Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπουργός Μηταράκης: Δήλωσε στο BBC ότι το Μετρό της Θεσσαλονίκης… λειτουργεί κανονικά!!!

Στην… απο­κά­λυ­ψη ότι το Μετρό της Θεσ­σα­λο­νί­κης… «λει­τουρ­γεί» και πως εκτε­λού­νται καθη­με­ρι­νά δρο­μο­λό­για (!!!) προ­έ­βη ο υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης Νότης Μητα­ρά­κης κατά την διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξής του στην εκπο­μπή «Hard Talk» του BBC.

Με το έγκλη­μα στα Τέμπη να βρί­σκε­ται στην επι­και­ρό­τη­τα, ο υπουρ­γός θέλη­σε προ­φα­νώς να παρου­σιά­σει μια ειδυλ­λια­κή εικό­να για τις δημό­σιες μετα­φο­ρές στην χώρα μας, απαρ­ριθ­μώ­ντας τα επι­τεύγ­μα­τα (τα ποιά;) της κυβέρνησης.

Ξεκί­νη­σε ανα­φε­ρό­με­νος στις αερο­πο­ρι­κές εται­ρεί­ες που έχουν ιδιω­τι­κο­ποι­η­θεί ενώ στην συνέ­χεια ανα­φέρ­θη­κε στους υπερ­σύγ­χρο­νους αυτο­κι­νη­το­δρό­μους που έχει απο­κτή­σει η Ελλά­δα και σει­ρά πήρε το Μετρό.

Εκεί, απο­γειώ­νο­ντας τον σου­ρε­α­λι­σμό και την κοροϊ­δία ταυ­τό­χρο­να, ο κ. Μητα­ρά­κης δήλω­σε πως το Μετρό της Θεσ­σα­λο­νί­κης λει­τουρ­γεί και εκτε­λεί δρο­μο­λό­για («Ιt’s up and running»)!

Μπερδεύτηκε στη μετάφραση…

Μετά τον εύλο­γο σάλο που προ­κλή­θη­κε, ο υπουρ­γός επι­χεί­ρη­σε να ανα­σκευά­σει την δήλω­ση του, κάνο­ντας λόγο για λαν­θα­σμέ­νη χρή­ση της εν λόγω φρά­σης στα αγγλι­κά. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, σε ανάρ­τη­σή του στο Twitter ο κ. Μητα­ρά­κης σημείωσε:

«Προ­χθές, στο BBCHARDtalk ανα­φέρ­θη­κα ακρο­θι­γώς σε έργα που έγι­ναν στην Ελλά­δα. Προ­φα­νώς δεν είπα ότι το μετρό της Θεσ­σα­λο­νί­κης λει­τουρ­γεί. Αλλά οτί το έργο έχει πλέ­ον προ­χω­ρή­σει ουσια­στι­κά καθώς γίνο­νται δοκι­μα­στι­κά δρο­μο­λό­για. Μπο­ρεί η επι­λο­γή της φρά­σης στα Αγγλι­κά να μην ήταν η βέλ­τι­στη αλλά σε καμία περί­πτω­ση δεν ήθε­λα να παρου­σιά­σω λαν­θα­σμέ­νη εικό­να για το έργο».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο