Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπόθεση βιασμού 15χρονου στο Ίλιον: Ένοχα τα οκτώ αγόρια, αθώα τα τέσσερα κορίτσια

Οκτώ αγό­ρια κατα­δι­κά­στη­καν από το Τρι­με­λές Δικα­στή­ριο Ανή­λι­κων για την υπό­θε­ση του απο­τρό­παιου ομα­δι­κού βια­σμού 15χρονου αγο­ριού στο Ίλιον, στα τέλη του 2022. Το δικα­στή­ριο κήρυ­ξε αθώα τα τέσ­σε­ρα κορί­τσια που δικά­στη­καν με τους συνο­μη­λί­κους τους για την υπό­θε­ση του συμ­μα­θη­τή τους.

Έπει­τα από κεκλει­σμέ­νων των θυρών συνε­δριά­σεις το Τρι­με­λές Δικα­στή­ριο Ανή­λι­κων ανα­κοί­νω­σε, χθες το βρά­δυ, την ετυ­μη­γο­ρία του για τους 12 ανη­λί­κους που ενε­πλά­κη­σαν στην υπό­θε­ση της σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης του 15 χρό­νου του­λά­χι­στον δύο φορές μέσα σε εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νο σπί­τι στο Ίλιον.

Το δικα­στή­ριο αθώ­ω­σε τα τέσ­σε­ρα ανή­λι­κα κορί­τσια που δικά­στη­καν για την υπό­θε­ση και έκρι­νε ένο­χα τα 8 αγό­ρια για αδι­κή­μα­τα που αφο­ρούν βια­σμό, αυτουρ­γία σε βια­σμό και πορνογραφία.

Στους τρεις από τους κατα­δι­κα­σθέ­ντες μαθη­τές επι­βλή­θη­κε ποι­νή τριών ετών σε περιο­ρι­σμό με ανα­στο­λή και στους υπο­λοί­πους πέντε επι­βλή­θη­καν ανα­μορ­φω­τι­κά μέτρα.

Οι ανή­λι­κοι κατα­δι­κα­σθέ­ντες από την αρχή αρνού­νται την αγριό­τη­τα των πρά­ξε­ων τους και ισχυ­ρί­ζο­νται πως όσα βίω­σε ο συνο­μή­λι­κος συμ­μα­θη­τής τους ‚τα οποία κατέ­γρα­ψαν σε βίντεο που δια­κί­νη­σαν εντός της σχο­λι­κής κοι­νό­τη­τας, ήταν απλά “ερω­τι­κοί πειραματισμοί” .

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο