Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπόθεση Σάρα Μαρντίνι: Αποσύρθηκαν οι κατηγορίες κατασκοπείας κατά των 24 κατηγορούμενων

Στην από­συρ­ση των πλημ­με­λη­μα­τι­κών κατη­γο­ριών για τους 24 δια­σώ­στες και εργα­ζό­με­νους σε ανθρω­πι­στι­κές οργα­νώ­σεις για το μετα­να­στευ­τι­κό (γνω­στή και ως υπό­θε­ση Σάρα Μαρ­ντί­νι) προ­χώ­ρη­σε ομό­φω­να το Τρι­με­λές Εφε­τείο Λέσβου.

Eίχε προη­γη­θεί σχε­τι­κή πρό­τα­ση από τον εισαγ­γε­λέα που έκα­νε δεκτές τις ενστά­σεις των συνη­γό­ρων των κατηγορουμένων.

Η από­συρ­ση αφο­ρά στα πλημ­με­λή­μα­τα της κατα­σκο­πεί­ας, της πλα­στο­γρα­φί­ας και της παρά­νο­μης ακρό­α­σης ραδιο­συ­χνο­τή­των. Η εκδί­κα­ση των συγκε­κρι­μέ­νων αδι­κη­μά­των είχε προ­χω­ρή­σει έπει­τα από πέντε χρό­νια (από το 2018) λόγω κιν­δύ­νου παρα­γρα­φής τους και έπει­τα από σει­ρά αναβολών.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ανά­με­σα στους κατη­γο­ρού­με­νους ήταν:

–η Σάρα Μαρ­ντί­νι, Σύρια πρό­σφυ­γας που μαζί με την αδερ­φή της έγι­ναν διά­ση­μες από την ται­νία «The Swimmers» στο Netflix

–ο Ιρλαν­δός Seán Binder, εργα­ζό­με­νος στην οργά­νω­ση ERCI

-ο υπεύ­θυ­νος της οργά­νω­σης, Νάσος Καρα­κί­τσος

–ο Γερ­μα­νός συντα­ξιού­χος Πίτερ Γουί­τε­μπεργκ, ο οποί­ος μίλη­σε στην «Κ» και εξή­γη­σε πώς απο­φά­σι­σε να βοη­θή­σει ανθρώ­πους στα σύνο­ρα της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης και τελι­κά βρέ­θη­κε κατηγορούμενος.

Η δίκη στο Τρι­με­λές Εφε­τείο Μυτι­λή­νης ξεκί­νη­σε την περα­σμέ­νη Τρί­τη, έπει­τα από τέσ­σε­ρα χρό­νια ανα­βο­λών. Όλοι οι συνή­γο­ροι είχαν κάνει ενστά­σεις ακυ­ρό­τη­τας του κλη­τη­ρί­ου και της προ­δι­κα­σί­ας, καθώς υπήρ­χαν πολ­λά νομι­κά λάθη.

Όπως δήλω­σε στην «Κ» ο Ζαχα­ρί­ας Κεσ­σές, ένας εκ των δικη­γό­ρων της Σάρα Μαρ­ντί­νι, η παρα­πο­μπή σε δίκη για τα πλημ­με­λή­μα­τα αυτά κρί­θη­κε άκυ­ρη για­τί δεν είχε μετα­φρα­στεί πλή­ρως το κατη­γο­ρη­τή­ριο (όπως προ­βλέ­πει ο νόμος), το οποίο εξάλ­λου ήταν ασα­φές και αόριστο.

Από την άλλη, εκκρε­μεί η έρευ­να για τις κακουρ­γη­μα­τι­κές κατη­γο­ρί­ες κατά των 24 (μετα­ξύ άλλων σύστα­ση και υπο­στή­ρι­ξη εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, δια­κί­νη­ση μετα­να­στών, απάτη).

 «Έπει­τα από 5 χρό­νια ταλαι­πω­ρί­ας και αλλε­πάλ­λη­λα λάθη, τελεί­ω­σε το πρώ­το κομ­μά­τι μιας υπό­θε­σης η οποία εντάσ­σε­ται σε μια μεγα­λύ­τε­ρη προ­σπά­θεια ποι­νι­κο­ποί­η­σης της ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας», τόνι­σε ο κ. Κεσ­σές, προ­σθέ­το­ντας ότι στο εδώ­λιο βρέ­θη­καν απλοί άνθρω­ποι, φοι­τη­τές και συντα­ξιού­χοι που είχαν έρθει για μικρό χρο­νι­κό διά­στη­μα στη Λέσβο για να βοη­θή­σουν με το προσφυγικό.

Παρέμβαση ΟΗΕ

Λίγο πριν την ανα­κοί­νω­ση της από­φα­σης, είχε προη­γη­θεί παρέμ­βα­ση από τον ΟΗΕ που ζητού­σε να απο­συρ­θούν όλες οι κατη­γο­ρί­ες κατά των 24.

«Δίκες σαν και αυτές προ­κα­λούν βαθιά ανη­συ­χία καθώς ποι­νι­κο­ποιούν τον εθε­λο­ντι­σμό που σώζει ζωές και δημιουρ­γούν επι­κίν­δυ­νο προη­γού­με­νο» δήλω­σε για την πολύ­κρο­τη δίκη, η Εκπρό­σω­πος του ΟΗΕ για τα Ανθρώ­πι­να Δικαιώ­μα­τα Λιζ Θρο­σέλ, όπως μετα­δί­δει το AFP.

Πηγή: kathimerini.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο