Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υποψήφιοι βουλευτές του ΚΚΕ: Παύλος Ορκόπουλος, Κώστας Γουλιάμος, Λιάνα Κανέλλη, Γιώργος Ρούσσης

Σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση, στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές του 2023 υπο­ψή­φιοι με το ΚΚΕ θα είναι:

- Η δημο­σιο­γρά­φος & βου­λευ­τής του κόμ­μα­τος, Λιά­να Κανέλ­λη, υπο­ψή­φια στην Α’ Αθηνών.

- Ο καθη­γη­τής, τακτι­κό μέλος της Ευρω­παϊ­κής Ακα­δη­μί­ας Επι­στη­μών & Τεχνών και τ. πρύ­τα­νης του Ευρω­παϊ­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Κύπρου, Κώστας Γου­λιά­μος, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών.

- Ο ομό­τι­μος καθη­γη­τής του Παντεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου και συγ­γρα­φέ­ας, Γιώρ­γος Ρούσ­σης, στο ψηφο­δέλ­τιο Επικρατείας.

- Ο ηθο­ποιός, Παύ­λος Ορκό­που­λος, υπο­ψή­φιος στον Νότιο Τομέα Αθηνών.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο