Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπό έλεγχο η κατάσταση στην πρωτεύουσα της Βραζιλίας — Επέστρεψε ο Λούλα

Ο βρα­ζι­λιά­νος πρό­ε­δρος Λουίς Ινά­σιου Λού­λα ντα Σίλ­βα επέ­στρε­ψε στην Μπρα­ζί­λια και πήγε να δια­πι­στώ­σει την έκτα­ση των ζημιών στο προ­ε­δρι­κό μέγα­ρο και κατό­πιν στο Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο μετά την εισβο­λή οπα­δών του προ­κα­τό­χου του Ζαΐχ Μπολ­σο­νά­ρου, που προ­κά­λε­σαν επί­σης εκτε­τα­μέ­νες φθο­ρές στα κτί­ρια των σωμά­των του Κογκρέ­σου, απα­θα­νά­τι­σαν πλά­να που μετέ­δω­σε το τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο Globo.

Ο σοσιαλ­δη­μο­κρά­της πρό­ε­δρος, που ανέ­λα­βε τα καθή­κο­ντά του πριν από μόλις μια εβδο­μά­δα, είπε νωρί­τε­ρα σε ομι­λία του στην πολι­τεία Σαν Πάου­λου ότι ο ακρο­δε­ξιός προ­κά­το­χός του «ενε­θάρ­ρυ­νε» τους «φανα­τι­κούς φασί­στες βάν­δα­λους» να εισβά­λουν στις έδρες των τριών εξου­σιών ‑εκτε­λε­στι­κής, νομο­θε­τι­κής και δικα­στι­κής- στην Μπραζίλια.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τα κυβερνητικά κτίρια

Άνδρες των δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας έθε­σαν ξανά υπό τον έλεγ­χό τους το Κογκρέ­σο, το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο και το προ­ε­δρι­κό μέγα­ρο στην Μπρα­ζί­λια, μετέ­δω­σε το τοπι­κό τηλε­ο­πτι­κό κανά­λι Globonews.

Λίγο νωρί­τε­ρα, ο πρό­ε­δρος της Βρα­ζι­λί­ας Λουίς Ινά­σιο Λού­λα ντα Σίλ­βα κήρυ­ξε «ομο­σπον­δια­κή παρέμ­βα­ση» μέχρι τις 31 Ιανουα­ρί­ου, κάτι που σημαί­νει ότι οι δυνά­μεις ασφα­λεί­ας, οι οποί­ες συνή­θως ελέγ­χο­νται από τις πολι­τεια­κές και τοπι­κές αρχές, θα τεθούν υπό ομο­σπον­δια­κή διοίκηση.

Με το διά­ταγ­μα, όλες οι δυνά­μεις ασφα­λεί­ας της Μπρα­ζί­λια τίθε­νται υπό τον έλεγ­χο ενός προ­σώ­που που όρι­σε ο Λού­λα, του Ρικάρ­ντο Γκαρ­σία Καπέ­λι. Ο τελευ­ταί­ος λογο­δο­τεί απευ­θεί­ας στον πρό­ε­δρο και μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει «κάθε όργα­νο, πολι­τι­κό ή στρα­τιω­τι­κό» για τη δια­τή­ρη­ση της τάξης.

Ο Λού­λα κατα­δί­κα­σε την εισβο­λή των «βαν­δά­λων φασι­στών» τονί­ζο­ντας ότι «θα τους βρού­με όλους και θα τιμω­ρη­θούν όλοι».

«Η δημο­κρα­τία εγγυά­ται την ελευ­θε­ρία της έκφρα­σης αλλά απαι­τεί επί­σης να γίνο­νται σεβα­στοί οι θεσμοί. Αυτό που έκα­ναν αυτοί οι βάν­δα­λοι, αυτοί οι φανα­τι­κοί φασί­στες (…) δεν έχει προη­γού­με­νο στην ιστο­ρία της χώρας μας. Αυτoί που χρη­μα­το­δό­τη­σαν (τις δια­δη­λώ­σεις) θα πλη­ρώ­σουν για αυτές τις ανεύ­θυ­νες και αντι­δη­μο­κρα­τι­κές ενέρ­γειες», επέμεινε.

Το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο παύ­ει τον κυβερ­νή­τη της Μπρα­ζί­λιας για 90 ημέρες

Δικα­στής του Ανω­τά­του Δικα­στη­ρί­ου της Βρα­ζι­λί­ας, ο Αλε­σά­ντρ τζι Μοράις, απο­φά­σι­σε αργά το βρά­δυ της Κυρια­κής να παυ­θεί για 90 ημέ­ρες ο κυβερ­νή­της της Μπρα­ζί­λιας, ο Ιμπα­νέις Ρόσα, εξαι­τί­ας των σφαλ­μά­των και των παρα­λεί­ψε­ων στα μέτρα ασφα­λεί­ας που επέ­τρε­ψαν την εισβο­λή στις έδρες των τριών εξου­σιών ‑της εκτε­λε­στι­κής, της νομο­θε­τι­κής και της δικα­στι­κής- στην οποία προ­χώ­ρη­σαν χθες οπα­δοί του ακρο­δε­ξιού πρώ­ην προ­έ­δρου Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ακό­μη, διέ­τα­ξε οι καταυ­λι­σμοί έξω από στρα­τιω­τι­κές βάσεις που έχουν στή­σει οπα­δοί του κ. Μπολ­σο­νά­ρου, απαι­τώ­ντας οι ένο­πλες δυνά­μεις να προ­χω­ρή­σουν σε πρα­ξι­κό­πη­μα, να έχουν δια­λυ­θεί εντός 24 ωρών, να απο­μα­κρυν­θούν τα οδο­φράγ­μα­τα και να τερ­μα­τι­στούν οι κατα­λή­ψεις κτιρίων.

Ο δικα­στής Μοράις έδω­σε εντο­λή οι ιστό­το­ποι κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης Facebook, Twitter και Tik Tok να ανα­στεί­λουν μέχρι νεο­τέ­ρας τη λει­τουρ­γία των λογα­ρια­σμών χρη­στών που δια­σπεί­ρουν αντι­δη­μο­κρα­τι­κή προπαγάνδα.

Η αστυνομία άδειασε το Κογκρέσο

Η αστυ­νο­μία άδεια­σε το βρα­ζι­λιά­νι­κο Κογκρέ­σο, ώρες αφού κατα­λή­φθη­κε εξ εφό­δου χθες Κυρια­κή από εκα­το­ντά­δες οπα­δούς του ακρο­δε­ξιού πρώ­ην προ­έ­δρου Ζαΐχ Μπολ­σο­νά­ρου, δια­πί­στω­σε μια δημο­σιο­γρά­φος της τηλε­ο­πτι­κής υπη­ρε­σί­ας του Γαλ­λι­κού Πρακτορείου.

Η κατά­στα­ση έμοια­ζε λιγό­τε­ρο σαφής, αλλά πάντως πλέ­ον ελεγ­χό­με­νη, στο προ­ε­δρι­κό μέγα­ρο Πλα­νάλ­του όσο και στην έδρα του Ανώ­τα­του Δικα­στη­ρί­ου· ωστό­σο, μεγά­λος αριθ­μός μπολ­σο­να­ρι­στών δια­δη­λω­τών παρέ­με­νε στα περί­χω­ρα της περιο­χής όπου εδρεύ­ουν οι τρεις εξου­σί­ες στη βρα­ζι­λιά­νι­κη πρω­τεύ­ου­σα Μπραζίλια.

Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου καταδικάζει «το πλιάτσικο και τις εισβολές σε δημόσια κτίρια»

Ο πρώ­ην πρό­ε­δρος της Βρα­ζι­λί­ας Ζαΐχ Μπολ­σο­νά­ρου, οπα­δοί του οποί­ου εισέ­βα­λαν χθες Κυρια­κή και προ­κά­λε­σαν εκτε­τα­μέ­νες ζημιές στο Κογκρέ­σο, στο προ­ε­δρι­κό μέγα­ρο και στο Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο, έκρι­νε μέσω Twitter πως «το πλιά­τσι­κο και οι εισβο­λές σε δημό­σια κτί­ρια (…) αντί­κει­νται στον κανό­να» των «ειρη­νι­κών διαδηλώσεων».

Σε άλλη ανάρ­τη­σή του στο ίδιο νήμα, ο κ. Μπολ­σο­νά­ρου, που βρί­σκε­ται στις ΗΠΑ, απέρ­ρι­ψε «τις κατη­γο­ρί­ες χωρίς από­δει­ξη» του δια­δό­χου του Λού­λα, που κατήγ­γει­λε ότι ο «λόγος» του ακρο­δε­ξιού πρώ­ην αρχη­γού του κρά­τους «ενε­θάρ­ρυ­νε» τους «φασί­στες βάν­δα­λους» να εισβάλουν

Ο κ. Μπολ­σο­νά­ρου μετέ­βη στη Φλό­ρι­ντα 48 ώρες πριν από το τέλος της θητεί­ας του και ήταν ο μεγά­λος απών της ορκω­μο­σί­ας του Λούλα.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο