Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπόθεση Μπελέρη: Συνάντηση των ΥΠΕΞ Ελλάδας και Αλβανίας

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε πριν από λίγο η συνά­ντη­ση μετα­ξύ του Έλλη­να υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών Βασί­λη Κασκα­ρέ­λη και της υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών της Αλβα­νί­ας Όλτα Τζα­τσκα (Olta Xhaçka), στο περι­θώ­ριο της άτυ­πης Συνό­δου υπουρ­γών Εξω­τε­ρι­κών κρα­τών- μελών του ΝΑΤΟ που πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο Όσλο.

Ο Έλλη­νας υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών έθε­σε στην υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών της Αλβα­νί­ας το ζήτη­μα της απο­φυ­λά­κι­σης του εκλεγ­μέ­νου Δημάρ­χου Χεί­μαρ­ρας Φρέ­ντι Μπε­λέ­ρη και του Παντε­λή Κοκα­βέ­ση, σύμ­φω­να με διπλω­μα­τι­κές πηγές.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο