Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπόθεση Τζορτζ Φλόιντ: Εντείνεται η καταστολή — Δύο νέοι νεκροί σε Μινέαπολη και Ινδιανάπολη

Υπό­θε­ση Τζορτζ Φλόιντ: Ένας επι­πλέ­ον νεκρός στις δια­δη­λώ­σεις στην Ινδια­νά­πο­λη των ΗΠΑ, μετα­δί­δει το CNN.

Το αμε­ρι­κα­νι­κό ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό πρα­κτο­ρείο, επι­κα­λεί­ται δηλώ­σεις του Αρχη­γού της Αστυ­νο­μί­ας στην Ινδια­νά­πο­λη, ο οποί­ος ανέ­φε­ρε ότι τρεις άνθρω­ποι δέχθη­καν πυρά εκ τον οποί­ων ο ένας άφη­σε την τελευ­ταία του πνοή.

Ο αρχη­γός της αστυ­νο­μί­ας δεν έδω­σε περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες, λέγο­ντας ότι διε­ξά­γο­νται έρευ­νες για το συμβάν.

Στο μετα­ξύ, η αστυ­νο­μία έχει προ­χω­ρή­σει σε εκα­το­ντά­δες συλ­λή­ψεις. Στη Ν. Υόρ­κη συνε­λή­φθη­σαν πάνω από 340 άτο­μα στη διάρ­κεια δια­δη­λώ­σε­ων που ξεκί­νη­σαν το Σάβ­βα­το και διήρ­κε­σαν μέχρι το πρωί της Κυρια­κής, δήλω­σε ανώ­τε­ρος αξιω­μα­τού­χος της NYPD στο CNN.

Στο Σιάτλ της Ουά­σιγ­κτον συνε­λή­φθη­σαν του­λά­χι­στον 27 άτο­μα, σύμ­φω­να με την επι­κε­φα­λής της αστυ­νο­μί­ας του Σιάτλ Κάρ­μεν Μπεστ ενώ η αστυ­νο­μία της Ατλά­ντα συνέ­λα­βε 70 άτο­μα, σύμ­φω­να με τον Τζον Τσά­φι, εκπρό­σω­πο του αστυ­νο­μι­κού τμή­μα­τος της Ατλάντα.

Οπως ανα­φέ­ρει το CNN, πλή­θος κόσμου αψή­φη­σε την απα­γό­ρευ­ση της κυκλο­φο­ρί­ας, που επι­βλή­θη­κε σε πολ­λές πόλεις των ΗΠΑ και βγή­κε στους δρό­μους να δια­μαρ­τυ­ρη­θεί για τη δολο­φο­νία του Αφρο­α­με­ρι­κα­νού Τζορτζ Φλόιντ.

Το πτώ­μα ενός άνδρα βρέ­θη­κε σήμε­ρα το πρωί κοντά σε ένα καμέ­νο αυτο­κί­νη­το στη Μινεάπολη.

Σύμ­φω­να με τον Τζον Έλντερ, τον εκπρό­σω­πο της αστυ­νο­μί­ας της πόλης, όταν οι πυρο­σβέ­στες έσβη­σαν τη φωτιά, οι αστυ­νο­μι­κοί βρή­καν το πτώ­μα ενός άνδρα που βρι­σκό­ταν σε από­στα­ση μερι­κών μέτρων από το καμ­μέ­νο αυτο­κί­νη­το και το οποίο έφε­ρε μώλωπες.

Η ταυ­τό­τη­τα του θύμα­τος και η αιτία θανά­του του δεν έχουν ακό­μη διευ­κρι­νι­στεί ενώ η περιο­χή έχει απο­κλει­στεί και έχει ξεκι­νή­σει έρευ­να για τις συν­θή­κες του περιστατικού.

Οι πλή­ρεις δυνά­μεις της Εθνο­φρου­ράς της Μινε­σό­τα κινη­το­ποι­ή­θη­καν χθες για πρώ­τη φορά μετά τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο έπει­τα από τέσ­σε­ρις νύκτες ταρα­χών στη Μινε­ά­πο­λη ενώ — σε μια πρω­τό­γνω­ρη κίνη­ση το Πεντά­γω­νο έθε­σε στρα­τιω­τι­κές μονά­δες σε ετοι­μό­τη­τα τεσ­σά­ρων ωρών σε περί­πτω­ση που ζητη­θεί η συν­δρο­μή τους από τον κυβερ­νή­τη της Μινε­σό­τα για την αντι­με­τώ­πι­ση των ταραχών.

Μάλι­στα, αστυ­νο­μι­κοί τραυ­μά­τι­σαν εργα­ζό­με­νους του Reuters με πλα­στι­κές σφαί­ρες,  την ώρα που κάλυ­πταν τις ταρα­χές στην πόλη.

Από το Λος Άντζε­λες ως το Μαϊ­ά­μι και το Σικά­γο οι δια­δη­λώ­σεις με βασι­κό σύν­θη­μα το «Δεν μπο­ρώ να ανα­πνεύ­σω» ‑τα τελευ­ταία λόγια του Φλόιντ όταν βρι­σκό­ταν ακι­νη­το­ποι­η­μέ­νος στο έδα­φος με το γόνα­το ενός αστυ­νο­μι­κού στον λαι­μό του -, ξεκί­νη­σαν ειρη­νι­κά, όμως στη συνέ­χεια ξέσπα­σαν επει­σό­δια με τους δια­δη­λω­τές να κλεί­νουν δρό­μους, να βάζουν φωτιές και να συγκρού­ο­νται με την αστυ­νο­μία, η οποία έκα­νε χρή­ση δακρυ­γό­νων και πλα­στι­κών σφαι­ρών για να απο­κα­τα­στή­σει την τάξη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο