Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υποχρεωτικό εμβολιασμό και «διευκολύνσεις» στους εμβολιασμένους προανήγγειλε ο Μητσοτάκης

Το άνοιγ­μα της συζή­τη­σης, σύντο­μα, για την παρο­χή προ­νο­μιών στους εμβο­λια­σμέ­νους προ­α­νήγ­γει­λε ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυρ. Μητσο­τά­κης, στην ομι­λία του στη Βου­λή, προ­κει­μέ­νου να διευ­κο­λυν­θεί το άνοιγ­μα των οικο­νο­μι­κών δρα­στη­ριο­τή­των. Επί­σης, πρό­σθε­σε πως θα γίνει υπο­χρε­ω­τι­κός ο εμβο­λια­σμός σε συγκε­κρι­μέ­νες κατη­γο­ρί­ες εργα­ζο­μέ­νων: «Σε λίγο την πει­θώ που έχει δεί­ξει η κυβέρ­νη­ση για τους εμβο­λια­σμούς θα την δια­δε­χθεί η από­φα­ση για υπο­χρε­ω­τι­κό εμβο­λια­σμό στο υγειο­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό και προ­σω­πι­κό για φρο­ντί­δες υγεί­ας. Πολύ σύντο­μα θα γνω­μο­δο­τή­σει η επι­τρο­πή Ηθι­κής. Και η κυβέρ­νη­ση θα απο­φα­σί­σει με προσοχή»

Ο Κυρ. Μητσο­τά­κης κατέ­στη­σε σαφές για ακό­μη μια φορά ότι η κυβέρ­νη­ση ενα­πο­θέ­τει τα πάντα στους εμβο­λια­σμούς, αντί να λάβει άμε­σα μέτρα προ­στα­σί­ας. Μάλι­στα, θέλο­ντας να βρει άλλο­θι για την εγκλη­μα­τι­κή δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας, φόρ­τω­σε την ευθύ­νη για τα θύμα­τα σε αυτούς που αρνού­νται να εμβολιαστούν.

«Οι εξε­λί­ξεις στο μέτω­πο της παν­δη­μί­ας είναι θετι­κές. Έχου­με δια­πι­στώ­σει μεί­ω­ση στον αριθ­μό των κρου­σμά­των, μία ταχύ­τα­τη απο­κλι­μά­κω­ση στον αριθ­μό των νοση­λειών, αλλά και στους δια­σω­λη­νω­μέ­νους συμπο­λί­τες μας», ανέ­φε­ρε ο πρω­θυ­πουρ­γός, εκτι­μώ­ντας πως αυτή η απο­κλι­μά­κω­ση, καλώς εχό­ντων των πραγ­μά­των, θα συνε­χι­στεί και τις επό­με­νες εβδο­μά­δες. «Είναι εξαι­ρε­τι­κά στε­νά­χω­ρο το γεγο­νός ότι η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία όσων βρί­σκο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι σε ΜΕΘ είναι συμπο­λί­τες μας που δεν έκα­ναν το εμβό­λιο από επι­λο­γή. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέ­πει να μας προ­βλη­μα­τί­σει όλους πάρα πολύ έντο­να»., πρόσθεσε.

Όμως, οι ίδιες οι κυβερ­νη­τι­κές αντι­φά­σεις και παλι­νω­δί­ες είναι που εκτρέ­φουν διά­φο­ρες σκο­τα­δι­στι­κές θεω­ρί­ες για τα εμβό­λια ή την καχυ­πο­ψία, τους δισταγ­μούς και τις συγχύσεις.

Όσον αφο­ρά το πρά­σι­νο ψηφια­κό πιστο­ποι­η­τι­κό είπε ότι αυτό ανοί­γει το δρό­μο της πιο ελεύ­θε­ρης επι­κοι­νω­νί­ας μετα­ξύ των πολι­τών και της επα­νεκ­κί­νη­σης της οικο­νο­μι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας.

Νωρί­τε­ρα σε συνά­ντη­σή του με την πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας Κ. Σακελ­λα­ρο­πού­λου, αφού δια­πί­στω­σε πως οι εμβο­λια­σμοί προ­χω­ρούν τάχα «με πολύ γρή­γο­ρους ρυθ­μούς», τη στιγ­μή που οι πλή­ρως εμβο­λια­σμέ­νοι είναι μόλις 22,4%, υπο­γράμ­μι­σε πως «θα πρέ­πει να συνε­χί­σου­με με την ίδια έντα­ση», για «να μπο­ρέ­σου­με από τη μία να χτί­σου­με το τεί­χος ανο­σί­ας, αλλά από την άλλη να εξα­σφα­λί­σου­με ότι και κατά τη διάρ­κεια του καλο­και­ριού αυτή η πτω­τι­κή τάση θα συνε­χί­ζε­ται, ο του­ρι­σμός μας θα συνε­χί­σει κανο­νι­κά, τα πρώ­τα βήμα­τα είναι πολύ ενθαρ­ρυ­ντι­κά και θα μπο­ρέ­σει και η οικο­νο­μία να ανα­κάμ­ψει ταχύ­τα­τα όπως προβλέπουμε».

Έτσι, τόνι­σε πως «μέρος αυτής της συζή­τη­σης έχει να κάνει και με τις διευ­κο­λύν­σεις που μπο­ρεί να έχουν οι εμβο­λια­σμέ­νοι συμπο­λί­τες μας», ξεκα­θα­ρί­ζο­ντας πως «η συζή­τη­ση θα ανοί­ξει σύντο­μα», όπως επί­σης θα γίνει συζή­τη­ση «για τον υπο­χρε­ω­τι­κό εμβο­λια­σμό ειδι­κών κατη­γο­ριών εργαζομένων».

«Ανα­μέ­νω εντός των επό­με­νων ημε­ρών το σχε­τι­κό πόρι­σμα από την Επι­τρο­πή, το οποίο θα δοθεί και στη δημο­σιό­τη­τα, έτσι ώστε μετά από έναν πιστεύω σύντο­μο δημό­σιο διά­λο­γο να κατα­λή­ξου­με στις πολι­τι­κές μας γύρω από τα θέμα­τα αυτά», επι­σή­μα­νε, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας τον εμβο­λια­σμό πρά­ξη κοι­νω­νι­κής ευαι­σθη­σί­ας. «Η αντί­λη­ψη ότι δεν βαριέ­σαι ας το κάνει ο άλλος για να μην το κάνω εγώ είναι μία αντί­λη­ψη η οποία δυστυ­χώς υπο­νο­μεύ­ει συνο­λι­κά την κοι­νω­νι­κή συνο­χή και δεν πρέ­πει να μεί­νει ανα­πά­ντη­τη», πρόσθεσε.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο