Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΥΠΕΞ: Παραμένουν σε ισχύ οι κυρώσεις που επέβαλε η Ουκρανία κατά μελών του ΚΚΕ

Το υπουργείο Εξωτερικών δεν είναι διατεθειμένο να κάνει καμία ενέργεια για να αρθούν οι κυρώσεις

Παρα­μέ­νουν σε ισχύ οι κυρώ­σεις που έχουν επι­βλη­θεί, με το ουκρα­νι­κό Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα του 2015, κατά του Γιώρ­γου Λαμπρού­λη, βου­λευ­τή του ΚΚΕ και αντι­προ­έ­δρου της Βου­λής, Σωτή­ρη Ζαρια­νό­που­λου, πρώ­ην ευρω­βου­λευ­τή του ΚΚΕ και του Γιώρ­γου Μαγ­γα­νά, στέ­λε­χους του ΚΚΕ, σύμ­φω­να με την έγγρα­φη απά­ντη­ση του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών Νίκου Δέν­δια στην Ερώ­τη­ση του ΚΚΕ σχε­τι­κά με την απα­ρά­δε­κτη και επι­κίν­δυ­νη «μαύ­ρη λίστα» της  ουκρα­νι­κής ιστο­σε­λί­δας  «myrotvorets» και τη στο­χο­ποί­η­ση Ελλή­νων κομμουνιστών.

Με έγγρα­φό του, που δια­βι­βά­στη­κε στη Βου­λή στις 27 Μάη, ο Ν. Δέν­διας με μια διεκ­πε­ραιω­τι­κού χαρα­κτή­ρα απά­ντη­ση, ενη­με­ρώ­νει τους βου­λευ­τές του ΚΚΕ ότι, μετά την Ερώ­τη­σή τους, το θέμα ετέ­θη στον Ουκρα­νό πρέ­σβη στην Αθή­να, K. Shutenko, ο οποί­ος όμως επι­βε­βαί­ω­σε ότι οι επι­βλη­θεί­σες το 2015 κυρώ­σεις παρα­μέ­νουν σε ισχύ, επί τη βάσει νέου Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος 184/2020, ομοί­ου περιε­χο­μέ­νου με το προη­γού­με­νο και το οποίο περι­λαμ­βά­νει εκ νέου τους Γ. Λαμπρού­λη, Σ. Ζαρια­νό­που­λο και Γ. Μαγ­γα­νά. «Ο Ουκρα­νός πρέ­σβης απέρ­ρι­ψε κατη­γο­ρη­μα­τι­κά οποιο­δή­πο­τε ενδε­χό­με­νο ανα­θε­ώ­ρη­σης των κυρώ­σε­ων ή από­συρ­σης του Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος, ειδι­κά υπό την παρού­σα συγκυ­ρία», ανα­φέ­ρει στην απά­ντη­σή του ο Νίκος Δέν­διας, χωρίς ωστό­σο να ανα­φέ­ρε­ται σε καμία ενέρ­γεια της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης προ­κει­μέ­νου να αρθούν οι κυρώ­σεις αυτές.

Νίπτο­ντας τα χεί­ρας του, ο Νίκος Δέν­διας λέει ότι μετα­ξύ των προ­σώ­πων στα οποία επι­βλή­θη­καν αυτές οι κυρώ­σεις, συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νταν βου­λευ­τές, πολι­τι­κοί και δημο­σιο­γρά­φοι από χώρες της ΕΕ. Όπως ανα­φέ­ρει ο Ν. Δέν­διας, η αντι­προ­σω­πεία της ΕΕ στο Κίε­βο, σε συνερ­γα­σία με την ελλη­νι­κή και τις πρε­σβεί­ες των άλλων κοι­νο­τι­κών χωρών, είχε απευ­θύ­νει επι­στο­λή προς τον Ουκρα­νό υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών, P. Klimkin, με την οποία α) ζητού­ντο εξη­γή­σεις για τους λόγους της επι­βο­λής των κυρώ­σε­ων κατά ενός εκά­στου των συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων σε αυτές, β) ερω­τά­το το ουκρα­νι­κό ΥΠΕΞ για τις υφι­στά­με­νες δυνα­τό­τη­τες αμφι­σβή­τη­σης των κυρώ­σε­ων από κάθε ενδια­φε­ρό­με­νο ενώ­πιον κάποιας Αρχής ή Υπη­ρε­σί­ας και γ) όπως και για τη δυνα­τό­τη­τα επα­νε­ξέ­τα­σης των κυρώ­σε­ων από ανε­ξάρ­τη­το Όργα­νο ή Αρχή της χώρας. Σε αυτήν την επι­στο­λή δεν εδό­θη συνέ­χεια από ουκρα­νι­κής πλευ­ράς, με τον Νίκο Δέν­δια να μην παίρ­νει καμία άλλη θέση για το γεγο­νός ότι Έλλη­νες κομ­μου­νι­στές, στο­χο­ποιού­νται ανοι­κτά από το ουκρα­νι­κό κράτος.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο