Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υπ.Υγείας: Εξετάζεται ύποπτο κρούσμα για πιθανή μόλυνση από Ευλογιά των πιθήκων

Εξε­τά­ζε­ται ύπο­πτο κρού­σμα για πιθα­νή μόλυν­ση από ευλο­γιά των πιθή­κων στην Ελλά­δα, σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Υγείας.

Πρό­κει­ται συγκε­κρι­μέ­να για έναν Άγγλο του­ρί­στα ο οποί­ος μαζί με τη συνο­δό του, ασυμ­πτω­τι­κή, εισή­χθη­σαν στο Αττι­κό Νοσο­κο­μείο το Σάβ­βα­το προ­κει­μέ­νου να νοση­λευ­τούν σε δωμά­τια αρνη­τι­κής πίεσης.

Οι ίδιες πηγές ανα­φέ­ρουν ότι ο ΕΟΔΥ έλα­βε δείγ­μα­τα για επι­βε­βαιω­τι­κή εξέ­τα­ση τα οποία στάλ­θη­καν στο εργα­στή­ριο ανα­φο­ράς και τα απο­τε­λέ­σμα­τα θα είναι δια­θέ­σι­μα τη Δευτέρα.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο