Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπόθεση Novartis: Δεν δωροδοκήθηκαν πολιτικοί, σύμφωνα με το βούλευμα – Κακουργηματική δίωξη για όσους γιατρούς έλαβαν χρήματα

Κλεί­νει με βού­λευ­μα του Συμ­βου­λί­ου Πλημ­με­λειο­δι­κών το σκέ­λος του απο­κα­λού­με­νου «σκαν­δά­λου Novartis» που αφο­ρά τα στε­λέ­χη της εται­ρί­ας που είχαν κατη­γο­ρη­θεί για δωρο­δο­κία πολι­τι­κών προ­σώ­πων και γιατρών.

Την ίδια ώρα ωστό­σο για­τροί που ελέγ­χθη­καν από την Οικο­νο­μι­κή Εισαγ­γε­λία είναι αντι­μέ­τω­ποι με κακουρ­γη­μα­τι­κές κατη­γο­ρί­ες καθώς φαί­νε­ται να έλα­βαν χρή­μα­τα για να συντα­γο­γρα­φούν φάρ­μα­κα της εταιρίας.

Με το βού­λευ­μα, που εκδό­θη­κε επτά και πλέ­ον χρό­νια από την έναρ­ξη των δικα­στι­κών ερευ­νών για τις πρα­κτι­κές της φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νί­ας, οι δικα­στές του Συμ­βου­λί­ου απο­φαί­νο­νται ότι το τότε ανώ­τε­ρο στέ­λε­χος του ελλη­νι­κού τμή­μα­τος της εται­ρί­ας Κων­στα­ντί­νος Φρου­ζής, ο καθη­γη­τής Νίκος Μανια­δά­κης και οι τρεις συγκα­τη­γο­ρού­με­νοί τους, στε­λέ­χη της μητρι­κής Novartis, δεν τέλε­σαν την πρά­ξη της δωρο­δο­κί­ας από κοι­νού κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση και της άμε­σης συνέρ­γειας στο εν λόγω αδί­κη­μα «σε ό,τι αφο­ρά στα 10 πολι­τι­κά πρό­σω­πα που διε­ρευ­νή­θη­καν για την υπ’ αυτών τέλε­ση πρά­ξε­ων παθη­τι­κής δωρο­δο­κί­ας είτε ως ύπο­πτοι είτε ως κατηγορούμενοι».

Στο βού­λευ­μα με αριθ­μό 764/2023, οι δικα­στές δια­τάσ­σουν την απαλ­λα­γή του πρώ­ην ανώ­τα­του στε­λέ­χους της Novartis Hellas Κων­στα­ντί­νου Φρου­ζή, του Νίκου Μανια­δά­κη και των τριών συγκα­τη­γο­ρου­μέ­νων τους σε επι­τε­λι­κές θέσεις στην μητρι­κή Novartis, αφού απο­φαί­νο­νται ότι δεν προ­έ­κυ­ψαν στοι­χεία για την τέλε­ση των πρά­ξε­ων που τους απο­δό­θη­καν και αφο­ρού­σαν τις καταγ­γε­λί­ες δωρο­δο­κί­ας των:

«α) Αντω­νί­ου Σαμα­ρά, που διε­τέ­λε­σε πρω­θυ­πουρ­γός από τις 20–6‑2012 έως 6–1‑2015

β) Πανα­γιώ­τη Πικρα­μέ­νου που διε­τέ­λε­σε υπη­ρε­σια­κός πρω­θυ­πουρ­γός από τις 16–5‑2012 έως 20–6‑2012

γ) Ανδρέα Λυκου­ρέν­τζου που διε­τέ­λε­σε υπουρ­γός Υγεί­ας από τις 21–6‑2012 έως 25–6‑2013

δ) Μάριου Σαλ­μά, που διε­τέ­λε­σε ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Υγεί­ας από τις 22–6‑20 12ου έως 23–6‑2013

ε) Ιωάν­νη Στουρ­νά­ρα που διε­τέ­λε­σε υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών από τις 5–7‑2012 έως 10–6‑2014

στ) Ευάγ­γε­λου Βενι­ζέ­λου που διε­τέ­λε­σε υπουρ­γός Εθνι­κής Άμυ­νας από τις 7-10-2009 έως 17–6‑2011, υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών από 17–6‑2011 έως 21–3‑2012 και αντι­πρό­ε­δρος της κυβέρ­νη­σης από τις 25–6‑2013 έως 25–1‑2015

ζ) Γεωρ­γί­ου Κου­τρου­μά­νη που διε­τέ­λε­σε ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης και ακο­λού­θως υπουρ­γός στο ίδιο υπουρ­γείο από το Σεπτέμ­βριο του έτους 2010 έως το Μάιο του έτους 2012

η) Άδω­νη-Σπυ­ρί­δω­να Γεωρ­γιά­δη, που διε­τέ­λε­σε υπουρ­γός Υγεί­ας και Κοι­νω­νι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης από τις 25–6‑2013 έως 10–6- 2014

θ) Δημη­τρί­ου Αβρα­μό­που­λου που διε­τέ­λε­σε υπουρ­γός Υγεί­ας και Κοι­νω­νι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης από τις 15–2‑2006 έως 7-10-2009

Ι) Ανδρέα Λοβέρ­δου που διε­τέ­λε­σε υπουρ­γός υγεί­ας και κοι­νω­νι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης από τις 7–9‑2010 έως 17–5‑2012».

Στο ίδιο βού­λευ­μα ανα­φέ­ρε­ται ότι οι πέντε κατη­γο­ρού­με­νοι από την πλευ­ρά της εται­ρί­ας, απαλ­λάσ­σο­νται και για το αδί­κη­μα της δωρο­δο­κί­ας μη πολι­τι­κών προ­σώ­πων καθώς με την αλλα­γή του Ποι­νι­κού Κώδι­κα (2019) είναι σε βαθ­μό πλημ­με­λή­μα­τος και πλέ­ον έχει παρα­γρα­φεί λόγω παρέ­λευ­σης 5ετίας.

Ωστό­σο για το σκέ­λος που αφο­ρά για­τρούς που φέρο­νται να είχαν δωρο­δο­κη­θεί για να προ­ω­θούν προ­ϊ­ό­ντα της εται­ρί­ας, ο οικο­νο­μι­κός εισαγ­γε­λέ­ας που διε­νερ­γεί έρευ­να, με παραγ­γε­λία του προς την Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών ζητά να ασκή­σει ποι­νι­κή δίω­ξη σε βαθ­μό κακουρ­γή­μα­τος για παθη­τι­κή δωρο­δο­κία (δωρο­λη­ψία) και νομι­μο­ποί­η­ση παρά­νο­μων χρη­μά­των κατά 15 για­τρών για τους οποί­ους προ­κύ­πτουν στοι­χεία από την έρευ­να που διε­νερ­γεί­ται. Η Οικο­νο­μι­κή Εισαγ­γε­λία ερευ­νά και άλλους για­τρούς που φαί­νε­ται να εμπλέ­κο­νται στην υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο