Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπόθεση Κολωνού: Έφεση της Εισαγγελίας κατά της αθώωσης της μητέρας της 12χρονης για μαστροπεία

Έφε­ση κατά της αθώ­ω­σης της μητέ­ρας του 12χρονου κορι­τσιού από τον Κολω­νό άσκη­σε η Εισαγ­γε­λία Εφε­τών για μία από τις δύο κακουρ­γη­μα­τι­κές πρά­ξεις που την βάρυ­ναν, φέρ­νο­ντας την 37χρονη γυναί­κα ξανά αντι­μέ­τω­πη με κακουρ­γη­μα­τι­κή κατη­γο­ρία στην δευ­τε­ρο­βάθ­μια δίκη.

Κατά την εισαγ­γε­λι­κή κρί­ση δεν είναι ορθή η από­φα­ση του Μικτού Ορκω­τού δικα­στη­ρί­ου που με ορια­κή πλειο­ψη­φία 4 προς 3 αθώ­ω­σε την γυναί­κα από την κατη­γο­ρία της δια­κε­κρι­μέ­νης μαστρο­πεί­ας. Η από­φα­ση είχε ληφθεί με την ψήφο των ενόρκων.

Η έφε­ση αφο­ρά μόνο το αδί­κη­μα της μαστρο­πεί­ας και όχι την δεύ­τε­ρη κακουρ­γη­μα­τι­κή κατη­γο­ρία που βάρυ­νε την μητέ­ρα του κορι­τσιού, για πορ­νο­γρα­φία από την οποία το ΜΟΔ την απάλ­λα­ξε με ομό­φω­νη από­φα­σή του.

Σύμ­φω­να με την Εισαγ­γε­λία Εφε­τών, η γυναί­κα πρέ­πει να δικα­στεί σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό για την κατη­γο­ρία που αφο­ρά την εκπόρ­νευ­ση του παι­διού της, καθώς «δεν αξιο­λο­γή­θη­καν επαρ­κώς» από το ΜΟΔ τα «απο­δει­κτι­κά στοι­χεία» της δικογραφίας.

Να σημειω­θεί πως η πρό­τα­ση της Εισαγ­γε­λέ­ως της Έδρας όσο αφο­ρά την μητέ­ρα του παι­διού ήταν να κατα­δι­κα­στεί τόσο για την μαστρο­πεία όσο και για την πορνογραφία.

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο