Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπόθεση 12χρονης από τον Κολωνό: Στην φυλακή άλλος ένας κατηγορούμενος- Είναι από τα πρόσωπα “της γειτονιάς”

‘Αλλος ένας από τους άνδρες που ανα­γνώ­ρι­σε στην τελευ­ταία κατά­θε­σή της η 12χρονη από τον Κολω­νό, οδη­γεί­ται ‑μετά την απο­λο­γία του- στη φυλα­κή, κατη­γο­ρού­με­νος για γενε­τή­σιες πρά­ξεις με ανή­λι­κη ένα­ντι αμοιβής.

Ο κατη­γο­ρού­με­νος που πέρα­σε σήμε­ρα το κατώ­φλι της Ανα­κρί­τριας της υπό­θε­σης, αρνού­με­νος την κατη­γο­ρία που του απαγ­γέλ­θη­κε, είναι από τα πρό­σω­πα “της γει­το­νιάς” που υπέ­δει­ξε το κορι­τσά­κι στις Αρχές ως κακο­ποι­η­τές της.

Με τη σημε­ρι­νή από­φα­ση Ανα­κρί­τριας και Εισαγ­γε­λέα για την προ­φυ­λά­κι­ση του κατη­γο­ρού­με­νου, φθά­νουν τις 18 συνο­λι­κά οι προ­φυ­λα­κί­σεις από τον περα­σμέ­νο Οκτώ­βριο που έφτα­σε η υπό­θε­ση στη Δικαιο­σύ­νη για τη σεξουα­λι­κή κακο­ποί­η­ση και εκμε­τάλ­λευ­ση της ανή­λι­κης, ενώ είναι ο έβδο­μος από τους 11 που υπέ­δει­ξε το κορι­τσά­κι στην τελευ­ταία κατά­θε­σή της που θα κρα­τη­θεί προ­σω­ρι­νά για τη φρι­κώ­δη υπόθεση.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο