Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ: είμαι υπερήφανη που είμαι φασίστρια

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Η Υπουρ­γός Πολι­τι­σμού του Ισρα­ήλ Meri Regev δηλώ­νει : είμαι υπε­ρή­φα­νη που είμαι «φασί­στρια» και θεω­ρώ τον φασι­σμό σαν μέρος της ισραη­λι­νής κουλτούρας.

Η δηλω­σή της ήρθε σαν απά­ντη­ση στο ξέσπα­σμα του διά­ση­μου καλ­λι­τέ­χνη Grafiti, David Tartakover, που οι δημιουρ­γί­ες του έχουν πολι­τι­κό χαρακτήρα.

israel 4

«Αυτό που συμ­βαί­νει στο Ισρα­ήλ είναι φασι­σμός» δήλω­σε ο Tartakover.

Είχαν προη­γη­θεί απα­γο­ρεύ­σεις βιβλί­ων, πρό­στι­μα σε θεα­τρι­κές ομά­δες, λίστες του τι επι­τρέ­πε­ται να σχο­λιά­ζουν οι ραδιο­φω­νι­κοί σταθ­μοί, κόψι­μο χρη­μα­το­δό­τη­σης για την «μη συμ­μορ­φού­με­νη τέχνη» και πρι­μο­δό­τη­ση αυτών που είναι « αφο­σιω­μέ­νοι στον νόμο πολι­τι­σμού του Ισρα­ήλ», ενέρ­γειες τέτοιες που κάνουν τους καλ­λι­τέ­χνες του Ισρα­ήλ να αισθά­νο­νται ότι δέχο­νται επί­θε­ση από την υπουρ­γό Πολι­τι­σμού και πρώ­ην Ταξί­αρ­χο, Miri Regev.

israei3

Έργο του Tartakover

 

 

Οι εφη­με­ρί­δες του Ισρα­ήλ σχο­λιά­ζουν πως η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού ακο­λου­θεί τον νόμο του Μακ Κάρ­θι του γνω­στού διώ­κτη των κομ­μου­νι­στών την δεκα­ε­τία του 50 στις ΗΠΑ.

israel2

Ένα χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα είναι η απα­γό­ρευ­ση του μυθι­στο­ρή­μα­τος Borderlife της Dorit Rabinyan από την υπουρ­γό Παι­δεί­ας Naftali Bennett  επει­δή ανα­φέ­ρε­ται στην σχέ­ση μιας Ισραη­λι­νής και ενός Παλαι­στί­νιου. Η Υπουρ­γός θεω­ρεί πως το βιβλίο προ­ω­θεί την «αφο­μοί­ω­ση» και αφαι­ρέ­θη­κε από τις λίστες των βιβλί­ων που μπο­ρούν να δια­βα­στούν από τους μαθη­τές. Ένα ακό­μη είναι η καταγ­γε­λία διε­θνώς ανα­γνω­ρι­σμέ­νων συγ­γρα­φέ­ων του Ισρα­ήλ του Amos Oz and David Grossman, από εξω-κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ακρο­δε­ξιά πολι­τι­κή ομά­δα σαν « υπο­νο­μευ­τές του Ισραη­λι­νού πολιτισμού»

Υπάρ­χουν βέβαια χει­ρό­τε­ρες δηλώ­σεις υψη­λά ιστά­με­νων πολι­τι­κών του Ισρα­ήλ όπως του Avi Dichter προ­έ­δρου της επι­τρο­πής Άμυ­νας της Βου­λής που δηλώ­νει πως “έχου­με αρκε­τές σφαί­ρες για κάθε Παλαιστίνιο»

O  υπουρ­γός Άμυ­νας Gilad Erdan προ­σθέ­τει πως « δεν σημαί­νει και τίπο­τα ο αριθ­μός των σκο­τω­μέ­νων Παλαι­στι­νί­ων αφού πρό­κει­ται απλά για Ναζί και οι δια­μαρ­τυ­ρί­ες τους είναι εκδη­λώ­σεις έκρη­ξης Ναζιστών»

Όλα τα παρα­πά­νω έχουν γρα­φεί και σχο­λια­στεί από την Guardian και ανα­πα­ρα­χθεί και από το Reuters ήδη από το 2016. Τα ανα­δη­μο­σιεύ­ει η Guardian τον Δεκέμ­βριο του 2018 με το σχό­λιο ότι δεν έχει αλλά­ξει σε τίπο­τα η πολι­τι­κή νοο­τρο­πία και πρα­κτι­κή της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης που έχει σαν απώ­τε­ρο σκο­πό τον αφα­νι­σμό της Παλαι­στί­νης και το φίμω­μα των αντι­δρά­σε­ων στο εσω­τε­ρι­κό του Ισρα­ήλ! Δηλα­δή όλα όσα θυμί­ζουν φασισμό.

_________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο