Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υποψήφιοι Νόμπελ Ειρήνης: Τραμπ, «Λευκά Κράνη» και Τσίπρας — Ζάεφ — «Ένα τρομακτικό αστείο»

Ο υπ’ αριθ­μόν ένα εχθρός της ειρή­νης, ο Ντό­ναλντ Τραμπ φέρε­ται υπο­ψή­φιος για το Νόμπελ Ειρή­νης (και ποιος απο­κλεί­ει ότι μπο­ρεί και να το πάρει). Άλλω­στε το πήρε και ο Ομπά­μα και ο Κίσιν­γκερ και ο Κάρ­τερ και τόσοι άλλοι υπη­ρέ­τες του ιμπεριαλισμού.

Βέβαια, η άλλη πρό­τα­ση είναι η δια­βό­η­τη ΜΚΟ «Λευ­κά Κρά­νη» που δια­τη­ρεί στε­νές σχέ­σεις με τζι­χα­ντι­στές και ξένες μυστι­κές υπηρεσίες.

Έτσι η περί­πτω­ση των Αλ. Τσί­πρα — Ζ. Ζάεφ, με αφορ­μή τη Συμ­φω­νία των Πρε­σπών, η οποία απο­τε­λεί κρί­κο στην αλυ­σί­δα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών συμ­φε­ρό­ντων, είναι από­λυ­τα ται­ρια­στή και μέσα στο πνεύ­μα των Βρα­βειων Νόμπελ Ειρήνης.

Βλέ­πο­ντας κάποιος τα ονό­μα­τα των παρα­λη­πτών των βρα­βεί­ων νόμπελ ειρή­νης, από το 1901 μέχρι και σήμε­ρα, θα δια­πι­στώ­σει ένα πράγ­μα: πως τα εν λόγω βρα­βεία έχουν κατά και­ρούς χρη­σι­μο­ποι­η­θεί, ούτε λίγο ούτε πολύ, για «ξέπλυ­μα» εγκλη­μα­τιών πολέ­μου, για τον «καθα­για­σμό» ιμπε­ρια­λι­στι­κών σφα­γεί­ων.

Αυτές είναι οι κυριό­τε­ρες προ­τά­σεις όπως τις κατα­γρά­φει σήμε­ρα το Σου­η­δι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων και ανα­πα­ρά­γουν τα σου­η­δι­κά μέσα ενημέρωσης.

Πολ­λά πρώ­ην φαβο­ρί ανα­φέ­ρο­νται επί­σης, όπως οι Ρωσί­δες ακτι­βί­στριες για τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα Λου­ντμί­λα Αλε­ξέ­γιε­βα και Σβε­τλά­να Γανού­σκι­να και η οργά­νω­ση Memorial. Ή οι οργα­νώ­σεις που εργά­ζο­νται με πρό­σφυ­γες και θύμα­τα πολέ­μου, όπως οι Physicians Without Barriers.

Το Νορ­βη­γι­κό Ερευ­νη­τι­κό Ινστι­τού­το Ειρή­νης (PRIO) περι­λαμ­βά­νει στον κατά­λο­γο των υπο­ψη­φί­ων του για­τρούς όπως ο Κον­γκο­λέ­ζος Ντέ­νις Μακου­έ­γκε και η Για­ζί­ντι Νάντια Μου­ράντ. Στην κορυ­φή, το WFP – Το Πρό­γραμ­μα Τρο­φί­μων του ΟΗΕ», ανα­φέ­ρε­ται στο τηλε­γρά­φη­μα του Σου­η­δι­κού πρα­κτο­ρεί­ου ΤΤ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο