Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπ. Εργασίας: Διευκρινίσεις για τη διενέργεια των self test την περίοδο 7–30 Ιουνίου 2021

Από τη Δευ­τέ­ρα 7/6/2021 και καθ’ όλη τη διάρ­κεια της εβδο­μά­δας, από 7/6/2021 έως 13/6/2021, οι εργαζόμενοι/ες του ιδιω­τι­κού τομέα θα μπο­ρούν να προ­μη­θεύ­ο­νται από τα φαρ­μα­κεία τρία δωρε­άν self test (ένα για την εβδο­μά­δα 7–14 Ιου­νί­ου, ένα για την εβδο­μά­δα 15–22 Ιου­νί­ου και ένα για την εβδο­μά­δα 23–30 Ιου­νί­ου), σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κών Υποθέσεων.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι το self test διε­νερ­γεί­ται υπο­χρε­ω­τι­κά μία φορά την εβδο­μά­δα, πριν από την προ­σέ­λευ­ση του/ης εργαζομένου/ης στον τόπο παρο­χής εργα­σί­ας και έχει ισχύ για μία εβδο­μά­δα από την ημέ­ρα διε­νέρ­γειάς του.

Σε κάθε περί­πτω­ση, όταν μεσο­λα­βούν δια­στή­μα­τα όπου ο/η εργαζόμενος/η απα­σχο­λεί­ται με το σύστη­μα της εξ απο­στά­σε­ως εργα­σί­ας ή τελεί σε νόμι­μη άδεια, κά, ο επό­με­νος υπο­χρε­ω­τι­κός δια­γνω­στι­κός έλεγ­χος τοπο­θε­τεί­ται χρο­νι­κά έως και 24 ώρες πριν από την ανά­λη­ψη της επό­με­νης υπη­ρε­σί­ας του/ης με φυσι­κή παρου­σία στο συμ­φω­νη­μέ­νο στην ατο­μι­κή του/της σύμ­βα­ση τόπο εργασίας.

Κατ’ εξαί­ρε­ση, για την εβδο­μά­δα από 7/6/2021 έως 13/6/2021, δεν ισχύ­ει η υπο­χρέ­ω­ση διε­νέρ­γειας του self test έως και 24 ώρες προ της πρώ­της ημέ­ρας της εβδο­μά­δας που ο/η εργαζόμενος/η παρέ­χει την εργα­σία του/της με φυσι­κή παρουσία.

Οι εργαζόμενοι/ες μπο­ρούν να υπο­βάλ­λο­νται και να δηλώ­νουν το απο­τέ­λε­σμα του self test οποια­δή­πο­τε ημέ­ρα έως και 13/6/2021.

Από 14/6/2021 έως 30/6/2021, ισχύ­ει η υπο­χρέ­ω­ση διε­νέρ­γειας αυτο­δια­γνω­στι­κής δοκι­μα­σί­ας ελέγ­χου έως και 24 ώρες προ της πρώ­της ημέ­ρας της εβδο­μά­δας που ο/η εργαζόμενος/η παρέ­χει την εργα­σία του/της με φυσι­κή παρουσία.

 

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο