεργατικό νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση

Συνε­χί­ζει την κοροϊ­δία ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας Κ. Χατζη­δά­κης για το νομο­σχέ­διο που φέρ­νει τις «ανα­τρο­πές του αιώ­να» επι­κα­λού­με­νος μάλι­στα την …Πρω­το­μα­γιά!

Υπο­στη­ρί­ζει σε δήλω­σή του ότι «η εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά είναι έννοια ταυ­τι­σμέ­νη με τους αγώ­νες και τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων», ξεκα­θα­ρί­ζει πως «η κυβέρ­νη­ση πιστεύ­ει ότι οι εργα­σια­κές σχέ­σεις πρέ­πει να ρυθ­μι­στούν και στην Ελλά­δα με βάση αυτά που ισχύ­ουν στις προηγ­μέ­νες χώρες της Ευρώ­πης» και προ­σθέ­τει ότι «προ­τε­ραιό­τη­τά μας μαζί με την ενθάρ­ρυν­ση των επεν­δύ­σε­ων στην Ελλά­δα να δημιουρ­γή­σου­με ένα πλαί­σιο ουσια­στι­κής προ­στα­σί­ας και διεύ­ρυν­σης των δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων».Δουλειά χωρίς δικαιώματα Κ. Χατζηδάκης

Όμως αυτό που συμ­βαί­νει στην ΕΕ δεν έχει να κάνει με την προ­στα­σία και την διεύ­ρυσ­νη των εργα­σια­κών δικαιω­μά­των. Το αντί­θε­το συμ­βαί­νει με την διευ­θέ­τη­ση του χρό­νου εργα­σί­ας και με τους περιο­ρι­σμούς στα συν­δι­κά­τα και στο δικαί­ω­μα στην απερ­γία όπως ανα­λυ­τι­κά παρου­σί­α­σε ο «Ριζο­σπά­στης» και έχουν κάνει λάστι­χο τα ωρά­ρια, τους μισθούς και τις ζωές των εργαζόμενων.
Ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας συνε­χί­ζει και τα ανέκ­δο­τα για 10ωρα με «εθε­λο­ντι­κή» συμ­φω­νία του εργα­ζό­με­νου! Ισχυ­ρί­ζε­ται πως «η άδεια πατρό­τη­τας για 14 ημέ­ρες, η πλη­ρω­μέ­νη από τον ΟΑΕΔ γονι­κή άδεια και για τους δύο γονείς, το δικαί­ω­μα του εργα­ζό­με­νου σε τετρα­ή­με­ρη εργα­σία ή σε παρα­πά­νω άδειες, εφό­σον το θέλει ο ίδιος για οικο­γε­νεια­κούς ή προ­σω­πι­κούς λόγους, με διευ­θέ­τη­ση του χρό­νου εργα­σί­ας» και υπο­στη­ρί­ζει ότι «ανοί­γου­με το παρά­θυ­ρο για τετρα­ή­με­ρο, έχο­ντας εγγυ­η­μέ­νο το πενθήμερο».
Ωστό­σο, ο Κ. Χατζη­δά­κης γνω­ρί­ζει πως για να δου­λέ­ψει κάποιος εργα­ζό­με­νος 4ήμερο για κάποια περί­ο­δο μέσα στον χρό­νο, θα πρέ­πει την περί­ο­δο που θα ισχύ­ει το 10ωρο να ξεθε­ώ­νε­ται δου­λεύ­ο­ντας 50 ώρες το 5ήμερο ή 60 ώρες το 6ήμερο τη βδο­μά­δα. Όσο για τα περί εθε­λο­ντι­σμού είναι ανέκ­δο­το καθώς το διευ­θυ­ντι­κό δικαί­ω­μα έχει ήδη τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά των εκβια­σμών, των απει­λών και της απόλυσης.

Επί­σης ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας μιλά­ει για «εισα­γω­γή της ψηφια­κής κάρ­τας εργα­σί­ας» για να τηρεί­ται το 8ωρο… το οποίο η κυβέρ­νη­ση καταρ­γεί, για να μπο­ρούν νόμι­μα οι εργο­δό­τες να παρεμ­βαί­νουν στο ωρά­ριο και τους όρους εργα­σί­ας χωρίς τα τυπι­κά εμπό­δια του νόμου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο