Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπόθεση Σαϊντού Καμαρά: Το κράτος θέλει να απελάσει τον αριστούχο πρόσφυγα — Οι συμμαθητές του είναι δίπλα του

Ο Σαϊ­ντού Καμα­ρά από τη Γουι­νέα, ο μαθη­τής της Γ’ Λυκεί­ου, που χθες συμ­με­τεί­χε στη μαθη­τι­κή παρέ­λα­ση, κλεί­νει σε λίγους μήνες τα 18 χρό­νια και το αίτη­μα ασύ­λου του από την αρμό­δια επι­τρο­πή έχει απορ­ρι­φθεί και κιν­δυ­νεύ­ει με απέλαση.

Η σχο­λι­κή κοι­νό­τη­τα, με πρω­τα­γω­νι­στές τους συμ­μα­θη­τές του, έχει αγκα­λιά­σει το παι­δί και κινη­το­ποιεί­ται ώστε να παρα­μεί­νει στη χώρα. Ο Σαϊ­ντού ήρθε στην Ελλά­δα πριν από τρία χρό­νια, σε ηλι­κία 14 ετών, ως ασυ­νό­δευ­τος πρό­σφυ­γας, έπει­τα από ένα μεγά­λο ταξί­δι φυγής από τη πατρί­δα του, τη Γουι­νέα, όπου αντι­με­τώ­πι­ζε σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα δια­κρί­σε­ων και ενο­δοι­κο­γε­νεια­κής βίας.

«Πήγε στη Σενε­γά­λη, την Τουρ­κία και έφτα­σε ναυα­γός στην Κάλυ­μνο τον Νοέμ­βριο του 2019 σε ηλι­κία 16 ετών. Μετα­φέρ­θη­κε σε προ­σφυ­γι­κές δομές και έφτα­σε τελι­κά στον Άγιο Δημή­τριο, όπου βρή­κε την οικο­γέ­νειά του. Είναι ένα λαμπρό παρά­δειγ­μα έντα­ξης στο εκπαι­δευ­τι­κό μας σύστη­μα και στην ελλη­νι­κή κοι­νω­νία» είπε ο διευ­θυ­ντής του 1ου Λυκεί­ου Αγί­ου Δημη­τρί­ου, Νικό­λα­ος Κακλα­μά­νος για τον νεα­ρό πρόσφυγα.

Τον Δεκέμ­βρη έλα­βε απορ­ρι­πτι­κή από­φα­ση στην αίτη­ση ασύ­λου που είχε υπο­βά­λει, με συνέ­πεια να υπο­χρε­ώ­νε­ται τώρα να εγκα­τα­λεί­ψει ορι­στι­κά τη χώρα. «Ο πολι­της τρί­της χώρας έχει λάβει απορ­ρι­πτι­κή από­φα­ση α’ βαθ­μού. Επι­ση­μαί­νε­ται ότι επί της από­φα­σης έχει ασκη­θεί προ­σφυ­γή, η οποία θα εκδι­κα­στεί από την αρμό­δια Ανε­ξάρ­τη­τη Αρχή Προ­σφυ­γών στις 30 Μαρ­τί­ου» ανέ­φε­ραν πηγές του υπουρ­γείο Μετα­να­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής στην ΕΡΤ.

Η Επιστολή των εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων του 1ου Λυκείου Αγίου Δημητρίου

Οι μαθή­τριες και οι μαθη­τές, οι εκπαι­δευ­τι­κοί και οι γονείς της Σχο­λι­κής Κοι­νό­τη­τας του 1ου Γενι­κού Λυκεί­ου Αγί­ου Δημη­τρί­ου «Τάκης Ζενέ­τος» απευ­θύ­νου­με έκκλη­ση για την έγκρι­ση της αίτη­σης διε­θνούς προ­στα­σί­ας του συμ­μα­θη­τή και φίλου μας, του μαθη­τή και γιου μας Σαϊ­ντού Καμα­ρά, η οποία θα συζη­τη­θεί σε β΄ βαθ­μό σε λίγες ημέρες.

Ο Σαϊ­ντού, θύμα δια­κρί­σε­ων και ακραί­ας πενί­ας στη χώρα του, τη Γουι­νέα, λίγο μετά τη συμπλή­ρω­ση των δεκα­τεσ­σά­ρων χρό­νων του, ανα­ζη­τώ­ντας ασφά­λεια και αξιο­πρε­πή δια­βί­ω­ση, απο­τόλ­μη­σε μόνος, χωρίς συγ­γε­νείς ή στη­ρίγ­μα­τα στο εξω­τε­ρι­κό, το μεγά­λο ταξί­δι φυγής που τον έφε­ρε ως τη χώρα μας, ταξί­δι που κανείς έφη­βος δεν επι­χει­ρεί αν δεν αισθά­νε­ται ότι κιν­δυ­νεύ­ει η ίδια του η ζωή.

Στο σχο­λείο μας ήρθε πριν από τρία χρό­νια ως ασυ­νό­δευ­τος ανή­λι­κος πρό­σφυ­γας, μόχθη­σε σκλη­ρά να μάθει τη γλώσ­σα και να εντα­χθεί στο νέο περι­βάλ­λον, άδρα­ξε κάθε μορ­φω­τι­κή ευκαι­ρία, πέρα­σε με επι­τυ­χία τις τάξεις, ολο­κλη­ρώ­νει σε λίγους μήνες το Λύκειο, κυνη­γώ­ντας το όνει­ρό του για πνευ­μα­τι­κή πρό­ο­δο και προ­σω­πι­κή καλλιέργεια.

Το σημα­ντι­κό­τε­ρο· έκα­νε φίλους, φίλους ζωής, συμ­μα­θη­τές, εκπαι­δευ­τι­κούς, γονείς, εργα­ζό­με­νους στη δομή φιλο­ξε­νί­ας, που τον περιέ­βα­λαν με την αγά­πη και την αλλη­λεγ­γύη τους.

Και μπο­ρεί να ονει­ρεύ­ε­ται! Να ονει­ρεύ­ε­ται σπου­δές στην Ελλά­δα, δου­λειά και προ­σω­πι­κή εξέ­λι­ξη στην Ελλά­δα, προ­κο­πή στην Ελλά­δα, κοντά στους φίλους του που τον στή­ρι­ξαν και τους στή­ρι­ξε. Ο Σαϊ­ντού ρίζω­σε εδώ, είναι κομ­μά­τι από τη σάρ­κα μας, συμ­μέ­το­χος σε κάθε μας δρα­στη­ριό­τη­τα, μέλος ανα­πό­σπα­στο της σχο­λι­κής κοι­νό­τη­τας και ης γει­το­νιάς μας!

Απορ­ρι­πτι­κή από­φα­ση στην αίτη­σή του συνε­πά­γε­ται προ­φα­νή κίν­δυ­νο ζωής, βίαιη δια­κο­πή της επι­τυ­χη­μέ­νης έντα­ξής του στην ελλη­νι­κή κοι­νω­νία, αναί­ρε­ση της σκλη­ρής προ­σπά­θειας που έχει κατα­βά­λει για την επού­λω­ση των τραυ­μά­των του παρελ­θό­ντος, ακύ­ρω­ση της επί­μο­χθης προ­σπά­θειας για μόρφωση!

Απευ­θύ­νου­με έκκλη­ση λοι­πόν να εγκρι­θεί η αίτη­ση του Σαϊ­ντού και να παρα­μεί­νει στη χώρα μας. Κοντά μας! Για να συνε­χί­σει να ονειρεύεται!

Για τον Σύλλογο
Διδασκόντων
Νίκος Π. Κακλαμάνος
Διευθυντής

Για τον Σύλ­λο­γο Γονέων
και Κηδεμόνων
Θέμης Παπαδόπουλος
Πρόεδρος

Για το Δεκα­πε­ντα­με­λές Συμβούλιο
Η Πρόεδρος

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο