Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΥΦΥΠΕΞ Ρωσίας: Παρατάθηκε για 60 μέρες η συμφωνία για τα σιτηρά

Η συμ­φω­νία για τα σιτη­ρά της Μαύ­ρης Θάλασ­σας που διευ­κο­λύ­νει τις εξα­γω­γές ουκρα­νι­κών γεωρ­γι­κών προ­ϊ­ό­ντων παρα­τά­θη­κε με βάση τους προη­γού­με­νους όρους της, δήλω­σε ο υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας Αλε­ξά­ντερ Γκρού­σκο σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο TASS.

«Πράγ­μα­τι, η συμ­φω­νία παρα­τά­θη­κε — συμ­φω­νή­θη­κε να παρα­τα­θεί για 60 ημέ­ρες», δήλω­σε ο Γκρού­σκο στο TASS.

Η Ουκρα­νία θα εμμεί­νει στους όρους της συμ­φω­νί­ας που είχε υπο­γρα­φεί προη­γου­μέ­νως και αφο­ρού­σε μια παρά­τα­ση 120 ημε­ρών της πρω­το­βου­λί­ας για την εξα­γω­γή σιτη­ρών μέσω της Μαύ­ρης Θάλασ­σας, δήλω­σε σήμε­ρα υψη­λό­βαθ­μος Ουκρα­νός κυβερ­νη­τι­κός αξιωματούχος.

«Θα τηρή­σου­με αυστη­ρά τη συμ­φω­νία», δήλω­σε ο αξιω­μα­τού­χος, που θέλη­σε να δια­τη­ρή­σει την ανω­νυ­μία του, στο Reuters.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο