Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπόθεση Κολωνού: Ελεύθερη η μητέρα της 12χρονης

Με την κρί­σι­μη από­φα­ση του ΜΟΔ για τα ελα­φρυ­ντι­κά συνε­χί­ζε­ται η δίκη για τη φρι­κια­στι­κή υπό­θε­ση σε βάρος της 12χρονης από τον Κολω­νό, με τη μητέ­ρα της να ανα­μέ­νει την έξο­δό της από τη φυλα­κή άμε­σα, μετά την αθώ­ω­σή της για τα κακουρ­γή­μα­τα που τη βάραιναν.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, η 37χρονη μητέ­ρα, μετά από σχε­δόν 18 μήνες προ­σω­ρι­νής κρά­τη­σης ανα­μέ­νει να βρε­θεί τις επό­με­νες ώρες στο σπί­τι της, κοντά στα παι­διά της τα οποία τη στή­ρι­ξαν από την πρώ­τη στιγ­μή, υπο­στη­ρί­ζο­ντας την αθω­ό­τη­τά της. Τα δύο ενή­λι­κα παι­διά της, που στις 17 Οκτω­βρί­ου του 2022 έκλαι­γαν τρέ­χο­ντας πίσω από το περι­πο­λι­κό που οδη­γού­σε τη μάνα τους από το ανα­κρι­τι­κό γρα­φείο στις φυλα­κές, ήταν μαζί της και την Παρα­σκευή (29/3) κλαί­γο­ντας από χαρά όταν το δικα­στή­ριο αθώ­ω­σε τη γυναί­κα από δύο βαριές κατηγορίες.

Η μητέ­ρα της 12χρονης κρί­θη­κε με πλειο­ψη­φία 4 προς 3 αθώα για τη μαστρο­πεία και ομό­φω­να για την πορ­νο­γρα­φία ανη­λί­κου (μέσω πλη­ρο­φο­ρι­κών συστη­μά­των). Η μειο­ψη­φία, απο­τε­λού­με­νη από τους τρεις τακτι­κούς δικα­στές, ψήφι­σε υπέρ της ενο­χής της μητέ­ρας για τη μαστρο­πεία, προ­σχω­ρώ­ντας στην εισαγ­γε­λι­κή άπο­ψη. Η κατά πλειο­ψη­φία από­φα­ση μπο­ρεί να προ­σβλη­θεί με εισαγ­γε­λι­κή έφεση.

Το δικα­στή­ριο έκρι­νε ένο­χη την 37χρονη για το πλημ­μέ­λη­μα της εκβί­α­σης σε βάρος του Μίχου και είναι πιθα­νό να της επι­βλη­θεί μια ποι­νή που ουσια­στι­κά έχει ήδη εκτί­σει με την προ­σω­ρι­νή κράτηση.

Πηγή: ieidiseis.gr
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο