Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπόθεση Φλόιντ: Οι εισαγγελείς θα ζητήσουν εξαιρετικά αυστηρές ποινές για τους κατηγορούμενους

Οι εισαγ­γε­λείς σκο­πεύ­ουν να ζητή­σουν να επι­βλη­θούν στους αστυ­νο­μι­κούς που κατη­γο­ρού­νται για τον φόνο του Αφρο­α­με­ρι­κα­νού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινε­ά­πο­λη των ΗΠΑ εξαι­ρε­τι­κά αυστη­ρές ποι­νές, εξαι­τί­ας «της ιδιαί­τε­ρης σκλη­ρό­τη­τας» της πρά­ξης τους και της «ευά­λω­της» κατά­στα­σης στην οποία βρι­σκό­ταν το θύμα.

Επι­κα­λού­με­νη πολ­λά επι­βα­ρυ­ντι­κά στοι­χεία, η κατη­γο­ρού­σα αρχή θα ζητή­σει να επι­βλη­θούν στους τέσ­σε­ρις αστυ­νο­μι­κούς που εμπλέ­κο­νται στον φόνο του Φλόιντ ποι­νές «ανώ­τε­ρες» από τις συνη­θι­σμέ­νες, σύμ­φω­να με τα έγγρα­φα που παρα­δό­θη­καν στο δικαστήριο.

Η δίκη για τον φόνο του Φλόιντ είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο να ξεκι­νή­σει τον Μάρ­τιο του 2021.

Οι αστυ­νο­μι­κοί «κατα­χρά­στη­καν τη θέση ισχύ­ος» στην οποία βρί­σκο­νταν και ο πρώ­ην αστυ­νο­μι­κός Ντέ­ρεκ Σόβιν επέ­δει­ξε «ιδιαί­τε­ρα σκλη­ρό­τη­τα», ασκώ­ντας «μη ανα­γκαία βία» ενώ­πιον πολ­λών μαρ­τύ­ρων και κυρί­ως παι­διών, υπο­γράμ­μι­σε ο εισαγ­γε­λέ­ας Κιθ Έλισον.

Ο 44χρονος Σόβιν κατη­γο­ρεί­ται ότι στις 25 Μαΐ­ου προ­κά­λε­σε ασφυ­ξία στον 46χρονο Αφρο­α­με­ρι­κα­νό καθώς είχε το γόνα­τό του πάνω στον λαι­μό του Φλόιντ επί σχε­δόν εννέα λεπτά, την ώρα που εκεί­νος ήταν ακι­νη­το­ποι­η­μέ­νος, μπρού­μυ­τα στο οδόστρωμα.

Οι τρεις πρώ­ην συνά­δελ­φοί του Αλε­ξά­ντερ Κινγκ, ο Τόμας Λέιν και το Του Θάο κατη­γο­ρού­νται για συνέρ­γεια στον φόνο.

«Ο Τζορτζ Φλόιντ, το θύμα, ήταν ιδιαί­τε­ρα ευά­λω­τος διό­τι οι αστυ­νο­μι­κοί ήδη του είχαν περά­σει χει­ρο­πέ­δες και είχε τα χέρια του πίσω από την πλά­τη, ενώ τον είχαν ακι­νη­το­ποι­ή­σει μπρού­μυ­τα στο οδό­στρω­μα», υπο­γράμ­μι­σαν οι εισαγγελείς.

Εξάλ­λου υπεν­θύ­μι­σαν ότι ο «Φλόιντ είχε πει ξεκά­θα­ρα και επα­νει­λημ­μέ­να στους αστυ­νο­μι­κούς ότι δεν μπο­ρού­σε πια να αναπνεύσει».

Οι εισαγ­γε­λείς δεν διευ­κρί­νι­σαν τις ποι­νές που θα ζητή­σουν για τους αστυ­νο­μι­κούς, όμως η ανώ­τα­τη ποι­νή για ανθρω­πο­κτο­νία στην πολι­τεία της Μινε­σό­τα είναι 40 χρό­νια κάθειρξη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο