Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπόθεση Γιακουμάκη: Ένοχοι οι 8 από τους 9 κατηγορούμενους

Ένο­χους έκρι­νε το δικα­στή­ριο τους 8 από τους 9 Κρη­τι­κούς, οι οποί­οι κατη­γο­ρού­νται για επι­κίν­δυ­νη σωμα­τι­κή βλά­βη από κοι­νού κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση στην υπό­θε­ση Γιακουμάκη.

Ποι­νή φυλά­κι­σης 36 μηνών με ανα­στο­λή μέχρι την έφε­ση επέ­βα­λε το Μονο­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Ιωαν­νί­νων στους 5 από τους 8 κατη­γο­ρού­με­νους, ενώ στους 3 επι­βλήθ­κε ποι­νή 150 ωρών κοι­νω­φε­λούς εργα­σί­ας στο Ηρά­κλειο, καθώς κατά τον χρό­νο τέλε­σης της πρά­ξης ήταν ανήλικοι.

Η ποι­νή των 36 μηνών μετε­τρά­πη προς 5 ευρώ την ημέ­ρα. Οι δικη­γό­ροι των κατη­γο­ρού­με­νων εξέ­φρα­σαν την από­λυ­τη βεβαιό­τη­τα για την αθώ­ω­ση των πελα­τών σε δεύ­τε­ρο βαθμό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο