Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπό το μηδέν οι θερμοκρασίες το πρωί των Χριστουγέννων στα ορεινά

Θερ­μο­κρα­σί­ες υπό το μηδέν σημειώ­θη­καν το πρωί των Χρι­στου­γέν­νων στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά ηπει­ρω­τι­κά της χώρας, σύμ­φω­να με το δίκτυο αυτό­μα­των μετε­ω­ρο­λο­γι­κών σταθ­μών του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών / meteo.gr.

Οι χαμη­λό­τε­ρες ελά­χι­στες θερ­μο­κρα­σί­ες κατα­γρά­φη­καν στο Ανή­λιο Μετσό­βου (-3,8), στη Βλά­στη Κοζά­νης (-2,8), στο Περ­τού­λι Τρι­κά­λων (-2,8), στο Βαρι­κό Φλώ­ρι­νας (-2,8), στο Μέτσο­βο (-2,7) και στο Νευ­ρο­κό­πι (-2,6 βαθμοί).

Σε σταθ­μούς που λει­τουρ­γούν σε χιο­νο­δρο­μι­κά κέντρα και σε ορει­νά κατα­φύ­για, ο υδράρ­γυ­ρος έπε­σε αρκε­τά χαμη­λό­τε­ρα, όπως στο Χ/Κ Καϊ­μα­κτσα­λάν (-8,4 βαθ­μοί), στο Χ/Κ Παρ­νασ­σού στα 1.950 μέτρα (-4,9 βαθ­μοί) και στο κατα­φύ­γιο Λαϊ­λιά Σερ­ρών (-3,6 βαθμοί).

Αναλυτική πρόβλεψη για την ημέρα των Χριστουγέννων

Ο και­ρός σήμε­ρα Χρι­στού­γεν­να: Στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία, τη Θρά­κη και την ανα­το­λι­κή νησιω­τι­κή χώρα νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και στα θαλάσ­σια και παρα­θα­λάσ­σια σπο­ρα­δι­κές καταιγίδες.

Στην υπό­λοι­πη χώρα λίγες νεφώ­σεις κατά περιό­δους αυξη­μέ­νες με ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές. Παρο­δι­κές χιο­νο­πτώ­σεις στα ηπει­ρω­τι­κά ορει­νά καθώς και στα ορει­νά της Κρήτης.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 6 και τοπι­κά στα πελά­γη έως 7 μπο­φόρ και τις πρω­ι­νές ώρες στα νότια πελά­γη μέχρι 8 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία δεν θα σημειώ­σει αξιό­λο­γη μετα­βο­λή. Παγε­τός θα σημειω­θεί κατά τόπους στα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο