Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υποψήφια για το βραβείο Ζαχάρωφ η ακροδεξιά πραξικοπηματίας της Βολιβίας Τζανίν Άνιες!

Η ιστο­ρία πίσω από το περή­φη­μο «Βρα­βείο Ζαχά­ρωφ», που απο­νέ­μει κάθε χρό­νο το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο, είναι γνωστή.

Αντι­κομ­μου­νι­στές, αντε­πα­να­στά­τες, επί­δο­ξοι πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες και κάθε λογής — επο­νο­μα­ζό­με­νοι «αντι­φρο­νού­ντες» έχουν παρε­λά­σει από το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο προ­κει­μέ­νου να παρα­λά­βουν το βρα­βείο για την… «ελευ­θε­ρία της σκέψης».

Το «βρα­βείο» αυτό, που δια­χρο­νι­κά εξυ­πη­ρε­τεί τους στό­χους του ευρω­ε­νω­σια­κού ιμπε­ρια­λι­σμού, ο οποί­ος ανα­γο­ρεύ­ε­ται σε δήθεν υπο­στη­ρι­κτή των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των, επαι­νεί­ται απ’ όλες τις πτέ­ρυ­γες του αστι­κού πολι­τι­κού προ­σω­πι­κού του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου — Λαϊ­κό Κόμ­μα, Σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες, Φιλε­λεύ­θε­ρους, Πρά­σι­νους και GUE και όλο το αστι­κό φάσμα στη χώρα μας.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι το 2002 και το 2010 είχαν τιμη­θεί οι Κου­βα­νοί αντε­πα­να­στά­τες, εντο­λο­δό­χοι της CIA και του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ, Οσβάλ­ντο Πάγια και Γκι­γιέρ­μο Φαρί­νιας, ενώ το 2017 βρα­βεύ­τη­κε η «δημο­κρα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση της Βενε­ζου­έ­λας» που, όλως τυχαί­ως, ήταν ο μετέ­πει­τα εσμός των πρα­ξι­κο­πη­μα­τιών με πρω­τα­γω­νι­στή τον αχυ­ράν­θρω­πο των ΗΠΑ Χουάν Γκουαιδό.

Φέτος, η ομά­δα «Ευρω­παί­οι Συντη­ρη­τι­κοί και Μεταρ­ρυθ­μι­στές» (ECR) του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου είπε να πάει ένα βήμα περαι­τέ­ρω την αθλιό­τη­τα των βρα­βεί­ων, προ­τεί­νο­ντας την προ­φυ­λα­κι­σμέ­νη πρα­ξι­κο­πη­μα­τία της Βολι­βί­ας Τζα­νίν Άνιες! Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι η ακρο­δε­ξιά Άνιες κατέ­λα­βε την εξου­σία πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κά και με την στή­ρι­ξη των ΗΠΑ το Νοέμ­βρη του 2019, εκδιώ­χνο­ντας την σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή κυβέρ­νη­ση του Έβο Μοράλες.

Η Άνιες συνε­λή­φθη τον περα­σμέ­νο Μάρ­τιο με βαρύ­τα­τες κατη­γο­ρί­ες για «τρο­μο­κρα­τία» και «στά­ση», ενώ αρμό­δια επι­τρο­πή του Βολι­βια­νού κοι­νο­βου­λί­ου έχει προ­τεί­νει την κατα­δί­κη της και για ηθι­κή αυτουρ­γία σε γενοκτονία.

Πέραν της πρα­ξι­κο­πη­μα­τία Άνιες, άλλοι υπο­ψή­φιοι για το «Βρα­βείο Ζαχά­ρωφ» είναι ο Ρώσος Αλε­ξέι Ναβάλ­νι, μια ομά­δα δια­κε­κρι­μέ­νων Αφγα­νών γυναι­κών καθώς και τη βρε­τα­νι­κή ΜΚΟ για τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα «Global Witness».

idcommunism.com

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο