Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υποχρεωτικά τα self test σε λιανεμπόριο, εστίαση, κομμωτήρια, μεταφορές και κλάδους του δημοσίου

Την επέ­κτα­ση των self-tests στο λια­νε­μπό­ριο (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων σού­περ μάρ­κετ και κατα­στη­μά­των πώλη­σης τρο­φί­μων και ποτών), εστί­α­ση, μετα­φο­ρές, υπη­ρε­σί­ες καθα­ρι­σμού, κου­ρεία, κομ­μω­τή­ρια, κέντρα αισθη­τι­κής και υπη­ρε­σί­ες τυχε­ρών παι­χνι­διών, ανα­κοί­νω­σε ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας Κωστής Χατζηδάκης.

Οι κατη­γο­ρί­ες του δημό­σιου τομέα που ο έλεγ­χος είναι υπο­χρε­ω­τι­κός είναι:

–Yπάλ­λη­λοι ΚΕΠ

–ΟΤΑ

–Εργα­ζό­με­νοι στο πρό­γραμ­μα Βοή­θεια στο Σπίτι

-Υπη­ρε­σί­ες καθαριότητας

–Δικα­στι­κοί λει­τουρ­γοί και δικα­στι­κοί υπάλληλοι

Χωρίς τα selftest να απο­τε­λούν λύση, σύμ­φω­να με την επι­στη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα και με αμφί­βο­λα απο­τε­λέ­σμα­τα από την λήψη δείγ­μα­τος που θα γίνε­ται από τους πολί­τες, δημιουρ­γεί­ται το ερώ­τη­μα για­τί ένα τη βδο­μά­δα και όχι δύο όπως σε μαθη­τές και εκπαιδευτικούς.

Σύμ­φω­να με τον κ. Χατζη­δά­κη, η διε­νέρ­γεια των self-tests θα είναι υπο­χρε­ω­τι­κή για τους εργα­ζό­με­νους στους παρα­πά­νω κλά­δους και θα πρέ­πει να γίνο­νται μία φορά την εβδομάδα.

Ο κ. Χατζη­δά­κης εξή­γη­σε πώς μέσω της ιστο­σε­λί­δας της ΕΡΓΑΝΗ θα γίνε­ται η δια­δι­κα­σία, που την χαρα­κτή­ρι­σε εύκο­λη και φιλι­κή προς το χρήστη.

Οι εργα­ζό­με­νοι θα μπαί­νουν στην πλατ­φόρ­μα self-testing.gov.gr και σε περί­πτω­ση που το self-test είναι θετι­κό, ο εργα­ζό­με­νος δεν προ­σέρ­χε­ται στην εργα­σία του και κάνει επα­να­λη­πτι­κό έλεγ­χο, εντός 24ωρών, είτε σε δημό­σια είτε σε ιδιω­τι­κή δομή. Μέχρι να βγει το απο­τέ­λε­σμα, ο εργα­ζό­με­νος και η οικο­γέ­νεια του μπαί­νουν σε καρα­ντί­να. Αν βγει θετι­κό, εκδί­δε­ται βεβαί­ω­ση και ο εργα­ζό­με­νος μπαί­νει σε δια­δι­κα­σία καραντίνας.

Όπως τονί­στη­κε, εάν ο εργο­δό­της δεν τηρή­σει τις υπο­χρε­ώ­σεις του για τα self-tests του επι­βάλ­λε­ται πρό­στι­μο 300 ευρώ.

Παράλ­λη­λα, αν βρε­θεί εργο­δό­της που δεν έχει δηλώ­σει το απο­τέ­λε­σμα, το πρό­στι­μο είναι 500 ευρώ ανά εργα­ζό­με­νο, ενώ αν ο εργο­δό­της απα­σχο­λεί εργα­ζό­με­νο με θετι­κό τεστ, το πρό­στι­μο είναι 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Σύμ­φω­να με τον υπουρ­γό Εργα­σί­ας, η δια­νο­μή των δωρε­άν κατ’ οίκον αυτο­δια­γνω­στι­κών τεστ από τα φαρ­μα­κεία ξεκι­νά την προ­σε­χή Δευ­τέ­ρα 19 Απριλίου.

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο