Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπό την απόφασιστικότητα των αγροτών υποχωρεί η κυβέρνηση και «επιτρέπει» την κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα

Μπρο­στά στην απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα των αγρο­τών και το κύμα αλλη­λεγ­γύ­ης από εργα­ζό­με­νους, συντα­ξιού­χους και νεο­λαίο η κυβέρ­νη­ση ανα­γκά­στη­κε να υπο­χω­ρή­σει και να μην εμπο­δί­σει την κάθο­δο των βιο­πα­λε­στών αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων στην Αθή­να την, Τρί­τη 20/2. Την ίδια στιγ­μή δεκά­δες ομο­σπον­δί­ες και σωμα­τεία από το σύνο­λο σχε­δόν των επαγ­γελ­μα­τι­κών κλά­δων, φοι­τη­τές, γυναί­κες και συντα­ξιού­χοι στο πλευ­ρό των δια­δη­λω­τών, οργα­νώ­νουν την υπο­δο­χή τους στην πρωτεύουσα.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως – αρχι­κά – «όχι» ήταν η απά­ντη­ση του Μιχά­λη Χρυ­σο­χο­ΐ­δη στους αγρό­τες για την κάθο­δο των τρα­κτέρ στην Αθή­να, κατά τη διάρ­κεια συνά­ντη­σης των δύο πλευ­ρών, το μεση­μέ­ρι της Παρα­σκευ­ής (16/02), στο Υπουρ­γείο Μακε­δο­νί­ας – Θράκης.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, κατά τη διάρ­κεια της συνά­ντη­σης – κατό­πιν αιτή­μα­τος των αγρο­τών – ο υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη ανέ­φε­ρε ότι η κυβέρ­νη­ση δεν συναι­νεί στην κάθο­δο των τρα­κτέρ στην Αθή­να, ενώ φέρε­ται να τους είπε ότι η κάθο­δός τους μπο­ρεί να γίνει με Ι.Χ. και λεω­φο­ρεία. Ωστό­σο, η αρχι­κή άρνη­ση που είχε εκφρά­σει η ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη στα σχέ­δια των αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων να δια­δη­λώ­σουν έξω από τη Βου­λή, έδω­σε τη θέση της σε πιο δια­πραγ­μα­τευ­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά χωρίς αυτό να σημαί­νει ότι από την κυβέρ­νη­ση έπα­ψαν να μηχα­νεύ­ο­νται τρό­πους για να περιο­ρί­σουν τον όγκο και τη διάρ­κεια της κινητοποίησης.

Άσχε­τα από τα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης οι αγρό­τες, κτη­νο­τρό­φοι, μελισ­σο­κό­μοι είναι απο­φα­σι­σμέ­νοι να κατέ­βουν στην Αθή­να μαζι­κά. Ειδι­κό­τε­ρα, ο Γιάν­νης Βάγκος, μέλος της Πανελ­λα­δι­κής Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Αγρο­τι­κών Μπλό­κων, μίλη­σε την Κυρια­κή (18/02) στην εκπο­μπή «Στού­ντιο με θέα» του ΑΝΤ1 και – μετα­ξύ άλλων – ανέ­φε­ρε: «Δεν θα μεί­νου­με ώρες στο Σύνταγ­μα. Θα μεί­νου­με κάποιες ημέ­ρες». Ο ίδιος, μάλι­στα, έκα­νε λόγο για 200 τρα­κτέρ απ’ όλη την Ελλά­δα και ανα­μέ­νε­ται να φτά­σουν στην Πλα­τεία Συντάγ­μα­τος, την Τρί­τη (20/02), κατά τις 18:30.

Αγρό­τες από όλη την Ελλά­δα θα έλθουν στην Αθή­να και με λεω­φο­ρεία, ο αριθ­μός των οποί­ων – σύμ­φω­να με τον Γιάν­νη Βάγκο – θα φτά­σει ακό­μα και τους 5.000.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο