Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υποψήφιοι με το ΚΚΕ οι Διονύσης Τσακνής, Θέμης Πάνου και Σεμίνα Διγενή

Υπο­ψή­φιοι με το ΚΚΕ στις ερχό­με­νες βου­λευ­τι­κές εκλο­γές θα είναι οι εξής:

Η Σεμί­να Διγε­νή, υπο­ψή­φια στον Νότιο Τομέα Αθηνών.

Η Σεμί­να Διγε­νή είναι δημο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας. Γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να και έχει σπου­δά­σει Πολι­τι­κές Επι­στή­μες και Ηλε­κτρο­νι­κή Δημο­σιο­γρα­φία στην Ιτα­λία. Έχει μακρά δημο­σιο­γρα­φι­κή πορεία σε εφη­με­ρί­δες, περιο­δι­κά, τηλε­ο­πτι­κούς και ραδιο­φω­νι­κούς σταθ­μούς. Έχει βρα­βευ­τεί με 19 βρα­βεία για το έργο της στην ελλη­νι­κή τηλε­ό­ρα­ση και τη δημο­σιο­γρα­φία. Αρθρο­γρα­φεί στον Κυρια­κά­τι­κο Ριζο­σπά­στη και δημιουρ­γεί podcasts στα sites Real.gr, Enikos.gr και στο ραδιό­φω­νο του Real fm. Έχει εκδώ­σει συνο­λι­κά πέντε βιβλία.

Ο Θέμης Πάνου, υπο­ψή­φιος στην Α’ Αθήνας.

Ο Θέμης Πάνου είναι ηθο­ποιός με πολ­λά χρό­νια σημα­ντι­κής παρου­σί­ας στο θέα­τρο και τον κινη­μα­το­γρά­φο, την τηλε­ό­ρα­ση. Γεν­νή­θη­κε στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. Είναι μέλος της Ελλη­νι­κής και Ευρω­παϊ­κής Ακα­δη­μί­ας Κινη­μα­το­γρά­φου, ενώ μετα­ξύ άλλων έχει βρα­βευ­τεί για την ερμη­νεία του στο φεστι­βάλ κινη­μα­το­γρά­φου Βενε­τί­ας το 2013. Παράλ­λη­λα έχει και συγ­γρα­φι­κό έργο.

Ο Διο­νύ­σης Τσα­κνής, στο ψηφο­δέλ­τιο Επικρατείας. 

Ο Διο­νύ­σης Τσα­κνής είναι συν­θέ­της, στι­χουρ­γός και ερμη­νευ­τής. Γεν­νή­θη­κε στην Καρ­δί­τσα. Έχει σπου­δά­σει Οικο­νο­μι­κά και Μου­σι­κή. Έχει εκδώ­σει 30 δίσκους και 2 CD single, ενώ έχει γρά­ψει μου­σι­κή για πολ­λές θεα­τρι­κές παρα­στά­σεις, τηλε­ο­πτι­κές σει­ρές και κινη­μα­το­γρα­φι­κές ται­νί­ες. Έχει επί­σης βρα­βευ­τεί για τη μου­σι­κή στο θέα­τρο και το τραγούδι.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο