Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπό κράτηση ξανά ο Νόβακ Τζόκοβιτς — Οι αντιδράσεις για τις εξελίξεις στην υπόθεση

Ο Νόβακ Τζό­κο­βιτς θα πρέ­πει να επι­στρέ­ψει στο κέντρο κρά­τη­σης στις 8 το πρωί του Σαβ­βά­του για τη Μελ­βούρ­νη (11 το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής ώρα Ελλά­δας), όπως απο­φά­σι­σε το δικα­στή­ριο. Ο Σέρ­βος τενί­στας θα έχει τη δυνα­τό­τη­τα να βγει φρου­ρού­με­νος, μόνο για να μετα­βεί στο γρα­φείο των συνη­γό­ρων του, προ­κει­μέ­νου να προ­ε­τοι­μά­σει την υπε­ρα­σπι­στι­κή γραμ­μή του ενό­ψει της εκδί­κα­σης της προ­σφυ­γής του κατά της ανά­κλη­σης της βίζας του από τον υπουρ­γό Μετα­νά­στευ­σης της Αυστραλίας.

Οι αντι­δρά­σεις για τις εξε­λί­ξεις στην υπό­θε­ση Τζόκοβιτς

«Ντρο­πή! Η Πολι­τεία ζητά τη σύλ­λη­ψη και επι­στρο­φή του Τζό­κο­βιτς στο ξενο­δο­χείο τρό­μου!». Είναι ένας από τους τίτλους, με τους οποί­ους αντέ­δρα­σαν τα ΜΜΕ της Σερ­βί­ας στην ανα­κοί­νω­ση ότι η αυστρα­λια­νή κυβέρ­νη­ση ακύ­ρω­σε σήμε­ρα νωρίς το πρωί (ώρα Ελλά­δας) τη βίζα του τενίστα.

Έτσι κι αλλιώς, η πολύ­κρο­τη υπό­θε­ση Τζό­κο­βιτς οδεύ­ει στην τελι­κή έκβα­σή της. Την Κυρια­κή θα θα καθο­ρι­στεί εάν θα απε­λα­θεί ή αν θα μπο­ρεί να παρα­μεί­νει στη Μελ­βούρ­νη και να παί­ξει στο Australian Open από τη Δευ­τέ­ρα, ξεκι­νώ­ντας την υπε­ρά­σπι­ση το τίτλου του και επι­διώ­κο­ντας να γίνει ο πρώ­τος παί­κτης που φτά­νει τους 21 τίτλους σε τουρ­νουά γκραν σλαμ.

Οι δικη­γό­ροι του Σέρ­βου πρω­τα­θλη­τή τόνι­σαν ότι ο λόγος της νέας ακύ­ρω­σης της βίζας του Τζό­κο­βιτς, από την κυβέρ­νη­ση της Αυστρα­λί­ας, ήταν «για να μην διε­γερ­θεί το αντιεμ­βο­λια­στι­κό αίσθη­μα στην Αυστρα­λία», ενώ άμε­σες, πολ­λές και ποι­κί­λες ήταν οι αντι­δρά­σεις στη νέα εξέλιξη.

Ο Νίκο­λα Πίλιτς, πρώ­ην προ­πο­νη­τής του Τζό­κο­βιτς, κατη­γό­ρη­σε τις αυστρα­λια­νές αρχές ότι προ­σπα­θούν να υπο­νο­μεύ­σουν τον νού­με­ρο 1 τενί­στα στον κόσμο, μιλώ­ντας στο πρα­κτο­ρείο Tanjung. «Είναι κρί­μα, ο Νόβακ δεν το αξί­ζει» είπε ο Πίλιτς, ο οποί­ος είπε ότι η από­φα­ση για την ακύ­ρω­ση της βίζας θα μπο­ρού­σε να είχε ληφθεί νωρίτερα.

Ο Μπό­ρις Μπέ­κερ, πρώ­ην νού­με­ρο 1 στον κόσμο, ο οποί­ος προ­πο­νού­σε τον Τζό­κο­βιτς από το 2013 έως το 2016, είπε ότι ο Σέρ­βος έχει εμπλα­κεί σε ένα «πολι­τι­κό παι­χνί­δι». «Κανέ­νας τενί­στας δεν είναι μεγα­λύ­τε­ρος από ένα τουρ­νουά» είπε ο Μπέ­κερ στο BBC Sport. «Πρέ­πει να επι­κε­ντρω­θού­με στη δρά­ση στο γήπε­δο, όχι στο τι συμ­βαί­νει στο δικα­στή­ριο. Είναι ένα πολι­τι­κό παι­χνί­δι στο οποίο ενε­πλά­κη και αυτό είναι ατυχές».

Ο Άντι Μάρεϊ περιέ­γρα­ψε το… σίριαλ της βίζας του Νόβακ Τζό­κο­βιτς ως «όχι εξαι­ρε­τι­κό για το τένις, όχι εξαι­ρε­τι­κό για το Australian Open, όχι εξαι­ρε­τι­κό για τον Νόβακ», όπως τόνι­σε ο πέντε φορές φινα­λίστ της Μελ­βούρ­νης. «Είναι ατυ­χές που κατέ­λη­ξε σε μια τέτοια κατά­στα­ση και ποιος ξέρει; Δεν ξέρω ποια δια­δρο­μή ακο­λου­θεί­ται, πόσος χρό­νος θα χρεια­στεί, ενώ θα είναι εκτός προ­πό­νη­σης εάν η αυτή δια­δι­κα­σία συνε­χί­ζε­ται θα μπο­ρεί να αγω­νί­ζε­ται στο τουρ­νουά; Θέλω απλώς να επι­λυ­θεί. Νομί­ζω ότι θα ήταν καλό για όλους αν ήταν έτσι. Απλώς φαί­νε­ται ότι έχει καθυ­στε­ρή­σει» πρό­σθε­σε ο Μάρεϊ.

«Νομί­ζω ότι είναι ό,τι καλύ­τε­ρο αυτή τη στιγ­μή να μην παί­ξει» είπε η κάτο­χος επτά τίτλων σε τουρ­νουά γκραν σλαμ, Ζιστίν Ενάν. «Όταν κάτι είναι τόσο περί­πλο­κο, δεν λέω ότι ο Τζό­κο­βιτς δεν χρειά­ζε­ται να πολε­μή­σει, για­τί πιστεύ­ει ότι είναι το σωστό, αλλά νομί­ζω ότι τώρα έχει απο­δει­χθεί ότι τόσοι πολ­λοί Αυστρα­λοί δεν τον θέλουν. Έτσι ίσως είναι καλύ­τε­ρο για όλους, για το τένις, για το τουρ­νουά, και ίσως γι’ αυτόν, να μην παί­ξει στο τουρ­νουά» συμπλή­ρω­σε η 39χρονη Βελγίδα.

«Το λάθος βρί­σκε­ται παντού εδώ. Ήταν ένα χάος: Νόβακ, ομο­σπον­δία τένις, κυβέρ­νη­ση της Βικτό­ρια. Θα έπρε­πε να ήταν σκλη­ρός κανό­νας η είσο­δος σε αυτή τη χώρα, λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη το τι πέρα­σαν οι άνθρω­ποι. Εμβο­λια­στεί­τε και ελά­τε να παί­ξε­τε στο Australian Open ή, αν όχι, ίσως σε δω το 2023. Δεν υπάρ­χει χώρος για ελιγ­μούς» τόνι­σε ο Αυστρα­λός προ­πο­νη­τής και πρώ­ην παί­κτης του τένις, Ντά­ρεν Κέι­χιλ, ενώ ο Σέρ­βος παλαί­μα­χος τενί­στας, Γιάν­κο Τιπ­σά­ρε­βιτς, είπε: «Τοξι­κή ντρο­πή για όλους όσοι εμπλέ­κο­νται σε αυτή τη διαδικασία…».

Η υπόθεση Τζόκοβιτς αποτελεί και θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης στην Αυστραλία.

«Κατα­νοώ ότι, μετά από προ­σε­κτι­κή εξέ­τα­ση, ο υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης έλα­βε μέτρα για την ακύ­ρω­ση της βίζας του κ. Τζό­κο­βιτς για λόγους υγεί­ας και τάξης, με βάση ότι ήταν προς το δημό­σιο συμ­φέ­ρον να γίνει κάτι τέτοιο. Οι Αυστρα­λοί έκα­ναν πολ­λές θυσί­ες κατά τη διάρ­κεια της παν­δη­μί­ας αυτής και επι­θυ­μούν δικαί­ως το απο­τέ­λε­σμα των θυσιών τους να προ­στα­τευ­θεί» δήλω­σε σήμε­ρα ο πρω­θυ­πουρ­γός Σκοτ Μόρισον.

«Τι έκπλη­ξη! Η κυβέρ­νη­ση του Μόρι­σον ακυ­ρώ­νει τη βίζα του Τζό­κο­βιτς για να κερ­δί­σει τον κύκλο των μέσων ενη­μέ­ρω­σης του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου. Για­τί στο καλό εξέ­δω­σαν τη βίζα εξαρ­χής; Ένας μεγά­λος πολι­τι­κός περι­σπα­σμός από τα άδεια ράφια και την εθνι­κή έλλει­ψη τεστ αντι­γό­νων» είπε από τη μεριά του ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός της Αυστρα­λί­ας, Κέιν Ραντ.

«Ο Σκοτ Μόρι­σον έχει χρη­σι­μο­ποι­ή­σει αυτή την υπό­θε­ση Τζό­κο­βιτς ως από­σπα­ση της προ­σο­χής από τις ελλεί­ψεις στα σού­περ μάρ­κετ μας, τις ελλεί­ψεις εργα­ζο­μέ­νων, την αβε­βαιό­τη­τα που είχαν οι άνθρω­ποι σχε­τι­κά με τα παι­διά και την επι­στρο­φή στο σχο­λείο και όλα τα υπό­λοι­πα. Είναι αυτό που έχου­με από μια κυβέρ­νη­ση που δεν λαμ­βά­νει απο­φά­σεις, όπου έχουν περά­σει σχε­δόν 60 ημέ­ρες από τη χορή­γη­ση της βίζας του» τόνι­σε, από τη μεριά του, ο ηγέ­της της αντι­πο­λί­τευ­σης και ηγέ­της του Αυστρα­λια­νού Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος, Άντο­νι Νόρ­μαν Αλμπανέζε.

Μιλώ­ντας στο Reuters, ο Λου Ρικιάρ­ντι, φίλα­θλος του τένις, έτοι­μος να παρα­κο­λου­θή­σει τους αγώ­νες, είπε: «Συμ­φω­νώ με ό,τι έχει κάνει η κυβέρ­νη­ση. Οι κανό­νες είναι κανό­νες. Εάν παρα­βιά­σεις τους κανό­νες, υπάρ­χουν πολ­λές συνέπειες.

Είναι ατυ­χές για το Open, αλλά… το Open είναι μεγα­λύ­τε­ρο από έναν άνθρω­πο. Οι άλλοι παί­κτες πρέ­πει απλώς να ανε­χτούν αυτό που συνέ­βη και να ελπί­ζουν να μην υπάρ­χουν περι­σπα­σμοί. Αισθά­νο­μαι ότι η κυβέρ­νη­ση έκα­νε το σωστό για να μας κρα­τή­σει υγιείς και ασφαλείς».

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο