Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Υψώνουμε τοίχο απέναντι στην αναβίωση του φασισμού και του ναζισμού

Κείμενο υπογραφών στήριξης του δημάρχου Πάτρας, Κώστα Πελετίδη

Ο δήμαρ­χος Πάτρας, Κώστας Πελε­τί­δης, δικά­ζε­ται με την κατη­γο­ρία της παρά­βα­σης καθή­κο­ντος, επει­δή - μετά και από ομό­φω­νη από­φα­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της πόλης - δεν διευ­κό­λυ­νε τη δρά­ση της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής.

Με αφορ­μή την δίω­ξή του, ο Κώστας Πελε­τί­δης έχει δηλώσει:

«Ο λαός μας έχει πλη­ρώ­σει με βαρύ φόρο αίμα­τος το φασι­σμό. Οι θηριω­δί­ες των ναζί, των οποί­ων ο αρχη­γός της Χρυ­σής Αυγής δηλώ­νει «σπο­ρά» και συνε­χι­στής, όπως το ολο­καύ­τω­μα των Καλα­βρύ­των με πάνω από 500 εκτε­λε­σμέ­νους, του Διστό­μου με 218 εκτε­λε­σμέ­νους, το μπλό­κο στα Προ­σφυ­γι­κά της Πάτρας με τα εκτε­λε­σμέ­να παι­διά μας, είναι δίπλα μας και το μαρτυρούν. 

Απο­τε­λεί, λοι­πόν, καθή­κον και υπο­χρέ­ω­σή μας απέ­να­ντι στο λαό της Πάτρας, απέ­να­ντι στην Ιστο­ρία μας, απέ­να­ντι στη νέα γενιά, να είμα­στε μπρο­στά και με τη δρά­ση μας και τον τρό­πο διοί­κη­σης του Δήμου, να υψώ­νου­με τοί­χο απέ­να­ντι στην ανα­βί­ω­ση του φασι­σμού και του ναζι­σμού, να απο­κα­λύ­πτου­με με κάθε τρό­πο τον πραγ­μα­τι­κό χαρα­κτή­ρα και το ρόλο των πολι­τι­κών απο­γό­νων των ναζί, να ανα­δεί­χνου­με την επι­κίν­δυ­νη εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση της. Το ελά­χι­στο που μπο­ρού­με να κάνου­με είναι να μη διευ­κο­λύ­νου­με, με οποιον­δή­πο­τε τρό­πο, τη δρά­ση τους» (συνέ­ντευ­ξη στον «Ριζο­σπά­στη» - 22/1 /2017). 

Δηλώ­νου­με τη συμπα­ρά­στα­ση μας στον δήμαρ­χο Πάτρας.

Και «υψώ­νου­με τοί­χο απέ­να­ντι στην ανα­βί­ω­ση του φασι­σμού και του ναζισμού».

Το κεί­με­νο είναι κάλε­σμα των ιστο­σε­λί­δων atexnos.gr, imerodromos.gr, info-war, nostimonimar.gr, toperiodiko.gr και του ραδιο­φώ­νου της ertopen.

Υπο­γρά­φου­με ΕΔΩ

(Αρκεί να συμπλη­ρώ­σε­τε το  e‑mail, το ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο και τη χώρα, ό.τι άλλο σας ζητη­θεί μπο­ρεί­τε να το παρακάμψετε)

 

Το εικα­στι­κό είναι του Γιάν­νη Στεφανίδη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο