Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» ο δικηγόρος Βασίλης Τομπουλίδης

Ο Βασί­λης Τομπου­λί­δης, δικη­γό­ρος, μέλος του Γρα­φεί­ου Περιο­χής Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, θα είναι υπο­ψή­φιος Δήμαρ­χος με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» στο Δήμο Θεσσαλονίκης. 

Η ανα­κοί­νω­ση της υπο­ψη­φιό­τη­τας του έγι­νε σήμε­ρα, σε συνέ­ντευ­ξη τύπου που παρα­χώ­ρη­σε η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης, στο Δημαρχείο.

Τη συνέ­ντευ­ξη άνοι­ξε ο Θανά­σης Σγού­ρος, γραμ­μα­τέ­ας της ΤΟ. Την παρου­σί­α­ση της υπο­ψη­φιό­τη­τας έκα­νε ο Σωτή­ρης Ζαρια­νό­που­λος, Δημο­τι­κός Σύμ­βου­λος Θεσ­σα­λο­νί­κης, αφού πραγ­μα­το­ποί­η­σε έναν απο­λο­γι­σμό της δρά­σης του ΚΚΕ και τη Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης στο Δήμο, ανα­φέ­ρο­ντας μετα­ξύ άλλων: «Η Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση, στο μέτρο των δυνά­με­ων των δύο δημο­τι­κών συμ­βού­λων προ­σπά­θη­σε να απο­κα­λύ­ψει την ουσία των προ­βλη­μά­των της πόλης και του λαού, τις αιτί­ες, το δρό­μο που πρέ­πει να ακο­λου­θή­σει ο κόσμος απορ­ρί­πτο­ντας αγω­νι­στι­κά, τη κυρί­αρ­χη πολι­τι­κή τόσο σε κεντρι­κό όσο και σε τοπι­κό επί­πε­δο. Καταγ­γεί­λα­με, ενη­με­ρώ­σα­με, ”κατε­βά­σα­με” δεκά­δες σχέ­δια ψηφι­σμά­των (η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία απορ­ρί­φθη­κε από τη πλειο­ψη­φία), προ­τεί­να­με άμε­σα μέτρα για τη παν­δη­μία, τα δημο­τι­κά τέλη, τα σχο­λεία, τους ελεύ­θε­ρους χώρους, το κυκλο­φο­ρια­κό, τη στάθ­μευ­ση, το περι­βάλ­λον της πόλης, τη προ­στα­σία του λαού από σει­σμούς, πυρ­κα­γιές, πλημ­μύ­ρες. Όμως το πιο σημα­ντι­κό είναι ότι η παρά­τα­ξη μας μπή­κε μπρο­στά σε κινη­το­ποι­ή­σεις των κατοί­κων για τα προ­βλή­μα­τα τους».

Στην παρέμ­βα­ση του ο νέος υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος, Βασί­λης Τομπου­λί­δης, κάλε­σε τους Θεσ­σα­λο­νι­κείς να κάνουν την πραγ­μα­τι­κή δια­φο­ρά ενι­σχύ­ο­ντας απο­φα­σι­στι­κά το ψηφο­δέλ­τιο της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» που στη­ρί­ζε­ται από το ΚΚΕ, το κόκ­κι­νο ψηφο­δέλ­τιο «για να δυνα­μώ­σει η λαϊ­κή διεκ­δί­κη­ση για στα­θε­ρή εργα­σία, αξιο­πρε­πείς μισθούς, δημό­σιες, δωρε­άν κοι­νω­νι­κές υπη­ρε­σί­ες, ελεύ­θε­ρο χρόνο».

«Μπο­ρού­με να αλλά­ξου­με τον αρνη­τι­κό συσχε­τι­σμό δύνα­μης και στο Δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Να ενι­σχύ­σου­με το ΚΚΕ παντού, για να οργα­νω­θεί η λαϊ­κή αντε­πί­θε­ση απέ­να­ντι στον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο, το κεφά­λαιο και όσους το υπη­ρε­τούν», είπε.

Ανα­φέρ­θη­κε στην πεί­ρα από δήμους όπου υπάρ­χει κομ­μου­νι­στής δήμαρ­χος, όπως η Πάτρα, που είναι ένα ελπι­δο­φό­ρο παρά­δειγ­μα και σημεί­ω­σε πως «χρειά­ζε­ται ανά­λο­γα παρα­δείγ­μα­τα να πολ­λα­πλα­σια­στούν στις επερ­χό­με­νες εκλο­γές, να δεί­ξει ο λαός και τοπι­κά τη δύνα­μη του, να πολ­λα­πλα­σιά­σει τα εμπό­δια στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, να κερ­δί­σει βήμα­τα, να ανοί­ξει κι από αυτό το μετε­ρί­ζι το δρό­μο μιας συνο­λι­κής ανα­τρο­πής. Με αυτή τη ματιά, στε­κό­μα­στε ως υπο­ψή­φιοι της ”Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” απέ­να­ντι στις αντι­δρα­στι­κές αλλα­γές. Δίνου­με τις δυνά­μεις μας, ώστε να οργα­νώ­νου­με την πάλη, τη διεκ­δί­κη­ση και μέσα στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο και κυρί­ως έξω από αυτό σε συμπό­ρευ­ση με το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα, συμ­βάλ­λο­ντας στην οργά­νω­ση εργα­τι­κών και λαϊ­κών δυνά­με­ων ενά­ντια στην προ­ώ­θη­ση αντι­δρα­στι­κών ανα­τρο­πών και στην Τοπι­κή Διοίκηση».

Σχο­λιά­ζο­ντας την προ­πα­γάν­δα της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ και της δημο­τι­κής αρχής Ζέρ­βα ότι λίγο — πολύ συμ­βαί­νει μια έκρη­ξη ανά­πτυ­ξης στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανέ­φε­ρε: «Χορ­τά­σα­με εξαγ­γε­λί­ες, σχέ­δια και ανέ­ξο­δες υπο­σχέ­σεις από τους σημε­ρι­νούς και τους προη­γού­με­νους σε κεντρι­κή εξου­σία και στο Δήμο. Για να μην μιλή­σου­με για τις απί­θα­νες καθυ­στε­ρή­σεις στην κατα­σκευή του Μετρό και το φιά­σκο με τη δωρεά που δεν έφτα­σε τελι­κά για το Παι­δια­τρι­κό Νοσο­κο­μείο. Η δημο­τι­κή αρχή Ζέρ­βα (στή­ριγ­μα της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ στην πόλη) παρά τα ελά­χι­στα πραγ­μα­το­ποι­η­θέ­ντα έργα την τελευ­ταία τετρα­ε­τία, δια­φη­μί­ζει για παρά­δειγ­μα το ”μεγα­λύ­τε­ρο όλων των επο­χών” Τεχνι­κό Πρό­γραμ­μα του 2023 (50 εκατ. Ευρώ). Η αλή­θεια είναι ότι πολ­λά από τα έργα που έχουν περι­λη­φθεί και στο φετι­νό Τεχνι­κό Πρό­γραμ­μα μετα­φέ­ρο­νται από χρο­νιά σε χρο­νιά εδώ και πολ­λά χρό­νια για­τί ποτέ δεν υλο­ποιού­νται. Και αφο­ρούν κατά βάση αστι­κές ανα­πλά­σεις (πλα­τεία Αρι­στο­τέ­λους, πλα­τεία Διοι­κη­τη­ρί­ου, ντεκ παρα­λί­ας κ.α.) με στό­χο την ενί­σχυ­ση του του­ρι­σμού πολυτελείας».

Ανα­φέρ­θη­κε ακό­μα στα υπο­συ­ντη­ρη­μέ­να και παλιά σχο­λι­κά κτί­ρια σε όλο το Δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης, που τα καθι­στούν ευά­λω­τα σε περί­πτω­ση σει­σμού, αλλά και στην χει­ρο­τέ­ρευ­ση της αστι­κής συγκοι­νω­νί­ας (ΟΑΣΘ), την έλλει­ψη ελεύ­θε­ρων χώρων κ.α..

Και σημεί­ω­σε: «Το ΚΚΕ, οι εκλεγ­μέ­νοι μας με τη ”Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” στο Δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης έχουν στο επί­κε­ντρο των προ­τά­σε­ων και πρω­το­βου­λιών τους όλα τα κρί­σι­μα ζητή­μα­τα της πόλης όπως:

Η ολο­κλη­ρω­μέ­νη αντι­πλημ­μυ­ρι­κή, αντι­πυ­ρι­κή, αντι­σει­σμι­κή προ­στα­σία, με βάση έναν ολο­κλη­ρω­μέ­νο σχε­δια­σμό και ένα σαφές χρο­νο­διά­γραμ­μα, έτσι ώστε να μην ξανα­θρη­νή­σου­με θύμα­τα, κατε­στραμ­μέ­νες υπο­δο­μές και περιουσίες.

Πρό­γραμ­μα ανά­πτυ­ξης σχο­λι­κής και φοι­τη­τι­κής στέ­γης χωρίς ιδιώ­τες που να καλύ­πτει τις μεγά­λες ανά­γκες της περιο­χής. Να μην υπάρ­χουν σήμε­ρα μαθη­τές σε κοντέινερ.

Ολο­κλη­ρω­μέ­νη προ­στα­σία, δια­χεί­ρι­ση και οικο­λο­γι­κή ανόρ­θω­ση του μονα­δι­κού πνεύ­μο­να της πόλης, του περια­στι­κού δάσους Σέιχ Σου.

Υπαρ­ξη επαρ­κών και σύγ­χρο­νων υπο­δο­μών αθλη­τι­σμού για την ανά­πτυ­ξη μαζι­κού λαϊ­κού αθλη­τι­σμού, για να βρει διέ­ξο­δο η νεο­λαία και να στη­ρι­χθούν πραγ­μα­τι­κά οι αθλη­τι­κοί σύλλογοι.

Η ”Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση”, το ψηφο­δέλ­τιό μας, μπο­ρεί να εκφρά­σει ένα ρεύ­μα συμπό­ρευ­σης — αγώ­να — αλλα­γής στην Θεσσαλονίκη».

Ενώ κάλε­σε τον λαϊ­κό — εργα­τι­κό κόσμο που ζει στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, με την ψήφο του να απα­ντή­σει «αν θέλει δήμαρ­χο — διοί­κη­ση — δήμο που θα υπη­ρε­τεί την κυβέρ­νη­ση, τους εταί­ρους της ΕΕ, τα πολ­λά επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα ή δήμο που θα δου­λεύ­ει μαζί με το λαό της πόλης, θα τον κινη­το­ποιεί, θα διεκ­δι­κεί μαζί του, θα παλεύ­ει από θέσεις αντι­πο­λί­τευ­σης στους ισχυρούς».

Στη συνέ­ντευ­ξη παρα­βρέ­θη­καν τα μέλη της ΚΕ του ΚΚΕ Θανά­σης Χρη­στί­δης, Ευθύ­μης Δημά­κης, Γρη­γό­ρης Κλι­γκό­που­λος, ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Λεω­νί­δας Στολ­τί­δης, ο Γιάν­νης Βασι­λειά­δης, μέλος του γρα­φεί­ου του ΚΣ και γραμ­μα­τέ­ας της ΟΠ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας της ΚΝΕ, οι Περι­φε­ρεια­κοί Σύμ­βου­λοι της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Σωτή­ρης Αβρα­μό­που­λος και Γιώρ­γος Χαβα­τζάς, ο δημο­τι­κός σύμ­βου­λος στο Δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης Μιχά­λης Κων­στα­ντι­νί­δης καθώς και υπο­ψή­φιοι βου­λευ­τές με το ΚΚΕ στην Α’ Θεσ­σα­λο­νί­κης, άλλοι δια­με­ρι­σμα­τι­κοί σύμ­βου­λοι της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» και ο πρώ­ην Δήμαρ­χος Αμπε­λο­κή­πων Κώστας Σαπρανίδης.

Το βιογραφικό του Βασίλη Τομπουλίδη

Γεν­νή­θη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το 1982 και κατοι­κεί στην περιο­χή της Ανω Τού­μπας. Είναι δικη­γό­ρος Θεσ­σα­λο­νί­κης, παντρε­μέ­νος και πατέ­ρας ενός αγο­ριού 7 μηνών. Υπήρ­ξε για χρό­νια (1991 — 1999) αθλη­τής αντι­σφαί­ρι­σης στον Μ.Γ.Σ. Απόλ­λω­να Καλα­μα­ριάς και στον Όμι­λο Αντι­σφαί­ρι­σης Θεσ­σα­λο­νί­κης με σημα­ντι­κές διακρίσεις.

Εχει δια­τε­λέ­σει υπο­ψή­φιος δημο­τι­κός σύμ­βου­λος με το συν­δυα­σμό της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» σε προη­γού­με­νες εκλο­γι­κές ανα­με­τρή­σεις στο Δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης και στο Δήμο Καλαμαριάς.

Είναι μέλος του Γρα­φεί­ου Περιο­χής Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ και του Τμή­μα­τος Δικαιο­σύ­νης και Λαϊ­κών Ελευ­θε­ριών της ΚΕ του ΚΚΕ.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο