Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υψηλά οι αριθμοί κρουσμάτων, διασωληνώσεων, θανάτων

Σε 3.789 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού, τα οποία κατε­γρά­φη­σαν στην Ελλά­δα το τελευ­ταίο 24ωρο, όπως ανα­κοί­νω­σε ο Εθνι­κός Οργα­νι­σμός Δημό­σιας Υγεί­ας (ΕΟΔΥ). Σήμε­ρα, Τρί­τη 20 Απρι­λί­ου, ανα­κοι­νώ­θη­καν 87 θάνα­τοι, ενώ δια­σω­λη­νω­μέ­νοι νοση­λεύ­ο­νται 847 ασθε­νείς με Covid-19.

Το τελευ­ταίο 24ωρο διε­νερ­γή­θη­καν 78.428 τεστ (23.623 PCR και 54.805 rapid), με τη θετι­κό­τη­τα να ανέρ­χε­ται σε 4,83%. O μέσος όρος του επταη­μέ­ρου είναι 54.649 δειγ­μα­το­λη­πτι­κοί έλεγχοι.

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των στην Ελλά­δα από την έναρ­ξη της παν­δη­μί­ας ανέρ­χε­ται σε 320.629 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή +1.2%), εκ των οποί­ων 51,3% άνδρες, ενώ στη χώρα έχουν κατα­γρα­φεί συνο­λι­κά 9.627 θάνα­τοι. Το 95,5% είχε υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι τη Δευ­τέ­ρα 19 Απρι­λί­ου ανα­κοι­νώ­θη­καν 1.607 νέα περι­στα­τι­κά COVID-19 και 78 θάνα­τοι ασθε­νών λόγω της νόσου, ενώ οι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι ήταν 847. Την προη­γού­με­νη Τρί­τη 13 Απρι­λί­ου είχαν ανα­κοι­νω­θεί 4.033 νέα περι­στα­τι­κά COVID-19 και 93 θάνα­τοι ασθε­νών λόγω της νόσου, ενώ οι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι ήταν 802.

Ως προς τους 847 δια­σω­λη­νω­μέ­νους, ο αριθ­μός τους είναι ίδιος με χθες Δευ­τέ­ρα και βρί­σκε­ται στο υψη­λό­τε­ρο επί­πε­δο από την έναρ­ξη της παν­δη­μί­ας (σε αυτούς δεν υπο­λο­γί­ζο­νται οι δεκά­δες που είναι σε ανα­μο­νή εύρε­ση κλί­νης ΜΕΘ). Το 61,4% είναι άνδρες και η διά­με­ση ηλι­κία τους είναι 68 έτη. To 85,5% έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της παν­δη­μί­ας έχουν εξέλ­θει από τις ΜΕΘ 1.963 ασθενείς.

Οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών Covid-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας είναι 406 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή ‑13.25%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 502 ασθενείς.

Σημειώ­νε­ται ότι την Κυρια­κή η κάλυ­ψη κλι­νών ΜΕΘ Covid ανερ­χό­ταν πανελ­λα­δι­κά σε 88,48%, ενώ η κάλυ­ψη απλών κλι­νών Covid έφτα­νε το 58,40%.

Γεωγραφική κατανομή

krousmata 20 4 2021

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο