Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπόθεση βιασμού 12χρονης στον Κολωνό: Την απαγόρευση να επισκέπτεται την μητέρα της στις φυλακές καταγγέλλουν συγγενείς

Σε καταγ­γε­λία για τη δύσκο­λη κατά­στα­ση που αντι­με­τω­πί­ζει η 12χρονη κοπέ­λα — θύμα βια­σμού και μαστρο­πεί­ας στον Κολω­νό προ­χώ­ρη­σαν η θεία και η δικη­γό­ρος της 12χρονης με δηλώ­σεις τους σε ΜΜΕ. Κατήγ­γει­λαν ότι βρί­σκε­ται σε εξαι­ρε­τι­κά άσχη­μη ψυχο­λο­γι­κή κατά­στα­ση, έπει­τα και από την από­φα­ση του εισαγ­γε­λέα φυλα­κών να απα­γο­ρεύ­σει στην ίδια και τον αδελ­φό της — που δια­μέ­νουν μαζί με τη θεία τους — να επι­σκέ­πτο­νται τη μητέ­ρα τους στη φυλα­κή, η οποία κατη­γο­ρεί­ται ότι συμ­με­τεί­χε στην μαστρο­πεία, κάτι που η ίδια αρνεί­ται. Ειδι­κό­τε­ρα, η θεία της 12χρονης με σχε­τι­κές δηλώ­σεις της εκφρά­ζει τον φόβο «μήπως η μικρή φτά­σει στο σημείο να κάνει κακό στον εαυ­τό της».

«Είμα­στε σε άθλια κατά­στα­ση. Νιώ­θω ότι το παι­δί το πολε­μούν καθη­με­ρι­νά. Δεν μπο­ρώ να την αφή­σω λεπτό μόνη της, για­τί φοβά­μαι μην πάθει κάτι. Ξαφ­νι­κά ο εισαγ­γε­λέ­ας φυλα­κών της απα­γο­ρεύ­ει να δει τη μητέ­ρα της. Για ποιον λόγο; Ορι­σαν ειδι­κό για να την εξε­τά­σει και η συμ­βου­λή του είναι να βλέ­πει τη μητέ­ρα της», τόνισε.

Εκφρά­ζο­ντας την από­γνω­σή της για την ανυ­παρ­ξία ουσια­στι­κής στή­ρι­ξης από την πολι­τεία σημεί­ω­σε: «Δεν αντέ­χω άλλο πραγ­μα­τι­κά, αν πάθει κάτι το παι­δί δεν ξέρω τι θα απο­γί­νου­με. Δεν ξέρω πόση αντο­χή μού έχει μεί­νει να δια­χει­ρι­στώ όλα αυτά που ζω καθη­με­ρι­νά. Αμφι­σβη­τούν την πρό­τα­σή μου που λέω πόσο πολύ θέλει το παι­δί να δει τη μάνα του και την ζητά. Λες και ξέρουν καλύ­τε­ρα από όλους εμάς που το έχου­με και βλέ­που­με πόσο υπο­φέ­ρει μακριά της. Αμφι­σβη­τούν την ίδια τη φωνή της 12χρονης που φωνά­ζει με όλη της την ψυχή πόσο θέλει να είναι μαζί με τη μητέ­ρα της και πως δεν έχει καμία σχέ­ση με όσα την κατη­γο­ρούν. Βλέ­πω ότι όσο περ­νούν οι μέρες, μένου­με τελεί­ως στο άδι­κο και στο ανε­ξή­γη­το και δυστυ­χώς είμα­στε μόνοι μας. Η 12χρονη είναι μόνη της».

Οπως εξή­γη­σε η δικη­γό­ρος της οικο­γέ­νειας, Α. Ταρα­χο­πού­λου, στην ακρό­α­ση που ζήτη­σε η πλευ­ρά του κορι­τσιού η προ­φο­ρι­κή αιτιο­λο­γία που δόθη­κε από τον εισαγ­γε­λέα ήταν ότι «έχει αφαι­ρε­θεί από τη μητέ­ρα η γονι­κή μέρι­μνα» και ότι «πρό­κει­ται για θύτη — θύμα».

Ωστό­σο, όπως επι­σή­μα­νε, η μητέ­ρα της 12χρονης είναι προ­φυ­λα­κι­σμέ­νη, αλλά δεν έχει κατα­δι­κα­στεί. Επί­σης, τη φυσι­κή συνά­ντη­σή τους την επι­ζη­τούν και η 12χρονη και η μητέ­ρα της, αλλά ακό­μη και η παι­δο­ψυ­χο­λό­γος που έχει ορί­σει το κρά­τος συνι­στά το παι­δί να βλέ­πει τη μητέ­ρα του, καθώς αυτό βοη­θά την ψυχο­συ­ναι­σθη­μα­τι­κή του κατά­στα­ση. «Το παι­δί θεω­ρεί ότι τιμω­ρεί­ται το ίδιο και θεω­ρεί άδι­κο να μην έχει φυσι­κή επα­φή με τη μητέ­ρα της», τονί­ζει η δικη­γό­ρος της οικογένειας.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο