Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υψηλότερος ο κίνδυνος σοβαρού εμφράγματος για τις καπνίστριες από ό,τι για τους καπνιστές

Το κάπνι­σμα αυξά­νει τον κίν­δυ­νο εμφράγ­μα­τος και για τα δύο φύλα ανε­ξαρ­τή­τως ηλι­κί­ας, όμως ο κίν­δυ­νος είναι σημα­ντι­κά μεγα­λύ­τε­ρος για τις γυναί­κες καπνί­στριες, ιδί­ως όσες είναι κάτω των 50 ετών, από ό,τι για τους άνδρες καπνι­στές, σύμ­φω­να με μια νέα βρε­τα­νι­κή επι­στη­μο­νι­κή έρευ­να. Πάντως αν μια γυναί­κα κόψει το τσι­γά­ρο, η μεί­ω­ση του κιν­δύ­νου εμφράγ­μα­τος μπο­ρεί να είναι τόσο γρή­γο­ρη, που ακό­μη κι μέσα σε ένα μόνο μήνα ο κίν­δυ­νος να είναι ανά­λο­γος με ενός ανθρώ­που που ποτέ δεν έχει καπνίσει.

Η καρ­διο­πά­θεια είναι η Νο 1 αιτία θανά­του για γυναί­κες και άνδρες παγκο­σμί­ως και το οξύ έμφραγ­μα του μυο­καρ­δί­ου με ανά­σπα­ση του ST δια­στή­μα­τος (γνω­στό ως STEMI ή σοβα­ρό έμφραγ­μα) είναι από τα πιο απει­λη­τι­κά καρ­δια­κά επει­σό­δια, καθώς προ­κα­λεί­ται από πλή­ρη έμφρα­ξη στε­φα­νιαί­ας αρτη­ρί­ας. Το κάπνι­σμα απο­τε­λεί παρά­γο­ντα καρ­διαγ­γεια­κού κιν­δύ­νου και ενο­χο­ποιεί­ται σχε­δόν για το 50% αυτών των περι­στα­τι­κών. Οι ερευ­νη­τές, με επι­κε­φα­λής τον δρα Έβερ Γκρετς του Βόρειου Γενι­κού Νοσο­κο­μεί­ου του Σέφιλντ, που έκα­ναν σχε­τι­κή δημο­σί­ευ­ση στο περιο­δι­κό του Αμε­ρι­κα­νι­κού Κολ­λε­γί­ου Καρ­διο­λο­γί­ας, ανέ­λυ­σαν στοι­χεία για 3.343 σοβα­ρά εμφράγματα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο