Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπόγειο Θεάτρου Τέχνης: «Δούλες» του Ζαν Ζενέ

Πενή­ντα ακρι­βώς χρό­νια μετά την πρώ­τη παρου­σί­α­σή τους στο Θέα­τρο Τέχνης, (σκη­νο­θε­σία Δ. Χατζη­μάρ­κος, μετά­φρα­ση Ο. Ελύ­της, δια­νο­μή: Ρένη Πιτ­τα­κή, Μαρί­να Γεωρ­γί­ου, Εκά­λη Σώκου, 1968), οι «Δού­λες» ξανα­στή­νουν το άγριο, απελ­πι­σμέ­νο, αλλά και τρυ­φε­ρό παι­χνί­δι τους στη σκη­νή του Υπο­γεί­ου. Ένα σκλη­ρό και ποι­η­τι­κό έργο για την εξου­σία, την κατα­πιε­σμέ­νη οργή, τη βία, αλλά και τη βαθιά ανά­γκη του ανθρώ­που να ονει­ρεύ­ε­ται ότι μπο­ρεί να ξεφύ­γει από αυτό που έχου­με μάθει να απο­κα­λού­με «μοί­ρα».

Οι συντε­λε­στές της παράστασης

Μετά­φρα­ση — Σκη­νο­θε­σία: Μαριάν­να Κάλμπαρη.

Συνερ­γά­της στη Σκη­νο­θε­σία: Βασί­λης Μαυρογεωργίου.

Δρα­μα­το­λό­γος παρά­στα­σης:  Έλε­να Τριανταφυλλοπούλου.

Σκη­νι­κά — Κοστού­μια: Χρι­στί­να Κάλμπαρη.

Μου­σι­κή επι­μέ­λεια: Νέστωρ Κοψιδάς.

Επι­μέ­λεια κίνη­σης: Βάλια Παπαχρήστου.

Σχε­δια­σμός φωτι­σμού: Στέλ­λα Κάλτσου.

Βοη­θός σκη­νο­θέ­τη — Εκτέ­λε­ση παρα­γω­γής: Μαρι­λέ­να Μόσχου.

Επε­ξερ­γα­σία ήχου — Β’ βοη­θός σκη­νο­θέ­τη: Κων­στα­ντί­νος Ευστρατίου.

Φωτο­γρα­φί­ες: Μυρ­τώ Αποστολίδου.

Παί­ζουν: Κάτια Γέρου, Κων­στα­ντί­να Τάκα­λου, Μαριάν­να Κάλμπαρη.

Παρα­στά­σεις έως 1 Απρίλη.

Τετάρ­τη και Κυρια­κή 8.00 μ.μ., Πέμ­πτη — Παρα­σκευή — Σάβ­βα­το 9.15 μ.μ.

Τιμές εισι­τη­ρί­ων: Τετάρ­τη και Παρα­σκευή 15 ευρώ/10 ευρώ μειωμένο/8 ανέρ­γων, Πέμ­πτη: 10 ευρώ γενι­κή είσο­δος, Σάβ­βα­το — Κυρια­κή: 16 ευρώ/ 12 ευρώ μειω­μέ­νο και ανέργων.

Θέα­τρο Τέχνης «Καρό­λου Κουν» — Υπό­γειο (Πεσμα­ζό­γλου 5, Αθήνα).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο