Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υποψήφια για… Νόμπελ Ειρήνης η δολοφονική συμμαχία του ΝΑΤΟ!

Μόνο ως κακό­γου­στη φάρ­σα μπο­ρεί να εκλη­φθεί το γεγο­νός ότι ανά­με­σα στις υπο­ψη­φιό­τη­τες για το φετι­νό βρα­βείο Νόμπελ Ειρή­νης φιγου­ρά­ρει το όνο­μα του… ΝΑΤΟ!! Κι’ όμως, είναι πραγματικότητα.

Σύμ­φω­να με το διε­θνές πρα­κτο­ρείο Reuters, υπο­ψή­φιοι για το βρα­βείο είναι η έφη­βη ακτι­βί­στρια για την κλι­μα­τι­κή αλλα­γή Γκρέ­τα Τούν­μπεργκ, οι φιλο­α­με­ρι­κα­νοί “δια­δη­λω­τές” του Χονγκ Κονγκ και οι φονιά­δες του ΝΑΤΟ!

Η Τούν­μπεργκ έχει προ­τα­θεί από δύο Σου­η­δούς βου­λευ­τές. Τρία μέλη του νορ­βη­γι­κού κοι­νο­βου­λί­ου, από την άλλη, πρό­τει­ναν να δοθεί το Νόμπελ στο ΝΑΤΟ, που πέρ­σι γιόρ­τα­σε τα 75 χρό­νια από την ίδρυ­σή του.

Το Ινστι­τού­το Νόμπελ της Νορ­βη­γί­ας, που δεν επι­βε­βαιώ­νει, ούτε όμως και δια­ψεύ­δει τα ονό­μα­τα των υπο­ψη­φί­ων, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι έχει λάβει προ­τά­σεις για 317 υπο­ψη­φί­ους φέτος, από 301 το 2019. από αυτούς, οι 107 είναι οργα­νι­σμοί και οι 210 μεμο­νω­μέ­να πρόσωπα.

Ο νικη­τής θα ανα­κοι­νω­θεί τον Οκτώβριο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο