Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υποχρεωτικά τα self test για τουρισμό, σχολεία και τους κλάδους που θα ανοίξου — Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «βαθύ κόκκινο»

Για επι­δεί­νω­ση της επι­δη­μιο­λο­γι­κής κατά­στα­σης σε αρκε­τές περιο­χές, έκα­νε λόγο ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Νίκος Χαρ­δα­λιάς, κατά τη διάρ­κεια της τακτι­κής ενη­μέ­ρω­σης για την παν­δη­μία και ανα­κοί­νω­σε τις νέες περιο­χές, οι οποί­ες εντάσ­σο­νται από αύριο Σάβ­βα­το, στις 6 π.μ., στο επί­πε­δο πολύ αυξη­μέ­νου κιν­δύ­νου (βαθύ κόκκινο).

Όπως είπε, στο επί­πε­δο πολύ αυξη­μέ­νου κιν­δύ­νου εντάσσονται :

–η Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Κοζάνης,
–η Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Πέλλας,
–ο Δήμος Γρε­βε­νών της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Γρεβενών,
–ο Δήμος Κιλ­κίς της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Κιλκίς,
–ο Δήμος Βέροιας της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Ημαθίας.

Παράλ­λη­λα, στο επί­πε­δο πολύ αυξη­μέ­νου κιν­δύ­νου (βαθύ κόκ­κι­νο) παρα­μέ­νει η περι­φέ­ρεια Αττι­κής, καθώς και οι Περι­φε­ρεια­κές Ενότητες:

– Αιτω­λο­α­καρ­να­νί­ας

– Αχα­ΐ­ας

– Βοιω­τί­ας

– Εύβοιας εξαι­ρου­μέ­νου του Δήμου Σκύρου

– Φθιώ­τι­δας

– Ευρυ­τα­νί­ας

– Αργο­λί­δας

– Αρκα­δί­ας

– Κοριν­θί­ας

– Θεσ­σα­λο­νί­κης

– Χαλ­κι­δι­κής

– Θεσπρω­τί­ας

– Ηρα­κλεί­ου

– Λέσβου

– Ζακύν­θου και

– Μυκό­νου.

Επί­σης:
– ο Δήμος Καλυ­μνί­ων της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Καλύμνου,

– ο Δήμος Χίου της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Χίου,

– ο Δήμος Ανω­γεί­ων της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Ρεθύμνου,

– ο Δήμος Χανί­ων της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Χανίων,

– οι Δήμοι Ιωαν­νι­τών και Μετσό­βου της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Ιωαννίνων,

– ο Δήμος Κατε­ρί­νης της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Πιερίας,

– ο Δήμος Αμφί­πο­λης της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Σερρών,

– ο Δήμος Σκιάθου,

– ο Δήμος Καρδίτσας,

– και οι Δήμοι Καστο­ριάς και Ορε­στί­δος της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Καστοριάς.

Παράταση του ειδικού καθεστώτος για Λέρο και Γαλατινή

Παράλ­λη­λα, ο κ. Χαρ­δα­λιάς ανα­κοί­νω­σε την παρά­τα­ση του ειδι­κού καθε­στώ­τος πρό­σθε­των περιο­ρι­στι­κών μέτρων μέχρι τις 5 Απρι­λί­ου για τη Λέρο και τη δημο­τι­κή κοι­νό­τη­τα Γαλα­τι­νής του δήμου Βοΐ­ου της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Κοζάνης.

Συγκε­κρι­μέ­να, όπως είπε, οι περιο­χές αυτές βρί­σκο­νται και παρα­μέ­νουν σε ειδι­κό καθε­στώς πρό­σθε­των περιο­ρι­στι­κών μέτρων και σε κήρυ­ξη έκτα­κτης ανά­γκης πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας, καθε­στώς που παρα­τεί­νε­ται μέχρι τη Δευ­τέ­ρα 5 Απριλίου.

Ωστό­σο, από τις 29 Μαρ­τί­ου αίρε­ται η ανα­στο­λή των οικο­δο­μι­κών εργα­σιών που ισχύ­ει αυτή τη στιγ­μή στη Λέρο. Δηλα­δή από τη Δευ­τέ­ρα θα επι­τρέ­πο­νται οι οικο­δο­μι­κές εργα­σί­ες στο νησί της Λέρου.

Την ερχόμενη εβδομάδα αποφάσεις για σχολεία, λιανεμπόριο, διαδημοτικές μετακινήσεις

Ο κ. Χαρ­δα­λιάς ανέ­φε­ρε ότι η επι­τρο­πή των επι­στη­μό­νων θα συνε­δριά­σει στα μέσα της ερχό­με­νης εβδο­μά­δας προ­κει­μέ­νου να συζη­τή­σει για την επα­να­λει­τουρ­γία του λια­νε­μπο­ρί­ου, για τις δια­δη­μο­τι­κές μετα­κι­νή­σεις και τα σχολεία.

Η συμπλη­ρω­μα­τι­κή στρα­τη­γι­κή, το self testing δημιουρ­γεί ένα νέο πλαί­σιο που επι­τρέ­πει την επα­νέ­ναρ­ξη δρα­στη­ριο­τή­των σε ένα πιο ασφα­λές περι­βάλ­λον, τόνι­σε ο κ. Χαρδαλιάς.

Υποχρεωτικά τα self test για τουρισμό, σχολεία και τους κλάδους που θα ανοίξουν

Λίγο παρα­πά­νω φως στην υπό­θε­ση των self test επι­χεί­ρη­σε να δώσει ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Υγεί­ας, Βασί­λης Κοντο­ζα­μά­νης, παρα­πέ­μπο­ντας, όμως, για τις τελι­κές ανα­κοι­νώ­σεις στις επό­με­νες ημέρες.

Όπως είπε ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός το πρό­γραμ­μα θα ξεκι­νή­σει στις αρχές Απρι­λί­ου και για το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του πλη­θυ­σμού θα είναι προ­αι­ρε­τι­κό. Το χαρα­κτή­ρι­σε όμως ως «κεντρι­κή επι­λο­γή της κυβέρ­νη­σης για τη δια­χεί­ρι­ση της πανδημίας».

Ωστό­σο, υπο­γράμ­μι­σε ότι, λόγω και της στα­δια­κής επα­νεκ­κί­νη­σης της οικο­νο­μί­ας, οι εργα­ζό­με­νοι σε ακτο­πλοία, ναυ­τι­λία, λια­νε­μπό­ριο, επι­χει­ρή­σεις, εστί­α­ση, μετα­ποί­η­ση, δικα­στή­ρια και του­ρι­σμό θα υπο­βάλ­λο­νται υπο­χρε­ω­τι­κά σε εβδο­μα­διαίο self test.

Παράλ­λη­λα, επι­σή­μα­νε ότι προ­ω­θεί­ται νομο­θέ­τη­ση από την κυβέρ­νη­ση ώστε να υπάρ­ξουν υπο­χρε­ω­τι­κά εβδο­μα­διαία self test για εκπαι­δευ­τι­κούς και μαθητές.

Σύμ­φω­να με τον ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γό Υγεί­ας τα self test θα παρα­λαμ­βά­νο­νται από τα φαρ­μα­κεία δωρε­άν και κάθε πολί­της θα δικαιού­ται ένα τεστ την εβδο­μά­δα για διά­στη­μα δύο μηνών.

Ο Β. Κοντο­ζα­μά­νης συμπλή­ρω­σε ότι εξε­τά­ζε­ται τις πρώ­τες ημέ­ρες εφαρ­μο­γής του μέτρου, ώστε να απο­φευ­χθεί ο συνω­στι­σμός στα φαρ­μα­κεία, να δοθεί προ­τε­ραιό­τη­τα σε άτο­μα έως 67 ετών, επει­δή πρό­κει­ται για ομά­δες που είναι εργα­σια­κά ενεργές.

Εφό­σον το πρώ­το τεστ βγει θετι­κό, θα γίνε­ται και δεύ­τε­ρο rapid τεστ σε δημό­σιες δομές υγεί­ας για να επι­βε­βαιω­θεί το απο­τέ­λε­σμα. Περαι­τέ­ρω λεπτο­μέ­ρειες θα δοθούν τις επό­με­νες ημέρες.

Ο κ. Κοντο­ζα­μά­νης χαρα­κτή­ρι­σε τα τεστ αυτο­διά­γνω­σης ως ένα ακό­μη όπλο ώστε «σε συν­δυα­σμό με την πρό­ο­δο των εμβο­λια­σμών να επα­νεκ­κι­νή­σου­με με ασφά­λεια δρα­στη­ριό­τη­τες», υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι αυτά προ­ω­θού­νται για την «έγκαι­ρη ανεύ­ρε­ση ασυμ­πτω­μα­τι­κών, οι οποί­οι δεν είχαν λόγο μέχρι τώρα να εξεταστούν».

«Έχου­με τη δυνα­τό­τη­τα να ανι­χνεύ­σου­με τον ιό, να στα­μα­τή­σου­με τη διά­δο­σή του και να προ­χω­ρή­σου­με σε επα­νεκ­κί­νη­ση των δρα­στη­ριο­τή­των. Ήταν εισή­γη­ση της επι­τρο­πής και θα λει­τουρ­γεί συμπλη­ρω­μα­τι­κά και παράλ­λη­λα με τις υπό­λοι­πες δρά­σεις» τόνισε.

Ο Βασί­λης Κοντο­ζα­μά­νης υπερ­θε­μά­τι­σε υπέρ της απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τάς των self test επι­κα­λού­με­νος διε­θνείς μελέ­τες, ενώ σημεί­ω­σε ότι «κυκλο­φο­ρούν ήδη στην Ε.Ε. και πλη­ρούν τις ίδιες προ­δια­γρα­φές με τα rapid test. Είναι ρινι­κά ή σιέ­λου και έχουν απλές και κατα­νοη­τές οδηγίες».

Ενη­μέ­ρω­σε, ακό­μη, ότι σύντο­μα θα λει­τουρ­γή­σει δια­δι­κτυα­κή πλατ­φόρ­μα όπου θα δηλώ­νουν τα απο­τε­λέ­σμα­τα όσοι κάνουν τα τεστ και θα ενη­με­ρώ­νο­νται για τις δια­δι­κα­σί­ες που πρέ­πει να ακο­λου­θη­θούν εφό­σον είναι θετικοί.

Παράλ­λη­λα, έσπευ­σε να δηλώ­σει ότι σε περί­πτω­ση θετι­κού τεστ θα είναι κατο­χυ­ρω­μέ­να όλα τα δικαιώ­μα­τα (άδειες για εργα­ζό­με­νους, απου­σί­ες για μαθη­τές κλπ).

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο